Ktl-icon-tai-lieu

Bộ 20 đề thi học kỳ 1 ( Toán lớp 2)

Được đăng lên bởi Lam Trần
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Onthi24h.vn

Tài liệu chất lượng cao
BỘ 20 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 (TOÁN LỚP 2)
ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Viết các số: (1 điểm)
48 , 29 , 37 , 63 , 81
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:
Câu 2: (2 điểm)
a) Tính nhẩm:
8+9=
29 + 5 =
b) Đặt tính rồi tính:
68 – 39
35 – 28
Câu 3: Tìm x: (2 điểm)
a) x + 48 = 63
b) x – 24 = 16
Câu 4: Số ? (1 điểm)
a) 8 + 5 = 5 +
b) 17 –

17 – 6 =

46 – 27 =

27 + 64

77 + 8

c) 27 + x = 52
d) x – 5 = 47

+6

c) 60 –

>7

=5

d) 45 – 18 = 19 +

Câu 5: Nối phép tính với kết quả đúng: (1 điểm)

Câu 6: Xem tờ lịch dưới đây rồi viết tiếp vào chỗ chấm: (1 điểm)
Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Chủ
hai
ba
tư
nă
sáu bảy nhậ
m
t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
a) Trong tháng 12 có các ngày thứ sau là ngày …..
b) Thứ bảy tuần này là ngày 18 tháng 12. Thứ bảy tuần trước là ngày ….. tháng …..
Câu 7: Nhà chú Ba nuôi 100 con gà. Nhà cô Tư nuôi ít hơn nhà chú Ba 17 con gà. Hỏi nhà cô
Tư nuôi bao nhiêu con gà? (1 điểm)
Câu 8: Trong hình vẽ bên: (1 điểm)
a) Có ….. hình tam giác
1

Onthi24h.vn

Tài liệu chất lượng cao

b) Có ….. hình tứ giác

ĐỀ SỐ 2
Câu 1: (2 điểm)
a) Tính nhẩm:
18 – 9 =
52l – 4l =
37 + 5 =
64l + 8l =
b) Đặt tính rồi tính:
24 + 16
37 + 55
97 – 9
Câu 2: Viết các số thích hợp vào ô trống: (1 điểm)
a) 65 + 16 = 16 +

c) 88 –

b)

d) 100 –

+ 9 = 9 + 23

51 – 28

= 80
= 40

Câu 3: (1 điểm)

Câu 4: Năm nay bố em 45 tuổi, mẹ kém bố 6 tuổi. Hỏi mẹ em bao nhiêu tuổi? (1 điểm)
Câu 5: (1 điểm)
Xem tờ lịch tháng 9 rồi viết vào chỗ chấm:
Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Chủ
hai
ba
tư
nă
sáu bảy nhậ
m
t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
9
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
a) Ngày 5 tháng 9 là thứ …..
b) Thứ tư tuần này là ngày 16 tháng 9. Thứ tư tuần trước là ngày …..
Thứ tư tuần sau là ngày …..
c) Tháng 9 có ….. ngày
Câu 6: Nêu tên ba điểm thẳng hàng có trong hình bên đây: (1 điểm)

Câu 7: (1 điểm)

2

Onthi24h.vn

Tài liệu chất lượng cao

Câu 8: Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán. (2 điểm)
Bà có 23 quả táo, Bà cho Hoa 5 quả táo.
Hỏi …………………………………………..?

ĐỀ SỐ 3
Câu 1: (1 điểm)
a) Viết các số: 94 , 79 , 25 , 61 , 54 , 80 theo thứ tự từ lớn đến bé:
b) Viết các số: 34 , 85 , 68 , 19 , 37 , 73 theo thứ tự từ bé đến lớn:
Câu 2: (2 điểm)
a) Tính:
19 – 5 – 7 =
5 + 27 – 6 =
63 – 4 – 8 =
25 + 9 – 6 =
b) Đặt tính rồi tính:
72 – 18
49 + 28
53 – 9
Câu 3: (2 điểm)

Câu 4: Số ? (1 điểm)

Câu 5: Nối mỗi câu với đồng hồ chỉ giờ thích hợp: (1 điểm)

3

15 + 67

Onthi24h.vn

Tài liệu chất lượng cao...
Onthi24h.vn Tài liệu chất lượng cao
ĐỀ SỐ 1
Câu 1: Viết các số: (1 điểm)
48 , 29 , 37 , 63 , 81
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:
Câu 2: (2 điểm)
a) Tính nhẩm:
8 + 9 = 29 + 5 = 17 – 6 = 46 – 27 =
b) Đặt tính rồi tính:
68 – 39 35 – 28 27 + 64 77 + 8
Câu 3: Tìm x: (2 điểm)
a) x + 48 = 63 c) 27 + x = 52
b) x – 24 = 16 d) x – 5 = 47
Câu 4: Số ? (1 điểm)
a) 8 + 5 = 5 + + 6 c) 60 – = 5
b) 17 – > 7 d) 45 – 18 = 19 +
Câu 5: Nối phép tính với kết quả đúng: (1 điểm)
Câu 6: Xem tờ lịch dưới đây rồi viết tiếp vào chỗ chấm: (1 điểm)
Thứ
hai
Thứ
ba
Thứ
Thứ
m
Thứ
sáu
Thứ
bảy
Chủ
nhậ
t
1
2
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
a) Trong tháng 12 có các ngày thứ sau là ngày …..
b) Thứ bảy tuần này là ngày 18 tháng 12. Thứ bảy tuần trước là ngày ….. tháng …..
Câu 7: Nhà chú Ba nuôi 100 con gà. Nhà cô Tư nuôi ít hơn nhà chú Ba 17 con gà. Hỏi nhà cô
Tư nuôi bao nhiêu con gà? (1 điểm)
Câu 8: Trong hình vẽ bên: (1 điểm)
a) Có ….. hình tam giác
1
BỘ 20 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 (TOÁN LỚP 2)
Bộ 20 đề thi học kỳ 1 ( Toán lớp 2) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ 20 đề thi học kỳ 1 ( Toán lớp 2) - Người đăng: Lam Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bộ 20 đề thi học kỳ 1 ( Toán lớp 2) 9 10 690