Ktl-icon-tai-lieu

Bất phuòn trình trị tuyệt đối

Được đăng lên bởi Do Hong
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 270 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÖÙNG DUÏNG CUÛA ÑAÏO HAØM

Chuyeân ñeà 11:

TÍNH ÑÔN ÑIEÄU CUÛA HAØM SOÁ
Toùm taét giaùo khoa

Ñònh nghóa: Cho haøm soá

y = f (x) xaùc ñònh treân khoaûng (a;b)

•

[f ñoàng bieán (taêng) treân (a; b) ]

•

[f nghòch

[

]

[

]

ñn
⇔ ∀ x , x ∈ (a; b ) : x < x ⇒ f ( x ) < f ( x )
1 2
1
2
1
2

ñn
bieán (giaûm) treân (a; b) ] ⇔ ∀ x , x ∈ ( a ; b ) : x < x ⇒ f ( x ) > f ( x )
1 2
1
2
1
2
y
y

f ( x2 )
f ( x1 )

(C ) : y = f ( x)

a x1

x2 b

f ( x1 )
f ( x2 )

x

x

x2

a x1

O

b

1. Ñieàu kieän caàn cuûa tính ñôn ñieäu:
Ñònh lyù 1: Giaû söû haøm soá f coù ñaïo haøm treân khoaûng (a;b)
•
•

[f ñoàng bieán (taêng) treân khoaûng (a; b)] ⇒ ⎡⎢⎣f ' (x) ≥ 0 ∀x ∈ (a; b)⎤⎥⎦
[f nghòch bieán (giaûm) treân khoaûng (a; b)] ⇒ ⎡⎢⎣f ' ( x) ≤ 0 ∀x ∈ (a; b)⎤⎥⎦

2. Ñieàu kieän ñuû cuûa tính ñôn ñieäu:
Ñònh lyù 2: Giaû söû haøm soá f coù ñaïo haøm treân khoaûng (a;b)
⎡ '
⎤
•
⎢⎣f (x) > 0 ∀x ∈ (a; b)⎥⎦ ⇒ f ñoàng bieán (taêng) treân (a; b)
⎡ '
⎤
•
⎢⎣f (x) < 0 ∀x ∈ (a; b)⎥⎦ ⇒ f nghòch bieán (giaûm) treân (a; b)
⎡ '
⎤
•
⎢⎣f (x) = 0 ∀x ∈ (a; b)⎥⎦ ⇒ f khoâng ñoåi treân (a; b)

[
[
[

x

f ' ( x)

a

]

]

]

b

x

+

f ' ( x)

f (x )

f (x )

69

a

b

−

Ñònh lyù 3: Giaû söû haøm soá f coù ñaïo haøm treân khoaûng (a;b)
⎡ '
⎤
⎢f (x) ≥ 0 ∀x ∈ (a; b)
⎥
⎢ñaúng thöùc chæ xaûy ra taïi moät soá ⎥ ⇒ f
⎢
⎥
⎢ höõu haïn ñieåm cuûa (a; b)
⎥
⎢⎣
⎥⎦
⎡ '
⎤
⎢f (x) ≤ 0 ∀x ∈ (a; b)
⎥
⎢ñaúng thöùc chæ xaûy ra taïi moät soá ⎥ ⇒ f
⎢
⎥
⎢ höõu haïn ñieåm cuûa (a; b)
⎥
⎣⎢
⎦⎥

[

ñoàng bieán (taêng) treân (a; b)

]

[

nghòch bieán (giaûm) treân (a; b)]

Minh hoïa ñònh lyù:
x

x0

a

f ' ( x)

+

0

x

b

+

−

f ' ( x)

Ñònh lyù 4: Giaû söû haøm soá f coù ñaïo haøm treân khoaûng (a;b)

•
•

0

b

−

f ( x)

f (x )

•

x0

a

[f ñoàng bieán (taêng) treân (a; b)]
[f nghòch bieán (giaûm) treân (a; b)]
[f khoâng ñoåi treân (a; b)]

⎡ '
⎤
⎢⎣f (x) ≥ 0 ∀x ∈ (a; b)⎥⎦
⎡ '
⎤
⎢⎣f (x) ≤ 0 ∀x ∈ (a; b)⎥⎦
⎡ '
⎤
⎢⎣f (x) = 0 ∀x ∈ (a; b)⎥⎦

⇔
⇔
⇔

3. Phöông phaùp xeùt chieàu bieán thieân cuûa haøm soá:
Muoán xeùt chieàu bieán thieân cuûa haøm soá y = f (x) ta coù theå thöïc hieän nhö sau:
Böôùc 1: Tìm mieàn xaùc ñònh cuûa haøm soá : D=?
Böôùc 2: Tính

f ' ( x)

vaø xeùt daáu

f ' ( x)

Böôùc 3: Döïa vaøo ñònh lyù ñieàu kieän ñuû ñeå keát luaän.
BAØI TAÄP REØN LUYEÄN
Baøi 1: Khaûo saùt söï bieán thieân cuûa haøm soá:

x+3
x2 +1
ex

1) y = x 4 − x

2) y =

2
4) y = e − x + x

5) y =

x
7) y =
ln x

8) y = x − 2 + 4 − x

x

70

3) y =

x2
x2 −1

6) y =

1 2
x − ln x
2

9) y = x + 2 − x 2

1
Baøi 2: Cho haøm soá y = f ( x ) = ...
Chuyeân ñeà 11: ÖÙNG DUÏNG CUÛA ÑAÏO HAØM
TÍNH ÑÔN ÑIEÄU CUÛA HAØM SOÁ
Toùm taét giaùo khoa
Ñònh nghóa
y
f
)(x
: Cho haøm soá
=
[]
xaùc ñònh treân khoaûng (a;b)
[
]
)
2
()
1
(
21
:);(
2
,
1
f xfxfxxbaxx <<
ñn
b)(a; treân (taêng) bieánñoàng
[]
[
]
)
2
()
1
(
21
:);(
2
,
1
f xfxfxxbaxx ><
ñn
b)(a; treân (giaûm) bieánnghòch
69
x
y
x
y
1
x
2
x
)(
1
xf
)(
2
xf
a
bO
)(f
(f
2
x
)
1
x
a
b
1
x
2
x
)(:)( xfyC
=
1. Ñieàu kieän caàn cuûa tính ñôn ñieäu:
Ñònh lyù 1: Giaû söû haøm soá f coù ñaïo haøm treân khoaûng (a;b)
[]
b)(a;x
'
f b)(a; khoaûngtreân (taêng) bieánñoàng f 0)(x
[]
b)(a;x 0)(
'
f xb)(a; khoaûngtreân (giaûm) bieánnghòch f
2. Ñieàu kieän ñuû cuûa tính ñôn ñieäu:
Ñònh lyù 2: Giaû söû haøm soá f coù ñaïo haøm treân khoaûng (a;b)
[
]
b)(a; treân (taêng) bieánñoàngb)(a;x 0(x)
'
f f >
[
]
b)(a; treân (giaûm) bieánnghòchb)(a;x 0(x)
'
f f <
[
]
b)(a; treân ñoåi khoângb)(a;x 0(x)
'
f f =
x
a
b
)(' xf
)(xf
+
x
a
b
)(' xf
)(xf
Bất phuòn trình trị tuyệt đối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bất phuòn trình trị tuyệt đối - Người đăng: Do Hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bất phuòn trình trị tuyệt đối 9 10 544