Ktl-icon-tai-lieu

Bộ môn Hoá Vô cơ Đại cương - BÀI TẬP HOÁ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN

Được đăng lên bởi diemnguyen1009
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 12137 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Bộ môn Hoá Vô cơ Đại cương

15:47:19
a12/p1212/15/2012

PHẦN I

BÀI TẬP HOÁ
CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN

1.
a. Khi chiếu ánh sáng với bước sóng λ = 434 nm vào bề mặt các kim loại: K, Ca, Zn, đối với
kim loại nào sẽ xảy ra hiệu ứng quang điện?
b. Với trường hợp xảy ra hiệu ứng quang điện - Hãy tính vận tốc e khi bật ra khỏi bề mặt kim
loại.
Cho biết tần số giới hạn của các kim loại
Kim loại
γ o(s-1)

K
5,5.1014

Ca
7,1.1014

Zn
10,4.1014
Đáp số:

a. Kim loại K
b. v = 4,53.105 m.s-1

2. Năng lượng phân ly liên kết I - I trong phân tử I 2 là 150,48kJ.mol-1. Năng lượng này có thể
sử dụng dưới dạng ánh sáng. Hãy tính bước sóng ánh sáng cần sử dụng trong quá trình này.
Đáp số:
795 nm
3. Trong nguyên tử hidro ở trạng thái cơ bản giả thiết bán kính trung bình của quỹ đạo electron
là 0,53.10-10 m, hãy tính độ bất định trong vận tốc chuyển động của electron.
Đáp số:
∆vx ≥ 6,9.106 m/s.
4. Hãy tính bước sóng của sóng vật chất liên kết với một máy bay có khối lượng 100 tấn bay
với vận tốc 1000 km/h và của sóng liên kết với một electron có khối lượng bằng 9,1x10 -31 kg
chuyển động với vận tốc 106 m/s.Rút ra nhận xét?
Đáp số:
λmb = 2,385.10-41m
λe = 7,28.10-10m
5.
a.
b.
c.
d.

Ion R3+ có hai phân lớp ngoài cùng là 3p63d2
Viết cấu hình electron của R và R3+ dưới dạng chữ và ô.
Xác định Z, chu kỳ, nhóm, phân nhóm của R.
Viết công thức oxit cao nhất của R
Nêu các bộ trị số có thể có của 4 số lượng tử đối với 2 electron 3d2 của ion R3+.

6. Một nguyên tố R thuộc chu kỳ 4 có thể tạo hợp chất khí dạng RH 3 và tạo oxit cao nhất dạng
R2O5. Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử R và các ion R 3+, R5+. Xác định vị trí của R
trong bảng hệ thống tuần hoàn.
7. Viết cấu hình electron của các nguyên tử có Z = 9, 11, 16. Từ đó hãy cho biết:
a. Nguyên tố nào trong các nguyên tố trên có năng lượng ion hoá I 1 lớn nhất, nguyên tố nào có
năng lượng ion hoá I1 nhỏ nhất.
b. Cation và anion nào dễ được tạo thành nhất từ mỗi nguyên tử.
8. Tính năng lượng ion hoá của nguyên tử H; ion He + và ion Li2+ ở trạng thái cơ bản và giải
thích sự biến thiên năng lượng ion hoá theo dãy H, He+, Li2+.
Đáp số:
I H = 13,6eV
I He+ = 54,4eV
I Li2+ = 122,4eV
1

Bộ môn Hoá Vô cơ Đại cương

15:47:19
a12/p1212/15/2012

I tăng vì Z đối với e tăng
9. Radi (Ra) Z = 88 là nguyên tố kiềm thổ (ở chu kỳ 7). Hãy dự đoán nguyên tố kiềm thổ tiếp
theo sẽ có số thứ tự là bao nhiêu.
Đáp số:
Z = 120
LIÊN KẾT HOÁ HỌC
1. Viết các công thức Lewis có thể có của các phân tử và ion sau: PO 43-, SO42-, NO2-, NO2+,
C...
Bộ môn Hoá Vô cơ Đại cương 15:47:19
a12/p1212/15/2012
BÀI TẬP HOÁ
PHẦN I CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN
1.
a. Khi chiếu ánh sáng với bước sóng λ = 434 nm vào bề mặt các kim loại: K, Ca, Zn, đối với
kim loại nào sẽ xảy ra hiệu ứng quang điện?
b. Với trường hợp xảy ra hiệu ứng quang điện - Hãy tính vận tốc e khi bật ra khỏi bề mặt kim
loại.
Cho biết tần số giới hạn của các kim loại
Kim loại K Ca Zn
γ
o
(s
-1
)
5,5.10
14
7,1.10
14
10,4.10
14
Đáp số: a. Kim loại K
b. v = 4,53.10
5
m.s
-1
2. Năng lượng phân ly liên kết I - I trong phân tử I
2
150,48kJ.mol
-1
. Năng lượng y thể
sử dụng dưới dạng ánh sáng. Hãy tính bước sóng ánh sáng cần sử dụng trong quá trình này.
Đáp số: 795 nm
3. Trong nguyên tử hidro ở trạng thái cơ bản giả thiết bán kính trung bình của quỹ đạo electron
là 0,53.10
-10
m, hãy tính độ bất định trong vận tốc chuyển động của electron.
Đáp số: v
x
6,9.10
6
m/s.
4. Hãy tính bước sóng của sóng vật chất liên kết với một máy bay khối lượng 100 tấn bay
với vận tốc 1000 km/h và của sóng liên kết với một electron có khối lượng bằng 9,1x10
-31
kg
chuyển động với vận tốc 10
6
m/s.Rút ra nhận xét?
Đáp số: λ
mb
= 2,385.10
-41
m
λ
e
= 7,28.10
-10
m
5. Ion R
3+
có hai phân lớp ngoài cùng là 3p
6
3d
2
a. Viết cấu hình electron của R và R
3+
dưới dạng chữ và ô.
b. Xác định Z, chu kỳ, nhóm, phân nhóm của R.
c. Viết công thức oxit cao nhất của R
d. Nêu các bộ trị số có thể có của 4 số lượng tử đối với 2 electron 3d
2
của ion R
3+
.
6. Một nguyên tố R thuộc chu kỳ 4 thể tạo hợp chất khí dạng RH
3
và tạo oxit cao nhất dạng
R
2
O
5
. Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử R c ion R
3+
, R
5+
. Xác định vị trí của R
trong bảng hệ thống tuần hoàn.
7. Viết cấu hình electron của các nguyên tử có Z = 9, 11, 16. Từ đó hãy cho biết:
a. Nguyên tố nào trong các nguyên tố trên có năng lượng ion hoá I
1
lớn nhất, nguyên tố nào
năng lượng ion hoá I
1
nhỏ nhất.
b. Cation và anion nào dễ được tạo thành nhất từ mỗi nguyên tử.
8. Tính năng lượng ion hoá của nguyên tử H; ion He
+
ion Li
2+
trạng thái bản giải
thích sự biến thiên năng lượng ion hoá theo dãy H, He
+
, Li
2+
.
Đáp số: I H = 13,6eV
I He
+
= 54,4eV
I Li
2+
= 122,4eV
1
Bộ môn Hoá Vô cơ Đại cương - BÀI TẬP HOÁ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ môn Hoá Vô cơ Đại cương - BÀI TẬP HOÁ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN - Người đăng: diemnguyen1009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bộ môn Hoá Vô cơ Đại cương - BÀI TẬP HOÁ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN 9 10 831