Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề thi học kỳ 2 môn hóa 11

Được đăng lên bởi Nguyet Le
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 5255 lần   |   Lượt tải: 11 lần
SỞ GD VÀ ĐT THANH HOÁ

ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 2

TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 3

NĂM HỌC 2007-2008
Môn thi : Hoá học khối 11nâng cao
Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phất đề)

Họ và tên thí sinh : …………………………… Lớp: ……
Số báo danh

: …………………………………………..

Mã đề : A

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (3 đ)
Câu 1 : Một hợp chất X có CTPT là C4H9Br . Xác định số đồng phân mạch hở không vòng của X .
A. 4

B. 5

C. 6

D.7

Câu 2 : Công thức phân tử chung của ankin là công thức nào sau đây:
A. CnH2n (n ≥ 2)

B. CnH2n -2 (n ≥ 3)

C. CnH2n -2 (n ≥2)

D. CnH2n+2 (n ≥ 1)

Câu 3 : Đốt cháy 1 hidrocacbon X thu được số mol của H2O lớn hơn 1,5 lần số mol CO2 . X chỉ có thể là :
A. Anken

C.Ankin

B. Ankan vòng có một liên kết đôi

D. Metan

Câu 4: Cho các chất sau đây : metan , etilen, propin , stiren, m-xylen, isopren, toluen, vinylaxetilen. Số
chất tác dụng được với dung dịch brom là :
A. 4

B.6

C.5

D.7

Câu 5 : Để phân biệt propin, 2-metylbuta-1,3-đien , pentan ta có thể dùng nhóm hoá chất nào.
A. Br2 , KMno4

B. AgNO3/NH3 , Br2

C. AgNO3/NH3 , Ca(OH)2

D.Br2 , quỳ tím

Câu 6 : Gọi tên các hiđrocacbon có CTCT như sau :
CH3-CH-C≡?C-CH2-CH3
CH(CH3)2
A.2-isopropylhex-1-in

B. 5,6- đimetylhep-3-in


C. 2-isopropylhex-4-in

D. 5-isopropylhex-3-in

PHẦN II : TỰ LUẬN: ( 7 điểm)
Câu 1 : ( 4 điểm )
Bổ túc chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có )
a. Natri axetat →? Metan →? Axetilen →? Etilen →? P.E
b. Tìm công thức phân tử của Ankylbenzen X . Biết X có %C =90,566%
Câu 2 : (3 điểm)
a, Một hỗn hợp X gồm 1 anken và 1 ankin có cùng số nguyên tử C. Đốt cháy hoàn toàn 0,048 mol X thu
được 8,448 gam CO2 . Xác định CTPT của các hiđrocac bon .
b, Nếu khối lượng brom cần dùng để phản ứng hết với hỗn hợp X trên là 13,44 gam để tạo hợp chất no
hoàn toàn . Tính tỉ khối của X so với H2

SỞ GD VÀ ĐT THANH HOÁ

ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 2

TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 3

NĂM HỌC 2007-2008
Môn thi : Hoá học khối 11nâng cao
Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phất đề)

Họ và tên thí sinh : …………………………… Lớp: ……
Số báo danh

: …………………………………………..

Mã đề : B

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM ( 3đ)
Câu 1 : Một hợp chất X có CTPT là C4H9Cl . Xác định số đồng phân củaX
A.3

B. 5

C. 4

D.6

Câu 2 : Công thức phân tử chung của anken là công thức nào sau đây:


A. CnH2n (n ≥ 1)

B. CnH2n -2 (n ≥ 3)

C. CnH2n (n ≥2)

D. CnH2n+2 (n ≥ 1)

Câu 3 : Đốt cháy 1 hidrocacbon X thu được số mol của H2O lớn hơn số mol CO2 . X chỉ có thể là :
A. Anken

C.Ankan

B....
www.VIETMATHS.com
SỞ GD VÀ ĐT THANH HOÁ ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 2
TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 3 NĂM HỌC 2007-2008
Môn thi : Hoá học khối 11nâng cao
Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phất đề)
Họ và tên thí sinh : …………………………… Lớp: ……
Số báo danh : ………………………………………….. Mã đề : A
PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (3 đ)
Câu 1 : Một hợp chất X có CTPT là C
4
H
9
Br . Xác định số đồng phân mạch hở không vòng của X .
A. 4 B. 5 C. 6 D.7
Câu 2 : Công thức phân tử chung của ankin là công thức nào sau đây:
A. C
n
H
2n
(n ≥ 2) B. C
n
H
2n -2
(n ≥ 3) C. C
n
H
2n -2
(n ≥2) D. C
n
H
2n+2
(n ≥ 1)
Câu 3 : Đốt cháy 1 hidrocacbon X thu được số mol của H
2
O lớn hơn 1,5 lần số mol CO
2
. X chỉ có thể là :
A. Anken C.Ankin
B. Ankan vòng có một liên kết đôi D. Metan
Câu 4: Cho các chất sau đây : metan , etilen, propin , stiren, m-xylen, isopren, toluen, vinylaxetilen. Số
chất tác dụng được với dung dịch brom là :
A. 4 B.6 C.5 D.7
Câu 5 : Để phân biệt propin, 2-metylbuta-1,3-đien , pentan ta có thể dùng nhóm hoá chất nào.
A. Br
2
, KMno
4
B. AgNO
3
/NH
3
, Br
2
C. AgNO
3
/NH
3
, Ca(OH)
2
D.Br
2
, quỳ tím
Câu 6 : Gọi tên các hiđrocacbon có CTCT như sau :
CH
3
-CH-C≡?C-CH
2
-CH
3
CH(CH
3
)
2
A.2-isopropylhex-1-in B. 5,6- đimetylhep-3-in
Bộ đề thi học kỳ 2 môn hóa 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ đề thi học kỳ 2 môn hóa 11 - Người đăng: Nguyet Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bộ đề thi học kỳ 2 môn hóa 11 9 10 905