Ktl-icon-tai-lieu

Biến đổi Fourier rời rạc của dãy tuần hoàn

Được đăng lên bởi Ha Thanh
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1524 lần   |   Lượt tải: 0 lần
4.1. Biến đổi Fourier rời rạc của dãy tuần hoàn
Để xây dựng biến đổi Fourier rời rạc của dãy tuần hoàn, xuất phát từ
chuỗi Fourier của hàm liên tục tuần hoàn xp(t).
Xét hàm liên tục tuần hoàn xp(t), có chu kỳ To 2  0 . Nếu xp(t) thỏa
mãn các điều kiện Dirichlet, thì có thể khai triển xp(t) thành chuỗi Fourier


:

x p (t ) 



C

k

[4.1-1]

e jk 0t

k 

Với các hệ số :

Ck 

T
2

1



x

T0



p (t )e

 jk 0t

[4.1-2]

dt

T
2

Nếu hàm liên tục tuần hoàn xp(t) có phổ hữu hạn f < fmax , thì có thể
rời rạc hóa xp(t) với chu kỳ T sao cho N.T = To , và T thỏa mãn điều kiện
của định lý lấy mẫu T 1 2 f max . Theo định lý lấy mẫu, hàm tuần hoàn xp(t)
xác định tại các giá trị rời rạc t = nT và tạo thành dãy rời rạc tuần hoàn
xp(nT), do đó có thể viết lại [4.1-1] dưới dạng :




x p ( nT ) 



Ck e

jk 0 nT

k 

Vì

T T0 N 2  0 N

nên :


x p ( nT ) 



C

k

jk 0

e

2
N 0



n



k 



C

k

e

jk

2
N

n

k 

Khi thực hiện chuẩn hóa chu kỳ lấy mẫu T = 1 , thì xp(nT) = xp(n) và
chu kỳ của dãy tuần hoàn xp(t) là To = N, nên có :


x p ( n) 



C

k

.e

jk

2
N

n

[4.1-3]

k 

Hay :

x p (n) 

1
N

1



X

p ( k )e

jk1n

k 


[4.1-4]

X p ( k ) C k
Trong đó :
[4.1-5]
N
ở đây, Xp(k) là biên độ của các dao động điều hòa ứng với tần số góc
 k k 1 , nó là dãy phức. Còn 1 là tần số góc rời rạc cơ bản ứng với chu kỳ

2

N của dãy tuần hoàn xp(t) : 1  N
[4.1-6]
Do dãy xp(t) và hàm e jk n đều tuần hoàn với chu kỳ N nên có thể viết
lại [4.1-4] cho một chu kỳ N :
1

x p (n) 

1

N1

X
N
k 0

p ( k )e

jk1n

[4.1-7]

Biểu thức [4.1-7] chính là chuỗi Fourier rời rạc của dãy tuần hoàn
xp(n) , hay còn gọi là biến đổi Fourier rời rạc ngược.
Để tìm biểu thức của biến đổi Fourier rời rạc thuận, nhân cả hai vế
của [4.1-7] với thừa số e  jm n , sau đó lấy tổng theo n = 0  (N - 1) :
1

N1

x

p ( n )e

 jm1n



n 0

N1

hay:



1

N1 N1

 X
N

p ( k )e

jk1n  jm1n

e

n 0 k 0

x p (n)e  jm1n 

n 0

N1



X p (k )

n 0

N1

1
N

e

[4.1-8]

j ( k  m )1n

k 0

Theo tính chất của hàm trực chuẩn có :
1

N1

e
N

j ( k  m )1n

n 0

Khi k m

 1

 0

Khi k m

nên từ [4.1-8]nhận được :
N1

X p (k ) 

x

p ( n )e

[4.1-9]

 jk1n

n 0

Biểu thức [4.1-9] chính là biến đổi Fourier rời rạc thuận của dãy tuần
hoàn xp(n).
Kết hợp cả hai biểu thức [4.1-7] và [4.1-9] nhận được cặp biến đổi
Fourier rời rạc của dãy tuần hoàn xp(n), trong đó Xp(k) là dãy phức của
biến tần số...
4.1. Biến đổi Fourier rời rạc của dãy tuần hoàn
Để xây dựng biến đổi Fourier rời rạc của dãy tuần hoàn, xuất phát từ
chuỗi Fourier của hàm liên tục tuần hoàn x
p
(t).
Xét hàm liên tục tuần hoàn x
p
(t), chu kỳ
0
2
o
T
. Nếu x
p
(t) thỏa
mãn các điều kiện Dirichlet, t thể khai triển x
p
(t) thành chuỗi Fourier
:

k
tjk
kp
etx
C
0
)(
[4.1-1]
Với các hệ số :
dtetx
T
T
tjk
pk
T
C
2
2
0
)(
0
1
[4.1-2]
Nếu m liên tục tuần hoàn x
p
(t) phổ hữu hạn f < f
max
, thì thể
rời rạc hóa x
p
(t) với chu kỳ T sao cho N.T = T
o
, T thỏa mãn điều kiện
của định lấy mẫu
max
21
f
T
. Theo định lấy mẫu, hàm tuần hoàn x
p
(t)
xác định tại các giá trị rời rạc t = nT tạo thành dãy rời rạc tuần hoàn
x
p
(nT), do đó có thể viết lại [4.1-1] dưới dạng :

k
nTjk
kp
enx CT
0
)(
NNTT
00
2
nên :


k
njk
k
k
njk
kp
N
N
eenx
CCT
2
2
0
0
)(
Khi thực hiện chuẩn hóa chu kỳ lấy mẫu T = 1 , thì x
p
(nT) = x
p
(n)
chu kỳ của dãy tuần hoàn x
p
(t)T
o
= N, nên có :

k
njk
k
p
N
enx C
2
.)(
[4.1-3]
Hay :
[4.1-4]
Trong đó :
k
p
CX
N
k
)(
1
[4.1-5]
đây, X
p
(k) biên độ của các dao động điều hòa ứng với tần sgóc
1
k
k
, nó dãy phức. Còn
1
tần số góc rời rạc cơ bản ứng với chu kỳ
N của dãy tuần hoàn x
p
(t) :
N
2
1
[4.1-6]
Do dãy x
p
(t) hàm
njk
e
1
đều tuần hoàn với chu kỳ N nên thể viết
lại [4.1-4] cho một chu kỳ N :
1
0
1
)(
1
)(
N
k
njk
pp
enx
kX
N
[4.1-7]
Biểu thức [4.1-7] chính chuỗi Fourier rời rạc của dãy tuần hoàn
x
p
(n) , hay còn gọi là biến đổi Fourier rời rạc ngược.
Để tìm biểu thức của biến đổi Fourier rời rạc thuận, nhân cả hai vế
của [4.1-7] với thừa số
njm
e
1
, sau đó lấy tổng theo n = 0 (N - 1) :
Biến đổi Fourier rời rạc của dãy tuần hoàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biến đổi Fourier rời rạc của dãy tuần hoàn - Người đăng: Ha Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Biến đổi Fourier rời rạc của dãy tuần hoàn 9 10 649