Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo số liệu nông nghiệp năm 2014

Được đăng lên bởi Trường Định
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1820 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ..............................................................................2
Phần thứ nhất.................................................................................................................3
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2014 ....................................................3
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2014 ...........................................3
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NGÀNH NĂM 2014 ...........................4
1. Kết quả thực hiện mục tiêu “Tăng trưởng kinh tế ngành”...................................4
1.1. Phát triển sản xuất.......................................................................................4
1.2. Phát triển thủy lợi và hạ tầng nông nghiệp, nông thôn...............................9
1.3. Phát triển công nghiệp chế biến................................................................13
1.4. Công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao TBKT ..................................15
1.5. Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và VSATTP..................17
1.6. Công tác XTTM và phát triển thị trường...................................................18
1.8. Phát triển nguồn nhân lực .........................................................................19
2. Kết quả thực hiện mục tiêu “Phát triển nông thôn, cải thiện mức sống và điều
kiện sống của dân cư nông thôn” ...........................................................................20
2.1. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ...................20
2.2. Các chương trình xóa đói giảm nghèo ......................................................21
2.3. Chương trình bố trí dân cư........................................................................21
2.4. Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.......................22
2.5. Chương trình đổi mới tổ chức sản xuất nông nghiệp................................22
2.6. Chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp...........................................24
3. Kết quả thực hiện mục tiêu “Bảo vệ, sử dụng nguồn tài nguyên và môi trường
bền vững, hiệu quả” ...............................................................................................24
4. Kết quả thực hiện mục tiêu: “Nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý ngành”......26
4.1. Về xây dựng văn bản pháp luật .................................................................26
4.2. Thực hiện công tác tổ chức bộ máy, cải cách hành chính và Luật Phòng
chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết ki...
DANH MC CÁC T VIT TT ..............................................................................2
Phn th nht.................................................................................................................3
KT QU THC HIN K HOCH NĂM 2014 ....................................................3
I. BI CNH THC HIN K HOCH NĂM 2014 ...........................................3
II. KT QU THC HIN K HOCH NGÀNH NĂM 2014 ...........................4
1. Kết qu thc hin mc tiêu “Tăng trưởng kinh tế ngành”...................................4
1.1. Phát trin sn xut.......................................................................................4
1.2. Phát trin thy li và h tng nông nghip, nông thôn...............................9
1.3. Phát trin công nghip chế biến ................................................................13
1.4. Công tác nghiên cu khoa hc, chuyn giao TBKT ..................................15
1.5. Công tác qun lý cht lượng vt tư nông nghip và VSATTP..................17
1.6. Công tác XTTM và phát trin th trường...................................................18
1.8. Phát trin ngun nhân lc .........................................................................19
2. Kết qu thc hin mc tiêu “Phát trin nông thôn, ci thin mc sng và điu
kin sng c
a dân cư nông thôn” ...........................................................................20
2.1. Chương trình mc tiêu quc gia v xây dng nông thôn mi ...................20
2.2. Các chương trình xóa đói gim nghèo ......................................................21
2.3. Chương trình b trí dân cư........................................................................21
2.4. Chương trình nước sch và v sinh môi trường nông thôn.......................22
2.5. Chương trình đổi mi t chc sn xut nông nghip................................22
2.6. Chương trình tđim bo him nông nghip...........................................24
3. Kết qu thc hin mc tiêu “Bo v
, s dng ngun tài nguyên và môi trường
bn vng, hiu qu ...............................................................................................24
4. Kết qu thc hin mc tiêu: “Nâng cao năng lc, hiu lc qun lý ngành”......26
4.1. V xây dng văn bn pháp lut .................................................................26
4.2. Thc hin công tác t chc b máy, ci cách hành chính và Lut Phòng
chng tham nhũng, Lut Thc hành tiết kim, chng lãng phí ........................26
III. MT S NHIM V TRNG TÂM 6 THÁNG CU
I NĂM ....................27
Phn th hai.................................................................................................................30
K HOCH PHÁT TRIN NÔNG NGHIP NÔNG THÔN NĂM 2015 ............30
I. MT S D BÁO CH YU............................................................................30
1. Tình hình thế gii...............................................................................................30
2. Tình hình trong nước..........................................................................................30
II. K HOCH PHÁT TRIN NĂM 2015...........................................................31
1. Mc tiêu phát trin .............................................................................................31
2. Kế hoch thc hin các mc tiêu .......................................................................31
2.1. Kế hoch thc hin mc tiêu “T
ăng trưởng kinh tế ngành”.....................31
2.2. Kế hoch thc hin mc tiêu “Phát trin nông thôn, nâng cao thu nhp và
ci thin điu kin sng cho dân cư nông thôn” ..............................................47
2.3. Kế hoch thc hin mc tiêu “Bo v, s dng ngun tài nguyên thiên
nhiên và môi trường” .......................................................................................50
2.4. Kế hoch thc hin mc tiêu “Nâng cao hiu lc, hiu qu qun lý ngành.........53
IV. D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015.......................................56
1. V
n đầu tư phát trin..........................................................................................56
2. D toán ngân sách phn vn s nghip .............................................................60
V. KIN NGH.........................................................................................................60
Báo cáo số liệu nông nghiệp năm 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo số liệu nông nghiệp năm 2014 - Người đăng: Trường Định
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Báo cáo số liệu nông nghiệp năm 2014 9 10 387