Ktl-icon-tai-lieu

Biểu diễn tri thức cơ bản

Được đăng lên bởi Do Minh Sang
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 963 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài tiểu luận môn cơ sở tri thức - Khoa học máy tính
Phm Thi Vươn
g
Khái nim
BDTT bng Logic hình thc
BDTT bng mng ng nghĩa
BDTT
bng
mng
ng
nghĩa
BDTT bng h lut dn
30/10/07
Biu din tri thc và ng dng
2
•Tri thc (knowledge) ?
Knowledge: the psychological result of perception
and learning and reasoning (English
English
and
learning
and
reasoning
(English
English
Dictionary)
Tri thc là kết
q
u ca
q
uá trình nh
n thc
,
h
c t
p
q q , p
và lp lun
•S hiu biết ca con người trong mt phm vi, 1
lĩnh vc nào hay 1 vn đề nào đó.
30/10/07
Biu din tri thc và ng dng
3
•Khái nim
Khái nim: đim, tam giác…
cs
n
,
c nguyên
,
đ
nh
,
đ
nh
c
s
n
,
c
nguyên
,
đ
nh
,
đ
nh
lut, quan h gia các khái nim= lut
2
tam giác có
3
cnh bng nhau thì bng
2
tam
giác
3
cnh
bng
nhau
thì
bng
nhau
Kinh nghim
Kinh
nghim
30/10/07
Biu din tri thc và ng dng
4
Biểu diễn tri thức cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biểu diễn tri thức cơ bản - Người đăng: Do Minh Sang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Biểu diễn tri thức cơ bản 9 10 25