Ktl-icon-tai-lieu

BẤT ĐẲNG THỨC

Được đăng lên bởi tantran1997
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3012 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẤT ĐẲNG THỨC
• Các tính chất cơ bản của bất đẳng thức:
+ a>b ⇔ b<a
+ a > b, b > c ⇔ a > c
+ a > b ⇔a + c > b + c
+ a > b, c > d ⇒ a + c > b + d
a > b, c < d ⇒ a − c > b − d
+ a > b, c > 0 ⇒ ac > bc
a > b, c < 0 ⇒ ac < bc
+ a > b ≥ 0, c > d ≥ 0 ⇒ ac > bd
+ a > b > 0 ⇒a > b
a > b ⇔ a > b (n lẻ)
|a| > |b| ⇔ a > b (n chẵn)
+ a > b, ab > 0 ⇒ <
MỘT SỐ BẤT ĐẲNG THỨC CƠ BẢN
• A ≥ 0 với ∀A. Dấu “=” xảy ra ⇔ A = 0
• |A| ≥ A với ∀A. Dấu “=” xảy ra ⇔ A ≥ 0
• a + b + c ≥ ab + bc + ca ⇐ a + b ≥ 2ab ⇒ (a + b) ≥ 4ab
⇓
⇓
3(a + b + c) ≥ (a + b + c) (∀a, b, c)
+ ≥ (a, b > 0)
• Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân (Bất đẳng
thức AM-GM)
• Bất đẳng thức Cauchy (Bất đẳng thức Bunyakovsky hay bất đẳng thức
Cauchy - Bunyakovsky - Schwarz (viết tắt là BCS), bất đẳng thức Schwarz hoặc
bất đẳng thức Cauchy - Schwarz)

A. KIÊN THỨC CẦN NHỚ
I. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA
Để chứng minh a < b (hoặc a > b hoặc a ≤ b hoặc a ≥ b), ta cần chứng minh
a − b < 0. Ta xét một số ví dụ sau đây.
 VÍ DỤ 1. Chứng minh a + b + c ≥ ab + bc + ca với mọi a, b, c.
Giải: Xét hiệu:
A = (a + b + c) − (ab + bc + ca)
=
(a − 2ab + b) + (b − 2bc + c) + (c − 2ca + a)
=
(a − b) + (b − c) + (c − a) ≥ 0
∀a, b, c.
Vì A ≥ 0 nên a + b + c ≥ ab + bc + ca
Dấu “=” xảy ra ⇔ a = b = c.
 VÍ DỤ 2. Cho các biểu thức sau:
A = (a + b)(a + b)

với a, b ≥ 0

và B = (a + b)(a + b)
So sánh A và B.

Giải: Xét hiệu
A − B = (a + b)(a + b) − (a + b)(a + b)
= (a + b + ab + ab) − (a + b + ab + ab)
= ab − ab − ab + ab
= ab(a − b) − ab(a − b)
= ab(a − b)(a − b)
= ab(a + b)(a − b) ≥ 0
vì a, b ≥ 0
Do đó A ≥ B.
Dấu “=” xảy ra ⇔ a = 0 hoặc b = 0 hoặc a = b.
 VÍ DỤ 3. Chứng minh rằng bất đẳng thức sau đúng với mọi số dương a, b:
+ ≥
Giải: Xét hiệu + − = − = = ≥ 0
⇒ VT ≥ VP. Bất đẳng thức được chứng minh.
Dấu “=” xảy ra ⇔ a = b.
II. PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG
Ta cần biến đổi bất đẳng thức cần chứng minh là A < B về bất đẳng thức
C < D nào đó mà ta đã biết là đúng.
 VÍ DỤ 4. Chứng minh rằng: |a| + |b| ≥ |a + b|

∀a, b.

Giải: Nhận xét: |x| = x với ∀x và |x|.|y| = |xy| ∀x, y.
Ta có:
|a| + |b| ≥ |a + b| ⇔ (|a| + |b|) ≥ (|a + b|)
⇔ |a| + 2|a|.|b| + |b| ≥ (a + b)
⇔ a + 2|ab| + b ≥ a + 2ab + b
⇔ |ab| ≥ ab
(đúng với mọi a, b).
Vậy bất đẳng thức cần chứng minh là đúng.
Dấu “=” xảy ra ⇔ ab ≥ 0.

Chú ý: Ngoài ra, ta còn có một bất đẳng thức khác cũng liên quan tới dấu
giá trị tuyệt đối:

|a| − |b| ≤ |a − b|

(Dấu “=” xảy ra ⇔ ab ≥ 0).

 VÍ DỤ 5. Với a, b ≥ 0, chứng minh rằng:
Giải: Ta có: + ≥

+ ≥

⇔ a + 2 + b ≥ a + b ⇔ ≥ ...
BẤT ĐẲNG THỨC
Các tính chất cơ bản của bất đẳng thức:
+ a > b
b < a
+ a > b, b > c
a > c
+ a > b
a + c > b + c
+ a > b, c > d
a + c > b + d
a > b, c < d
a − c > b − d
+ a > b, c > 0
ac > bc
a > b, c < 0
ac < bc
+ a > b
0, c > d
0
ac > bd
+ a > b > 0
a > b
a > b
a > b (n lẻ)
|a| > |b|
a > b (n chẵn)
+ a > b, ab > 0
<
MỘT SỐ BẤT ĐẲNG THỨC CƠ BẢN
A
0 với
A. Dấu “=” xảy ra
A = 0
|A|
A với
A. Dấu “=” xảy ra
A
0
a + b + c
ab + bc + ca
a + b
2ab
(a + b)
4ab
3(a + b + c)
(a + b + c) (
a, b, c) +
(a, b > 0)
Bất đẳng thức giữa trung bình cộng trung bình nhân (Bất đẳng
thức AM-GM)
Bất đẳng thức Cauchy (Bất đẳng thức Bunyakovsky hay bất đẳng thức
Cauchy - Bunyakovsky - Schwarz (viết tắt là BCS), bất đẳng thức Schwarz hoặc
bất đẳng thức Cauchy - Schwarz)
A. KIÊN THỨC CẦN NHỚ
I. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA
Để chứng minh a < b (hoặc a > b hoặc a
b hoặc a
b), ta cần chứng minh
a − b < 0. Ta xét một số ví dụ sau đây.
VÍ DỤ 1. Chứng minh a + b + c ab + bc + ca với mọi a, b, c.
Giải: Xét hiệu:
A = (a + b + c) − (ab + bc + ca)
= (a − 2ab + b) + (b − 2bc + c) + (c − 2ca + a)
= (a − b) + (b − c) + (c − a) 0 a, b, c.
Vì A 0 nên a + b + c ab + bc + ca
Dấu “=” xảy ra a = b = c.
VÍ DỤ 2. Cho các biểu thức sau:
A = (a + b)(a + b)
BẤT ĐẲNG THỨC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẤT ĐẲNG THỨC - Người đăng: tantran1997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
BẤT ĐẲNG THỨC 9 10 622