Ktl-icon-tai-lieu

Bảo tồn thực vật

Được đăng lên bởi Bv Hướng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 147 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Danh lục và thứ hạng 8 loài thực vật có trong sách đỏ
Nhóm 5
Loài

1. Ba gạc hoa đỏ
Rauvolfia serpentina
Họ Trúc Đào APOCINACEAE
Phân hạng:
CR A1c,c, B1+2b,c

2. Sâm vũ diệp
Panax bipinnatifidum
Họ Ngũ Gia Bì ARALIACEAE
Phân hạng:
CR A1a,c,d, B1+2b,c,e

Giải thích
CR: Rất nguy cấp
Đang đứng trước một nguy cơ cực kỳ lớn sẽ
bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên trong một
tương lai trước mắt.
A. Sự suy giảm quần thể dưới bất kỳ dạng
nào dưới đây:
1. Suy giảm ít nhất 80% theo quan sát, ước
tính, suy đoán hoặc phỏng đoán trong 10 năm
cuối hoặc 3 thế hệ cuối dựa trên một trong các
đặc điểm dưới đây:
c. Sự suy giảm nơi cứ trú, khu phân bố hoặc
chất lượng nơi sinh cư.
B. Khu phân bố ước tính dưới 100km2, hoặc
nơi cư trú ước tính dưới 10km2, noài ra còn
chỉ ra được ít nhất 2 trong các đặc điểm sau:
1. Bị chia cắt nghiêm trọng hoặc chỉ tồn tại ở
một điểm.
2. Suy giảm liên tục, theo quan sát, suy đoán
hoặc dự đoán của một trong các yếu tố sau:
b. Nơi cư trú
c. Phạm vi hoặc chất lượng nơi sinh cư.
CR: Rất nguy cấp
Đang đứng trước một nguy cơ cực kỳ lớn sẽ
bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên trong một
tương lai trước mắt.
A. Sự suy giảm quần thể dưới bất kỳ dạng
nào dưới đây:
1. Suy giảm ít nhất 80% theo quan sát, ước
tính, suy đoán hoặc phỏng đoán trong 10 năm
cuối hoặc 3 thế hệ cuối dựa trên một trong các
đặc điểm dưới đây:
a. Quan sát trực tiếp

3. Sâm Ngọc Linh
Panax vietnamense
Họ Ngũ Gia Bì ARALIACEAE
Phân hạng:
EN A1a,c,d, B1+2b,c,e

c. Sự suy giảm nơi cứ trú, khu phân bố hoặc
chất lượng nơi sinh cư
d. Mức độ khai thác hiện tại hoặc khả năng.
B. Khu phân bố ước tính dưới 100km2, hoặc
nơi cư trú ước tính dưới 10km2, noài ra còn
chỉ ra được ít nhất 2 trong các đặc điểm sau:
1. Bị chia cắt nghiêm trọng hoặc chỉ tồn tại ở
một điểm.
2. Suy giảm liên tục, theo quan sát, suy đoán
hoặc dự đoán của một trong các yếu tố sau:
b. Nơi cư trú
c. Phạm vi hoặc chất lượng nơi sinh cư.
e. Số lượng cá thể trưởng thành.
EN: Nguy Cấp
Đang đứng trước một nguy cơ rất lớn sẽ bị
tuyệt chủng ngoài tự nhiên trong một tương
lai gần được xác định bởi tiêu chuẩn sau:
A. Suy giảm quần thể dưới bất kỳ dạng nào
dưới đây:
1. Suy giảm ít nhất 50%, theo quan sát, ước
tính, suy đoán hoặc phỏng đoán trong 10 năm
cuối hoặc 3 thế hệ cuối dựa trên một trong
những điểm dưới đây:
a. Quan sát trực tiếp
c. Sự suy giảm nơi cư trú, khu phân bố và/
hay chất lượng nơi cư trú
d. Mức độ khai thác hiện tại hoặc khả năng
B. Khu phân bố ước tính dưới 5000km2 , hoặc
nơi cư trú ước tính dưới 500Km2, ngoài ra
còn chỉ ra được...
Danh lục và thứ hạng 8 loài thực vật có trong sách đỏ
Nhóm 5
Loài Giải thích
1. Ba gạc hoa đỏ
Rauvolfia serpentina
Họ Trúc Đào -
APOCINACEAE
Phân hạng:
CR A1c,c, B1+2b,c
CR: Rất nguy cấp
Đang đứng trước một nguy cơ cực kỳ lớn sẽ
bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên trong một
tương lai trước mắt.
A. Sự suy giảm quần thể dưới bất kỳ dạng
nào dưới đây:
1. Suy giảm ít nhất 80% theo quan sát, ước
tính, suy đoán hoặc phỏng đoán trong 10 năm
cuối hoặc 3 thế hệ cuối dựa trên một trong các
đặc điểm dưới đây:
c. Sự suy giảm nơi cứ trú, khu phân bố hoặc
chất lượng nơi sinh cư.
B. Khu phân bố ước tính dưới 100km
2
, hoặc
nơi cư trú ước tính dưới 10km
2
, noài ra còn
chỉ ra được ít nhất 2 trong các đặc điểm sau:
1. Bị chia cắt nghiêm trọng hoặc chỉ tồn tại ở
một điểm.
2. Suy giảm liên tục, theo quan sát, suy đoán
hoặc dự đoán của một trong các yếu tố sau:
b. Nơi cư trú
c. Phạm vi hoặc chất lượng nơi sinh cư.
2. Sâm vũ diệp
Panax bipinnatifidum
Họ Ngũ Gia Bì -
ARALIACEAE
Phân hạng:
CR A1a,c,d, B1+2b,c,e
CR: Rất nguy cấp
Đang đứng trước một nguy cơ cực kỳ lớn sẽ
bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên trong một
tương lai trước mắt.
A. Sự suy giảm quần thể dưới bất kỳ dạng
nào dưới đây:
1. Suy giảm ít nhất 80% theo quan sát, ước
tính, suy đoán hoặc phỏng đoán trong 10 năm
cuối hoặc 3 thế hệ cuối dựa trên một trong các
đặc điểm dưới đây:
a. Quan sát trực tiếp
Bảo tồn thực vật - Trang 2
Bảo tồn thực vật - Người đăng: Bv Hướng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bảo tồn thực vật 9 10 850