Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề kiểm tra học kỳ 1 môn hóa học lớp 8

Được đăng lên bởi nguyendinhson75
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT HOÀNG MAI
TRƯỜNG THCS QUỲNH XUÂN

ĐỀ 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm Học 2014-2015
MÔN HÓA HỌC – LỚP 8 - Thời gian: 45phút

Câu 1/(1đ) Khối lượng mol là gi? Áp dụng: hãy tính khối lượng mol của hợp chất: Na2SO4.
C©u 2/ (1.5đ) Có 3.1023 phân tử SO2.
Hãy tính: a, Số mol SO2 b) Khối lượng SO2
c) Thể tích SO2(đktc)
C©u 3/ (2đ): Hãy: a, Tính % từng nguyên tố trong H2SO4
b, Tính tỉ khối của CH4 so với Khí Hyđrô và so với không khí
C©u 4/(2đ)
1.Chọn hệ số thích hợp và hoàn thành các phương trình hóa học sau:
a, P
+
O2  P2O5
b, KOH +
FeCl3  Fe(OH)3 + KCl
2. Hãy lập CTHH của hợp chất biết: % Al = 52,94; %O = 47,06 và có Khối lượng mol là 102 gam.
C©u 5/ (2,5đ) Cho 11.2g Sắt vào dung dịch Axit Clohyđric(HCl) vừa đủ, thu được Muối Sắt(II) Clorua
(FeCl2) và khí Hidro(đktc)
a,Viết phương trình phản ứng?
b,Tính khối lượng Axit Clohiđric ban đầu.
c, Tính thể tích khí Hiđro(đktc)?
d, Tính khối lượng muối Sắt(II) Clorua FeCl2 thu được bằng 2 cách ?
Câu 6/(1 đ): Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam một kim loại A( chưa rõ hóa trị) thu được 6,2 gam hợp chất oxit
của nó(gồm A và O). Hãy xác định tên kim loại A?
( Na= 23,S = 32, O = 16, H = 1, Fe = 56, Cl = 35.5, C =12, N = 14, Al= 27)
-------------------------------PHÒNG GD&ĐT HOÀNG MAI
TRƯỜNG THCS Quúnh xu©n

ĐỀ 2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm Học 2014-2015
MÔN HÓA HỌC – LỚP 8 - Thời gian: 45phút

Câu 1: (1đ)
Mol là gi? Cho VD?
Câu 2: (1,5đ)
Hãy cho biết 9.1023 phân tử CO2 có:
a) Bao nhiêu mol CO2?
b) Khối lượng là bao nhiêu g?
c) Thể tích (đktc) là bao nhiêu lít?
Câu 3: (1,5đ)
a) Khí C2H2 nặng hơn hay nhẹ hơn khí O2 bằng bao nhiêu lần?
b) Khí SO2 nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần?
Câu 4: (2đ)
1.Chọn hệ số thích hợp và hoàn thành các phương trình hóa học sau:
a) Fe + O2
 Fe3O4
b) Al2(SO4)3 + NaOH
 Al(OH)3 + Na2SO4
2. Hãy lập CTHH của hợp chất biết: % Cu = 47,4; % Cl = 52,6 và có Khối lượng mol là 135 gam.
Câu 5: (3đ)
Cho 9,75 gam kẽm tác dụng vừa đủ với axit clohiđric HCl thu được Muối kẽm Clorua(ZnCl2) và khí
Hidro(đktc)
a) H·y lập PTHH phản ứng trên.
b) Tính thể tích khí H2 thoát ra (đktc).
c) Tính khối lượng axit clohiđric (HCl) đã dùng cho phản ứng trên.
d, Tính khối lượng muối kẽm Clorua ZnCl2 bằng 2 cách ?
Câu 6/(1 đ): Đốt cháy hoàn toàn 2,4.1023 nguyên tử một kim loại X ( chưa rõ hóa trị) thu được 20,4 gam hợp
chất oxit của nó( gồm X và O). Hãy xác định tên kim loại X?
(Cho biết: H = 1; S = 32; Mg = 24; C = 12; O = 16,Cu=64, Cl = 35,5; Zn= 65, Al=27.
--------HẾT-------

§Ò 1:

§¸p ¸n – biÓu ®iÓm Kiªm tr...
PHÒNG GD&ĐT HOÀNG MAI
TRƯỜNG THCS QUỲNH XUÂN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm Học 2014-2015
MÔN HÓA HỌC – LỚP 8 - Thời gian: 45phút
Câu 1/(1đ) Khối lượng mol là gi? Áp dụng: hãy tính khối lượng mol của hợp chất: Na
2
SO
4
.
C©u 2/ (1.5đ) Có 3.10
23
phân tử SO
2
.
Hãy tính: a, Số mol SO
2
b)
Khối lượng SO
2
c) Thể tích SO
2
(đktc)
C©u 3/ (2đ): Hãy: a, Tính % từng nguyên tố trong H
2
SO
4
b, Tính tỉ khối của CH
4
so với Khí Hyđrô và so với không khí
C©u 4/(2đ)
1.Chọn hệ số thích hợp và hoàn thành các phương trình hóa học sau:
a, P + O
2
P
2
O
5
b, KOH + FeCl
3
Fe(OH)
3
+ KCl
2. Hãy lập CTHH của hợp chất biết: % Al = 52,94; %O = 47,06 và có Khối lượng mol là 102 gam.
C©u 5/ (2,5đ) Cho 11.2g Sắt vào dung dịch Axit Clohyđric(HCl) vừa đủ, thu được Muối Sắt(II) Clorua
(FeCl
2
) và khí Hidro(đktc)
a,Viết phương trình phản ứng?
b,Tính khối lượng Axit Clohiđric ban đầu.
c, Tính thể tích khí Hiđro(đktc)?
d, Tính khối lượng muối Sắt(II) Clorua FeCl
2
thu được bằng 2 cách ?
Câu 6/(1 đ): Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam một kim loại A( chưa rõ hóa trị) thu được 6,2 gam hợp chất oxit
của nó(gồm A và O). Hãy xác định tên kim loại A?
( Na= 23,S = 32, O = 16, H = 1, Fe = 56, Cl = 35.5, C =12, N = 14, Al= 27)
--------------------------------
PHÒNG GD&ĐT HOÀNG MAI
TRƯỜNG THCS Quúnh xu©n
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm Học 2014-2015
MÔN HÓA HỌC – LỚP 8 - Thời gian: 45phút
Câu 1: (1đ)
Mol là gi? Cho VD?
Câu 2: (1,5đ)
Hãy cho biết 9.10
23
phân tử CO
2
có:
a) Bao nhiêu mol CO
2
? b) Khối lượng là bao nhiêu g? c) Thể tích (đktc) là bao nhiêu lít?
Câu 3: (1,5đ)
a) Khí C
2
H
2
nặng hơn hay nhẹ hơn khí O
2
bằng bao nhiêu lần?
b) Khí SO
2
nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần?
Câu 4: (2đ)
1.Chọn hệ số thích hợp và hoàn thành các phương trình hóa học sau:
a) Fe + O
2
Fe
3
O
4
b) Al
2
(SO
4
)
3
+ NaOH Al(OH)
3
+ Na
2
SO
4
2. Hãy lập CTHH của hợp chất biết: % Cu = 47,4; % Cl = 52,6 và có Khối lượng mol là 135 gam.
Câu 5: (3đ)
Cho 9,75 gam kẽm tác dụng vừa đủ với axit clohiđric HCl thu được Muối kẽm Clorua(ZnCl
2
) và khí
Hidro(đktc)
a) H·y lập PTHH phản ứng trên.
b) Tính thể tích khí H
2
thoát ra (đktc).
c) Tính khối lượng axit clohiđric (HCl) đã dùng cho phản ứng trên.
d, Tính khối lượng muối kẽm Clorua ZnCl
2
bằng 2 cách ?
Câu 6/(1 đ): Đốt cháy hoàn toàn 2,4.10
23
nguyên tử một kim loại X ( chưa rõ hóa trị) thu được 20,4 gam hợp
chất oxit của nó( gồm X và O). Hãy xác định tên kim loại X?
(Cho biết: H = 1; S = 32; Mg = 24; C = 12; O = 16,Cu=64, Cl = 35,5; Zn= 65, Al=27.
--------HẾT-------
ĐỀ 1
ĐỀ 2
Bộ đề kiểm tra học kỳ 1 môn hóa học lớp 8 - Trang 2
Bộ đề kiểm tra học kỳ 1 môn hóa học lớp 8 - Người đăng: nguyendinhson75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bộ đề kiểm tra học kỳ 1 môn hóa học lớp 8 9 10 107