Ktl-icon-tai-lieu

bất đẳng thức cauchy

Được đăng lên bởi tantran1997
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguy n Phú Khánh – à L t .

http//:

NH NG BÀI TOÁN B T

NG TH C CƠ B N TRONG COSI.

Cho n nguyên và n ≥ 2 . Tìm giá tr nh nh t c a A = x +

1
xn

Gi i:
n

x  1
x x
x
1
n +1
A = + + ... + + n ≥ (n + 1)n +1   n ≥
n +1 n
n n
n x
n  x
n
n so

D u

x
n

ng th c x y ra khi

Giá tr nh nh t c a A =

x
1
= n ⇔ x = n +1 n
n x
n +1
n +1

nn

Cho n nguyên và n ≥ 2 và x ≥ k > n +1 n . Tìm giá tr nh nh t c a A = x +

1
xn

Gi i:
V i x ≥k >

n +1

n

 1 1  1
1
1
1 
≥ 0 ⇔ x − k +  −   n −1 + n −2 + n −3 2 + ... + n −1  ≥ 0
x
k
x k x k
k 
x k x

1  1
1
1
1 
⇔ (x − k ) 1 −
 n −1 + n −2 + n −3 2 + ... + n −1   ≥ 0
xk  x
x k x k
k 

 1
(x − k ) 
1
1
1 
⇔
xk −  n −1 + n −2 + n −3 2 + ... + n −1   ≥ 0
xk 
x k x k
k 
x
1
1
1
1
n
n
Ta có: n −1 + n −2 + n −3 2 + ... + n −1 ≤ n −1 <
= n +1 n 2 < xk
n +1 n −1
x
x k x k
k
k
n
f (x ) ≥ f (k ) ⇔ x +

1

n

−k −

1

n

Suy ra f (x ) ≥ f (k ) úng v i m i x ≥ k > n +1 n
Giá tr nh nh t c a A = k +

1
khi x = k .
kn

Cách 2 :
n

x  1

x
x
1
nx
n
Nháp : A =
+ ... +
+ n +x −
≥ (n + 1)n +1   n + x  1 − 
m
m x
m
m
m  x

n so

x
,m > 0
m

Nguy n Phú Khánh – à L t .

http//:

x = k

n +1
Ta ch n m sao cho:  x
= k n +1
1 ⇒m =x
= n
m
x

Bài gi i: A =

x
k n +1

x

+ ... +

k n +1

n

 x  1

1
nx
n 
+ n + x − n +1 ≥ (n + 1)n +1  n +1  n + x  1 − n +1 
x
k
k 
k  x


x

n so

kn +1

Vì x ≥ k > n +1 n nên n < k n +1 suy ra: A ≥

Cho hai s th c x ≠ 0, y ≠ 0 thay
c a bi u th c : A =

1
x

3

+


(n + 1)
n 
1
+ k  1 − n +1  = k + n = f (k )
n
k
k 
k


(

1
y3

thi

(

)

)

i và th a mãn i u ki n: x + y xy = x 2 + y 2 − xy . Tìm giá tr l n nh t

i h c kh i A năm 2006
Gi i:

()

Xét x + y xy = x + y − xy * .
tu=

2

2

1
1
,v = .
x
y

(

1 1
1
1
1
Ta ư c + = 2 + 2 −
⇒ u + v = u 2 + v 2 − uv ⇒ u + v
x y x
xy
y

(

⇒ u +v

)

2

3(u + v )2
− (u + v ) = 3uv ≤
.
4

− 4(u + v ) ≤ 0 ⇒ 0 ≤ u + v ≤ 4

Khi ó : A =

x 3 + y3

(x + y )(x 2 + y 2 − xy )

=
x 3y 3
x 3y 3
1
1
2
⇒A= 2 + 2 +
= (u + v )2 ≤ 16 .
xy
x
y

D u

)

2

=

(x + y )(x + y )xy

ng th c x y ra khi u = v = 2 hay x = y =

Cho x , y, z là 3 s th c dương thay

x 3y 3

=

x 2 + y 2 + 2xy
x 2y 2

1
.
2

i . Tìm giá tr nh nh t c a bi u th c

x
y
z
1 
1 
1 
P = x + +y + +z +

 2 yz 
 2 zx 
 2 xy 
thi

i h c kh i B năm 2007
Gi i:

x
y
z
1 
1 
1  x 2 y2 z 2 x
y
z
P = x +  +y +  +z +
+
+
+
+
+
=
2
2 yz zx xy
 2 yz 
 2 zx 
 2 xy  2

Nguy n Phú Khánh – à L t .

http//:www.ma...
Nguyễn Phú Khánh – Đà Lạt . http//:www.maths.vn
NHỮNG BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC CƠ BẢN TRONG COSI.
Cho
n
nguyên và
2
n
. Tìm giá trị nhỏ nhất của
1
n
A x
x
= +
Giải:
1
1
1 1 1
... ( 1)
n
n
n n
n
n
x
n so
n
x x x x n
A n
n n n n
x x
n
+
+
= + + + + +
Dấu đẳng thức xảy ra khi
1
1
n
n
x
x n
n
x
+
= =
Giá trị nhỏ nhất của
1
1
n
n
n
A
n
+
=
Cho
n
nguyên và
2
n
1n
x k n
+
>
. Tìm giá trị nhỏ nhất của
1
n
A x
x
= +
Giải:
Với
1n
x k n
+
>
1 2 3 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1
( ) ( ) 0 ... 0
n n n n n n
f x f k x k x k
x k
x k x x k x k k
+ + + + + +
1 2 3 2 1
1 1 1 1 1
( ) 1 ... 0
n n n n
x k
xk
x x k x k k
+ + + +
1 2 3 2 1
( ) 1 1 1 1
... 0
n n n n
x k
xk
xk
x x k x k k
+ + + +
Ta có:
1
2
1 2 3 2 1 1
1
1
1 1 1 1
...
n
n n n n n
n
n
n n
n xk
x x k x k k k
n
+
+
+ + + + < = <
Suy ra
( ) ( )
f x f k
đúng với mọi
1n
x k n
+
>
Giá trị nhỏ nhất của
1
n
A k
k
= +
khi
x k
=
.
Cách 2 :
Nháp :
1
, 0
1 1
... ( 1) 1
n
n
n n
x
n so m
m
x x nx x n
A x n x
m m m m m
x x
+
>
= + + + + + +
bất đẳng thức cauchy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bất đẳng thức cauchy - Người đăng: tantran1997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
bất đẳng thức cauchy 9 10 318