Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 tháng cuối năm 2013 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hakers Việt Nam

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 741 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 tháng cuối năm 2013
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hakers Việt Nam

MỤC LỤC
MỤC LỤC....................................................................................................................1
DANH MỤC HÌNH......................................................................................................3
DANH MỤC BẢNG.....................................................................................................3
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.......................................................................................4
I. THÔNG TIN CHUNG.............................................................................................5
1.1. Thông tin liên lạc

5

1.2. Địa điểm hoạt động

5

1.3. Tính chất và quy mô hoạt động

5

1.4. Nhu cầu nguyên liệu và nhiên liệu

7

1.5. Nhu cầu lao động

8

II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG..............................................8
2.1.Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động có liên quan đến
chất thải

9

2.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 9
2.1.2. Nguồn phát sinh khí thải

9

2.1.3. Nguồn phát sinh chất thải rắn và chất thải nguy hại

9

2.1.4. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 10
2.2.Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động không liên quan
đến chất thải (sụt lở, xói mòn…) 10
2.2.1. Tai nạn lao động

11

2.2.2. Sự cố cháy nổ 11
III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VÀ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
TIÊU CỰC ĐANG ÁP DỤNG VÀ KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH, LẤY
MẪU ĐỊNH KỲ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG..............................................12
3.1. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng 12
3.1.1. Đối với nước thải

12

3.1.2. Đối với khí thải

12

3.1.3. Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại12
1
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
Điện thoại: (08) 39 11 8552
Fax: (08) 39 11 8579

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 tháng cuối năm 2013
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hakers Việt Nam

3.1.4. Đối với tiếng ồn, độ rung

14

3.1.5. Đối với các tác động khác không liên quan đến chất thải

14

3.2. Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường
3.2.1. Chất lượng môi trường nước

15

15

3.2.2. Chất lượng môi trường không khí – Vi khí hậu 16
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.............................................................................18
1. KẾT LUẬN...............................................................................................................
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 tháng cuối năm 2013
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hakers Việt Nam
MỤC LỤC
MỤC LỤC....................................................................................................................1
DANH MỤC HÌNH......................................................................................................3
DANH MỤC BẢNG.....................................................................................................3
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.......................................................................................4
I. THÔNG TIN CHUNG.............................................................................................5
1.1. Thông tin liên lạc 5
1.2. Địa điểm hoạt động 5
1.3. Tính chất và quy mô hoạt động 5
1.4. Nhu cầu nguyên liệu và nhiên liệu 7
1.5. Nhu cầu lao động 8
II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG..............................................8
2.1.Tóm ợc số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động liên quan đến
chất thải 9
2.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 9
2.1.2. Nguồn phát sinh khí thải 9
2.1.3. Nguồn phát sinh chất thải rắn và chất thải nguy hại 9
2.1.4. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 10
2.2.Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động không liên quan
đến chất thải (sụt lở, xói mòn…) 10
2.2.1. Tai nạn lao động 11
2.2.2. Sự cố cháy nổ11
III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
TIÊU CỰC ĐANG ÁP DỤNG KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH, LẤY
MẪU ĐỊNH KỲ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG..............................................12
3.1. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng 12
3.1.1. Đối với nước thải 12
3.1.2. Đối với khí thải 12
3.1.3. Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại12
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
Điện thoại: (08) 39 11 8552 Fax: (08) 39 11 8579
1
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 tháng cuối năm 2013 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hakers Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 tháng cuối năm 2013 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hakers Việt Nam - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 tháng cuối năm 2013 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hakers Việt Nam 9 10 175