Ktl-icon-tai-lieu

Bất đẳng thức và cực trị hàm đa biến

Được đăng lên bởi Thủy Dũng Trung Thu
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 985 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÊt ®¼ng thøc vµ cùc trÞ cña hµm ®a biÕn
BÊt ®¼ng thøc vµ cùc trÞ cña hµm ®a biÕn
Ths.Ph¹m Huy T©n - Trêng THPT L¬ng Tµi
I/ Ph¬ng ph¸p biÕn ®æi t¬ng ®¬ng

VÝ dô 1. Cho ab ≥1. Chøng minh:
Gi¶i: §pcm

 ( a  b) 2 ( ab  1) 0

1
1
2


2
2
1  ab
1 a
1 b

(®óng)

 Bµi tËp ¸p dông:

1. Cho a, b, c ≥1. Chøng minh
2. Cho
3. Cho

1
1
1
3



3
3
3
1  abc
1 a
1b
1 c
1
1
1
1
1
5
a, b, c, d, e ≥1. Chøng minh





5
5
5
5
5
1  abcde
1 a
1b
1 c
1 d
1 e
Chøng
minh
1
1
1
1
4
1
1
1
1




a  ,b  ,c  ,d 
2
2
2
2
1

12
abcd
1

4
a
1

9
b
1

16
c
1

25
d
2
3
4
5

VÝ dô 2. Cho a, b > 0, m vµ n lµ hai sè nguyªn d¬ng. Chøng minh:
1.

(am + bm)(an + bn) ≤ 2(am+n + bm+n)

2.

ambn + anbm ≤ am+n + bm+n

Gi¶i: C¶ hai B§T trªn cïng t¬ng ®¬ng víi B§T : (an-bn)(am-bm) ≥0 (®óng)
 Bµi tËp ¸p dông: Cho a, b, c d¬ng. Chøng minh:
1) (a + b)(a2 + b2)(a3 + b3) ≤ 4(a6+ b6)
2)
3)
4)

n

a b
an  bn

 
2
 2 

víi mäi n nguyªn d¬ng

1
1
1
1
 3
 3

3
3
3
abc=1
a  b  abc b  c  abc c  a  abc
víi abc
3

ab
bc
ac
 5
 5
1
5
5
a  b  ab b  c  bc a  c 5  ac
5

VÝ dô 3. Víi mäi sè thùc a, b, c. Chøng minh: a2+ b2+ c2 ≥ab + bc + ca
Gi¶i: §pcm t¬ng ®¬ng víi (a - b)2+(b - c)2 + (c - a)2 ≥ 0 (®óng).
 Bµi tËp ¸p dông: Víi mäi sè thùc a,b,c d¬ng chøng minh:
1) a4 + b4 + c4 ≥ abc(a + b + c)
2) (ab + bc + ca)2 ≥ 3abc(a + b + c)

Ths. Ph¹m Huy T©n – Trêng THPT L¬ng Tµi

1

BÊt ®¼ng thøc vµ cùc trÞ cña hµm ®a biÕn
Bµi tËp tù luyÖn
1) Cho a≥b>0, c≥

ab

. Chøng minh:

c2  a2

2) Cho a, b, c d¬ng. Chøng minh:
a)
b)

a3
2a  b

3
a 2  ab  b 2

ca



c b
c2  b2

a2
bc

a.
3
bc c
4a  b  c

2

a3
b3


a 2  ab  b 2 b 2  bc  c 2 c 2  ca  a

3

II. Ph¬ng ph¸p sö dông bÊt ®¼ng thøc C«si
VÝ dô 1. CMR:

víi mäi x1,x2,…,xn d¬ng

Gi¶i: ¸p dông B§T C«si ta cã

( x1  x 2  ...  x n )(

vµ

1
1
1

 ..  ) n 2
x1 x 2
xn

Nh©n vÕ víi vÕ 2 bÊt ®¼ng thøc trªn ta ®îc

x  x  ...  x n n x1 x 2 ...x n

1
§pcm. §¼ng thøc x¶y ra khi x1=
x22=…= xnn.

1

1

1

1

2

n

 ¸pdông:
.. 
n n
 Bµi tËp
x
x
x

bc
ac
ab
1
1
1


 

a 2b  a 2 c b 2 a  b 2 c c 2 a  c 2 b 2a 2b 2c

1
x1 x 2 ...x n

1) Víi mäi a,b,c d¬ng, chøng minh:
bc
a ba c

ac
b ab c

ab
c ac b

gi¸c
 chøng
2) Víi mäi
tam
ABC,
2
2
2
2
2
2 minh:
3

1

1

3

1

3

1

1

1

a ¸p dông
b cho c¸c
c 
3 ë phÇn
 sau.


Chó ý: Ta xem vÝ dô 1 nh mét kÕt qu¶ ®îc
vÝ dô

a3 2b3 c 3 a b  2c 4a 4b 4c
3 2a 3 b  3c
b c

VÝ dô 2: Cho a, b, c d¬ng. Chøng minh:
1)

2
c a
a b
1...
BÊt ®¼ng thøc vµ cùc trÞ cña hµm ®a biÕn
BÊt ®¼ng thøc vµ cùc trÞ cña hµm ®a biÕn
Ths.Ph¹m Huy T©n - Trêng THPT L¬ng Tµi
I/ Ph¬ng ph¸p biÕn ®æi t¬ng ®¬ng
VÝ dô 1. Cho ab 1. Chøng minh:
Gi¶i: §pcm (®óng)
Bµi tËp ¸p dông:
1.Cho a, b, c ≥1. Chøng minh
2. Cho a, b, c, d, e ≥1. Chøng minh
3.Cho Chøng minh
VÝ dô 2. Cho a, b > 0, m vµ n lµ hai sè nguyªn d¬ng. Chøng minh:
1.
(a
m
+ b
m
)(a
n
+ b
n
) 2(a
m+n
+ b
m+n
)
2.
a
m
b
n
+ a
n
b
m
a
m+n
+ b
m+n
Gi¶i: C¶ hai B§T trªn cïng t¬ng ®¬ng víi B§T : (a
n
-b
n
)(a
m
-b
m
) ≥0 (®óng)
Bµi tËp ¸p dông: Cho a, b, c d¬ng. Chøng minh:
1) (a + b)(a
2
+ b
2
)(a
3
+ b
3
) ≤ 4(a
6
+ b
6
)
2) víi mäi n nguyªn d¬ng
3)
4) víi abc =1
VÝ dô 3. Víi mäi sè thùc a, b, c. Chøng minh: a
2
+ b
2
+ c
2
≥ab + bc + ca
Gi¶i: §pcm t¬ng ®¬ng víi (a - b)
2
+(b - c)
2
+ (c - a)
2
≥ 0 (®óng).
Bµi tËp ¸p dông: Víi mäi sè thùc a,b,c d¬ng chøng minh:
1) a
4
+ b
4
+ c
4
≥ abc(a + b + c)
2) (ab + bc + ca)
2
3abc(a + b + c)
Ths. Ph¹m Huy T©n – Trêng THPT L¬ng Tµi
1
ab
ba
1
2
1
1
1
1
22
0)1()(
2
abba
abc
cba
1
3
1
1
1
1
1
1
333
abcde
edcba
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
55555
5
1
,
4
1
,
3
1
,
2
1
dcba
abcd
dcba
121
4
251
1
161
1
91
1
41
1
2222
22
nn
n
baba
3 3 3 3 3 3
1 1 1 1
abc
a b abc b c abc c a abc
1
555555
acca
ac
bccb
bc
abba
ab
Bất đẳng thức và cực trị hàm đa biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bất đẳng thức và cực trị hàm đa biến - Người đăng: Thủy Dũng Trung Thu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bất đẳng thức và cực trị hàm đa biến 9 10 395