Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo giám sát môi trường Huỳnh Ký

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 848 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 đầu năm 2014
CỬA HÀNG VỊT QUAY HUỲNH KÝ

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.................................................................................3
MỤC LỤC BẢNG............................................................................................................4
MỤC LỤC HÌNH.............................................................................................................4
I. THÔNG TIN CHUNG..................................................................................................5
1.1 Thông tin liên lạc..........................................................................................................5
1.2 Địa điểm hoạt động.......................................................................................................5
1.3 Tính chất và quy mô hoạt động..................................................................................5
1.4. Nhu cầu sử dụng nguyên - nhiên liệu........................................................................7
1.5. Nhu cầu lao động.........................................................................................................8
II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG..................................................9
2.1. Các loại chất thải phát sinh.........................................................................................9
2.1.1. Khí thải.......................................................................................................................9
2.1.2. Nước thải..................................................................................................................11
2.1.3. Chất thải rắn............................................................................................................13
2.1.4. Chất thải khác..........................................................................................................16
2.2. Các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải........................................16
2.2.1. Sự cố cháy nổ............................................................................................................16
2.2.2. Tai nạn lao động......................................................................................................17
III. KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH, LẤY MẪU ĐỊNH KÌ CÁC THÔNG SỐ
MÔI TRƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐANG VÀ SẼ THỰC HIỆN ĐỂ
XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TIÊU CỰC.............................................18
3.2. Biện pháp giả...
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 đầu năm 2014
CỬA HÀNG VỊT QUAY HUỲNH KÝ
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.................................................................................3
MỤC LỤC BẢNG............................................................................................................4
MỤC LỤC HÌNH.............................................................................................................4
I. THÔNG TIN CHUNG..................................................................................................5
1.1 Thông tin liên lạc..........................................................................................................5
1.2 Địa điểm hoạt động.......................................................................................................5
1.3 Tính chất và quy mô hoạt động..................................................................................5
1.4. Nhu cầu sử dụng nguyên - nhiên liệu........................................................................7
1.5. Nhu cầu lao động.........................................................................................................8
II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG..................................................9
2.1. Các loại chất thải phát sinh.........................................................................................9
2.1.1. Khí thải.......................................................................................................................9
2.1.2. Nước thải..................................................................................................................11
2.1.3. Chất thải rắn............................................................................................................13
2.1.4. Chất thải khác..........................................................................................................16
2.2. Các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải........................................16
2.2.1. Sự cố cháy nổ............................................................................................................16
2.2.2. Tai nạn lao động......................................................................................................17
III. KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH, LẤY MẪU ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ
MÔI TRƯỜNG BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐANG S THỰC HIỆN ĐỂ
XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TIÊU CỰC.............................................18
3.2. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường đang và sẽ áp dụng.............18
3.2.1. Biện pháp xử lý khí thải............................................................................................18
3.2.2.Biện pháp xử lý nước thải..........................................................................................18
3.2.3.Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn..............................................................20
3.2.4.Đối với các tác động khác không liên quan đến chất thải.........................................21
Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q1, TP.HCM 1
Báo cáo giám sát môi trường Huỳnh Ký - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo giám sát môi trường Huỳnh Ký - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Báo cáo giám sát môi trường Huỳnh Ký 9 10 344