Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo vi sinh thực hành

Được đăng lên bởi Star Petit
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1049 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BUỔI 1 : PHA CHẾ MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG
I.

II.

III.

MỤC ĐÍCH:
•

Chuẩn bị môi trường hổn hợp với các thành phần để giúp vi sinh vật phát triển
và vô trung môi trường

•

Môi trường cần như cacbon hữu cơ như ( glucoose, protein ), chất khoáng như
nitơ, phôtpho và nước.

VÔ TRÙNG DỤNG CỤ LÀM THÍ NGHIÊM:
•

Bước 1 : Dùng giấy gói kính dụng cụ bằng thuỷ tinh cần thiết cho bài thực hành,
riêng ống nghiệm thì dùng bong gòn nút kính miệng

•

Bước 2 : Đem sấy khô các lò sấy ở nhiệt độ 100C trong 30 phút

•

Bước 3 : Sau đó đem hấp vô trùng dụng cụ bằng autoclave với nhiệt độ 120C
trong 2 giờ.

CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH VẬT:
1. Môi trường thạch LB (Nuôi cấy vi khuẩn)
Pepton

1%

Cao nấm men

0,5%

Muối NaCl

0,5%

Agar

2%

H2O

1000ml

Đem hấp khử trùng ở 121OC(1atm):15-25 phút
2. Môi trường thạch Hansen nuôi cấy nấm men
Maltose hoặc glucose
Pepton

IV.

5%
1%

KH2PO4

0,3%

MgSO4

0,3-0,5%

Agar

2%

PHÂN LOẠI VÀ CÁCH PHA MÔI TRƯỜNG
Phân loại:
Dựa vào thành phần

Dựa vào tính chất vật lý

Dựa vào công dụng

Môi trường tự nhiên: (khoai
tây, cám gạo, bã khoai mì,
dịch sữa….) thành phần
môi trường phức tạp và
không ổn định.

Môi trường lõng

Môi trường đặc trưng hay
chon lọc

Môi trường tổng hợp: sử
dụng hoá chất hữu hoặt vô
cơ tinh khiết để pha chế
môi trường với tỉ lệ chính
xác.
Môi trường bán tổng hợp:
sử dụng hoá chất tinh khiết
lẩn các thành phần tự
nhiên

Cách pha:

Môi trường rắn: 1,5-2%
agar hoặt gelatiine

Môi trường bán lõng : có
khoãng 0,3-0,7% agar

Môi trường kiểm định

Cân thành phần môi trường(nếu là môi trường lỏng:pha các thành phần vào nước; môi
trường đặc: hoà tan thành phần vào nước và thêm 1,5-2% agar rồi đun đến khi agar tan
chảy) lọc(qua vải hoặt bông) chỉnh PH (thường sử dụng các hoá chất: H2SO4,
H3PO4…..) Phân phối vào dụng cụ chứa(bình chứa:2/3 thể tích bình, thạch đĩa:1015ml/ đĩa, thạch nghiêng: ¼-1/5 chiều cao ống nghiệm)  tiệt trùng môi trường.

BÀI 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN LẬP VI SINH VẬT
I.

KHÁI NIỆM:

Phân lập vi sinh vật là quá trình tách riêng các loài vi sinh vật từ qu ần thể ban đầu và đ ưa về
dạng thuần khiết. Đây là một khâu có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu và ứng dụng vi
sinh vật
Nguyên tắc: tách rời tế bào vi sinh vậtnuôi cấy tế bào trong môi trường dinh dưỡng đặc trưng
cho khuẩn lạc riêng rẽ, cách biệt nhau.
II.

PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁCH TIẾN HÀNH:(PHÂN LẬP VÀ THUẦN KHIẾT VI SINH
VẬT ĐƠN BÀO)
1. Tạo ra các khuẩn lạc riêng rẽ từ quần thể vi sinh vật trên các môi trường phân
lập
 Mẩu rắn  dạng lỏng...
BU I 1 : PHA CH MÔI TR NG DINH D NG ƯỜ ƯỠ
I. M C ĐÍCH:
Chu n b môi tr ng h n h p v i các thành ph n đ giúp vi sinh v t phát tri n ườ
và vô trung môi tr ngườ
Môi tr ng c n nh cacbon h u c nh ( glucoose, protein ), ch t khoáng nh ườ ư ơ ư ư
nit , phôtpho và n c.ơ ướ
II. V Ô TRÙNG D NG C LÀM THÍ NGHIÊM :
B c 1 : Dùng gi y gói kính d ng c b ng thu tinh c n thi t cho bài th c hành,ướ ế
riêng ng nghi m thì dùng bong gòn nút kính mi ng
B c 2 : Đem s y khô các lò s y nhi t đ 100C trong 30 phútướ
B c 3 : Sau đó đem h p vô trùng d ng c b ng autoclave v i nhi t đ 120C ướ
trong 2 gi .
III. CHU N B MÔI TR NG NUÔI C Y VI SINH V T: ƯỜ
1. Môi tr ng th ch LB (Nuôi c y vi khu n)ườ
Pepton 1%
Cao n m men 0,5%
báo cáo vi sinh thực hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo vi sinh thực hành - Người đăng: Star Petit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
báo cáo vi sinh thực hành 9 10 179