Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo TH Vật lí ĐHBK

Được đăng lên bởi duy8498874
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 469 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
Thí nghiệm Vật lí

BK M-070C

Institute of Engineering Physics- HUT.

KHẢO SÁT HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG SÓNG DỪNG
TRONG CỘT KHÔNG KHÍ
XÁC ĐỊNH VẬN TỐC TRUYỀN ÂM TRONG KHÔNG KHÍ
Mục đích thí nghiệm :
Khảo sát sự truyền sóng âm trong cột
không khí, sự tạo thành sóng dừng và hiện
tượng cộng hưởng sóng dừng. Xác định
bước sóng và vận tốc truyền âm trong
không khí.
I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.
A- Sự tạo thành sóng âm và vận tốc
truyền sóng âm trong không khí
Giả sử có một dao động xuất hiện trên
một phần tử đang nằm tại vị trí cân bằng
trong môi trường đàn hồi. Do đặc tính đàn
hồi của môi trường, phần tử nằm trong thể
tích bên cạnh cũng bị lôi kéo dịch chuyển
khỏi vị trí ban đầu của nó, và dao động cứ
thế được truyền lan trong không gian tạo
thành sóng.
Sự truyền sóng được mô tả bởi phương
trình truyền sóng dạng tổng quát :
uur
 2U
2 uur
 v U
t 2

(1)

ở đây  là toán tử Laplace, v là vận tốc
ur
truyền sóng, còn U (r , t ) là hàm số mô tả sự
dịch chuyển của phần tử môi trường trong
không gian và theo thời gian .
Trong hệ toạ độ Đề các ba chiều, toán
tử Laplace có dạng :
 

 
 2  2
(2)
2
 x y z 
Trong trường hợp sự truyền sóng chỉ xảy ra
theo một chiều x, phương trình truyền sóng
có dạng :


2

2

2

2
 2U
2  U
(3)

v
t 2
x 2
Nghiệm của phương trình (3) cho ta :
U(x,t) = U 1 (x+vt) + U 2 (x-vt) (4)

Trong đó U 1 và U 2 là hai hàm tuỳ
ý, khả vi hai lần, có dạng tuỳ thuộc
loại dao động. Nếu dao động kích
thích là một dao động điều hoà thì
chúng có dạng :
x
U1  U 0 sin  (t  ) ,
v
x
U 2  U 0 sin  (t  )
v
(5)
Đó là hai sóng điều hoà truyền
theo hai hướng ngược nhau. Vận tốc
truyền sóng âm v được xác định theo
công thức :
v

E


(6)

trong đó  là mật độ, E mô đun
đàn hồi.
Nếu môi trường truyền sóng âm là
khí lý tưởng thì các dao động chính là
các biến thiên về áp suất khí và mật
độ khí giữa các điểm lân cận và được
truyền lan trong môi trường. Trong
quá trình truyền sóng âm, khí bị dãn
nhanh đến mức có thể coi là đoạn
nhiệt. Các phép tính chỉ ra rằng vận
tốc truyền sóng âm liên quan với chỉ
số đoạn nhiệt  

Cp
bằng biểu thức:
Cv

v 

RT
M

(7)

trong đó:
R là hằng số khí lý tưởng R = 8,31
J/mol o K, T là nhiệt độ tuyệt đối, M là
khối lượng của 1 mol không khí ( M =
0,0288kg/mol).
Công thức (7) cho thấy vận tốc
truyền âm trong không khí không phụ

2
thuộc áp suất khí mà chỉ phụ thuộc nhiệt độ
T. Đồng thời, nếu đo được vận tốc truyền
âm trong không khí v, ta có thể tính được
chỉ số đoạn nhiệt Cp/Cv của không khí.
B - Sóng dừng và hiện tượng ...
Thí nghiệm Vật BK M-070C Institute of Engineering Physics- HUT .
KHẢO SÁT HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG SÓNG DỪNG
TRONG CỘT KHÔNG KHÍ
XÁC ĐNH VẬN TỐC TRUYỀN ÂM TRONG KHÔNG KHÍ
Mục đích t nghiệm :
Khảo t s truyn sóng âm trong cột
kng k, s to thành sóng dừng và hiện
tượng cộng hưởng sóng dừng. c định
bước sóng và vn tc truyn âm trong
kng k.
I. CƠ S THUYT.
A- Sự tạo tnh ng âm vận tốc
truyền sóng âm trong kng khí
Gi s có một dao động xuất hiện trên
mt phần t đang nm ti v trí n bằng
trong môi trường đàn hi. Do đc tính đàn
hồi ca môi trường, phần t nm trong th
tích bên cạnh ng b i kéo dch chuyển
khỏi v trí ban đu ca nó, và dao động c
thế đưc truyn lan trong không gian to
thành sóng.
S truyền ng đưc mô t bởi phương
trình truyn ng dng tng quát :
2
2
2
U
v U
t
uur
uur
(1)
đây là toán t Laplace, v là vn tc
truyền sóng, còn
( , )U r t
ur
là hàm s mô t s
dch chuyển ca phn tử i trưng trong
kng gian và theo thi gian .
Trong hệ to đ Đ c ba chiều, toán
t Laplace dng :
2 2 2
2 2 2
x y z
 
(2)
Trong trường hp s truyn ng chxy ra
theo một chiều x, pơng trình truyền sóng
có dng :
2 2
2
2 2
U U
v
t x
(3)
Nghiệm của pơng tnh (3) cho ta :
U(x,t) = U
1
(x+vt) + U
2
(x-vt) (4)
Trong đó U
1
và U
2
là hai hàm tu
ý, kh vi hai ln, dng tu thuc
loại dao động. Nếu dao đng ch
thích là một dao đng điu h thì
cng có dng :
1 0
sin ( )
x
U U t
v
,
2 0
sin ( )
x
U U t
v
(5)
Đó là hai sóng điều hoà truyn
theo hai hướng nc nhau. Vận tc
truyền sóng âm v đưc c đnh theo
công thc :
E
v
(6)
trong đó là mt độ, E đun
đàn hồi.
Nếu môi trường truyền sóng âm là
k lý tưng thì các dao đng chính
các biến thiên về áp sut k mt
đ khí giữa các điểm lân cn và được
truyền lan trong môi tng. Trong
quá trình truyền sóng âm, k b dãn
nhanh đến mức có th coi đon
nhiệt. Các phép tính ch ra rng vn
tc truyền sóng âm ln quan với ch
s đon nhiệt
Cv
Cp
bng biểu thức:
M
RT
v
(7)
trong đó:
R là hằng s k lý tưng R = 8,31
J/mol
o
K, T là nhiệt đ tuyệt đối, M là
khối lượng ca 1 mol không k (M =
0,0288kg/mol).
Công thc (7) cho thy vn tốc
truyền âm trong kng khí không phụ
1
Báo cáo TH Vật lí ĐHBK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo TH Vật lí ĐHBK - Người đăng: duy8498874
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Báo cáo TH Vật lí ĐHBK 9 10 679