Ktl-icon-tai-lieu

Biến đổi Fourier và Laplace

Được đăng lên bởi twinkle43
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 4873 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÙI TUẤN KHANG

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2005

Chương một

Tín hiệu & hệ thống
§1. Bổ sung về giải tích
1. Hàm liên tục
Xét các hàm trị phức x : ℝ
M > 0 sao cho với mọi t

ℂ, t

ℝ, | x(t) |

x(t). Hàm x(t) gọi là bị chặn nếu có

M. Kí hiệu B là tập các hàm bị chặn, có

thể kiểm chứng rằng là B không gian định chuẩn với chuẩn
|| x || = supℝ | x(t) |
Hàm x(t) gọi là liên tục từng khúc nếu nó liên tục từng khúc trên mọi đoạn
[a, b]. Tức là nó chỉ có một số hữu hạn điểm gián đoạn loại một trên mỗi đoạn
[a, b]. Kí hiệu
1
~
x(t)
( x ( t ) x ( t -))
2
gọi là hàm điều chỉnh của x(t). Kí hiệu CM là tập các hàm liên tục từng khúc, có
thể kiểm chứng rằng CM là C - đại số với các phép toán thông thường.
Hàm x(t) gọi là khả tích nếu nó khả tích trên mọi đoạn [a, b] và có số M > 0
b

sao cho

| x ( t ) | dt

M. Kí hiệu L1 là tập các hàm liên tục từng khúc và khả

a

tích. Có thể kiểm chứng rằng L1 là không gian giả định chuẩn với giả chuẩn
|| x ||1 =

| x ( t ) | dt

Hai hàm thuộc lớp L1 gọi là bằng nhau hầu khắp nơi nếu tập các điểm mà
giá trị của chúng khác nhau có độ đo không. Tức là
h .k .n

x(t)
y(t)
|| x – y ||1 = 0
Hàm x(t) gọi là bị chặn (có giới hạn, liên tục, ...) hầu khắp nơi nếu như có hàm
y(t) là bị chặn (có giới hạn, liên tục, ...) sao cho x(t) = y(t) (h.k.n). Có thể kiểm
chứng rằng các hàm thuộc lớp L1 là hàm liên tục, bị chặn và dần về không khi t
dần ra vô cùng hầu khắp nơi. Tuy nhiên bằng ví dụ có thể chỉ ra điều ngược lại
nói chung là không đúng.

Giáo Trình Biến đổi Fourier & Laplace

Trang 5

Chương 1. Tín Hiệu & Hệ Thống

Hàm x(t) gọi là bình phương khả tích nếu hàm x 2(t) là khả tích. Kí hiệu L2
là tập các hàm bình phương khả tích, có thể kiểm chứng rằng L2 là không gian
giả Hermite với giả tích vô hướng

x ( t ) y* ( t )dt

<x, y> =

trong đó y*(t) là liên hợp phức của y(t). Sau này trong một số phép chứng minh
ta dùng kết quả sau đây
Định lý 1 (Bổ đề Riemann-Lebesgue) Ta có công thức sau đây
L1,

x(t)

x ( t )ei t dt

0

Chứng minh
> 0 tùy ý, T > 0 cố định. Do x(t) là hàm liên tục từng khúc nên có hàm
bậc thang (t) = {( k, tk)}k=0..N xấp xỉ sao cho
1
sup{| x(t) - (t) | : | t | T}
8T
Ước lượng trực tiếp tích phân hàm bậc thang
T

N 1

1
( t )e dt =
i
i t

T

k (e

i tk

ei

tk

1

)

0

0

Từ đó suy ra ước lượng
T

T
i t

x ( t )e dt
T

T
i t

( t )e i t dt

( t ))e dt +

(x(t)
T

T

1
1
1
+
=
4
4
2

Do x(t) là hàm khả tích nên với mọi > 0 tùy ý, tồn tại T > 0 sao cho
T
i t

x ( t )e dt

x ( t )e i t dt

i t

x ( t )e dt +
|t| T

T

1
1
+
=
2
2

Từ đó ...
BÙI TUẤN KHANG
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2005
Biến đổi Fourier và Laplace - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biến đổi Fourier và Laplace - Người đăng: twinkle43
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Biến đổi Fourier và Laplace 9 10 325