Ktl-icon-tai-lieu

Bộ môn khia thác hầm lò

Được đăng lên bởi nguyenanhtuanktck55-gmail-com
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1360 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bộ môn Khai thác hầm lò

Bài tập lớn thông gió mỏ hầm lò

Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay khai trêng khai th¸c than lé thiªn ngµy cµng khã kh¨n vÒ diÖn
s¶n xuÊt ,s¶n lîng khai th¸c than lé thiªn sÏ gi¶m ®¸ng kÓ .§Ó hoµn thµnh kÕ
ho¹ch ®Æt ra ph¶i t¨ng tû lÖ khai th¸c ë c¸c má than hÇm lß.ViÖc t¨ng s¶n lîng
còng cã nghÜa lµ më réng s¶n xuÊt vµ tÊt yÕu cÇn t¨ng khèi lîng c¸c ®êng lß
thùc hiÖn trong mçi n¨m.
Khi kh¸c th¸c than hÇm lß ,cã rÊt nhiÒu kh©u cÇn gi¶i quyÕt nh tho¸t níc ,vËn t¶i ,cung cÊp ®iÖn .Mét trong nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng quyÕt ®Þnh ®Õn
tiÕn ®é ®µo c¸c ®êng lß lµ c«ng t¸c th«ng giã. Th«ng giã ph¶I ®¶m b¶o vÒ
mÆt kü thuËt vµ tu©n theo quy ph¹m an toµn ,®ång thêi ph¶i tèi u vÒ ph¬ng diÖn
kinh tÕ.NhiÖm vô cña c«ng t¸c th«ng giã lµ ph¶i ®a vµo g¬ng lß chuÈn bÞ mét lîng kh«ng khÝ s¹ch ®ñ ®Ó hoµ lo·ng c¸c khÝ ®éc ,khÝ næ vµ bôi næ xuèng díi
møc cho phÐp theo quy ph¹m an toµn ;mÆt kh¸c t¹o ra ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu phï
hîp ®¶m b¶o cho con ngêi ,c¸c thiÕ bÞ m¸y mãc ho¹t ®éng.
M«n häc th«ng giã má lµ m«n häc hÕt søc quan träng ®èi víi sinh viªn
ngµnh khai th¸c má .M«n häc cung cÊp cho sinh viªn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n
nhÊt trong c«ng t¸c khai th¸c hÇm lß vµ gióp cho nh÷ng kÜ s khai th¸c má t¬ng
lai hiÓu biÕt vÒ c«ng viÖc cÇn ph¶i lµm trong c«ng t¸c khai th¸c hÇm lß vµ ® a
ra nh÷ng gi¶i ph¸p hiÖu qu¶ nhÊt ,an toµn nhÊt ,tèi u vÒ ph¬ng diÖn kinh tÕ.
ViÖc thiÕt kÕ “Th«ng giã má”lµ mét trong nh÷ng c«ng viÖc quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu
qu¶ cña viÖc khai th¸c còng nh møc ®é an toµn trong khai th¸c hÇm lß.
Trªn ®©y lµ nh÷ng nhËn xÐt s¬ bé vÒ c«ng t¸c thiÕt kÕ Th«ng giã má
.Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ do cha cã nhiÒu kinh nghiÖm nªn kh«ng thÓ tr¸nh ®îc
nh÷ng sai sãt.V× vËy rÊt mong sù ®ãng gãp vµ bæ xung cña thÇy vµ c¸c b¹n
®ång nghiÖp ®Ó em cã kinh nghiÖm cho nh÷ng b¶n thiÕt kÕ sau nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

ĐỀ BÀI
Bài 1:
SV : Luanvan24h.vn
THÁC D –K52

1

LỚP : KHAI

Bộ môn Khai thác hầm lò

Bài tập lớn thông gió mỏ hầm lò

Đường lò chuẩn bị với các thông số sau :
-

Đường lò đào trong : Than
Tiết diện đường lò : 15,4 m2
Chiều dài đường lò cần đào : 1500 m
Hệ số rò gió : P = 1,49
Hệ số sức cản :

= 0,00048

Hãy tính toán và thiết kế thông gió để phục vụ cho việc đào lò trên.

Bài 2:
Hãy lựa chọn phương án mở vỉa và khai thác hợp lý cho khu mỏ.Thiết kế
thông gió đảm bảo sản lượng như thiết kế.Với một cụm vỉa than gồm 3 vỉa có cấu
tạo và điều kiện địa chất mở như sau :
-

Chiều dày trung bình các vỉa như sau :m1 = 4,8 m ; m2 = 2,3 m ; m3 = 9,0 m
Khoảng cách các vỉa :vỉa V1 đến vỉa...
Bộ môn Khai thác hầm lò Bài tập lớn thông gió mỏ hầm lò
Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay khai trêng khai th¸c thanthiªn ngµy cµng khã kh¨n vÒ diÖn
s¶n xuÊt ,s¶n lîng khai th¸c thanthiªn sÏ gi¶m ®¸ng .§Ó hoµn thµnh
ho¹ch ®Æt ra ph¶i t¨ng tû lÖ khai th¸c ë c¸c má than hÇm lß.ViÖc t¨ng s¶n lîng
còng nghÜa lµ réng s¶n xuÊt t yÕu n t¨ng khèi lîng c ®êng
thùc hiÖn trong mçi n¨m.
Khi kh¸c th¸c than hÇm ,cã rÊt nhiÒu kh©u cÇn gi¶i quyÕt nh tho¸t n-
íc ,vËni ,cung cÊp ®iÖn .Mét trong nh÷ng yÕu ¶nh hëng quyÕt ®Þnh ®Õn
tiÕn ®é ®µo c ®êng ng t¸c th«ng giã. Th«ng g ph¶I ®¶m b¶o vÒ
mÆt kü thuËt vµ tu©n theo quy ph¹m an toµn ,®ång thêi ph¶i tèi u vÒ ph¬ng diÖn
kinh tÕ.NhiÖm vô cña c«ng t¸c th«ng giã lµ ph¶i ®a vµo g¬ng lß chuÈn bÞ mét l-
îng kh«ng khÝ s¹ch ®ñ ®Ó hoµ lo·ng c¸c khÝ ®éc ,khÝ bôi næ xuèng díi
møc cho phÐp theo quy ph¹m an toµn ;mÆt kh¸c t¹o ra ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu phï
hîp ®¶m b¶o cho con ngêi ,c¸c thiÕ bÞ m¸y mãc ho¹t ®éng.
M«n häc th«ng giã lµ m«n häc hÕt søc quan träng ®èi víi sinh viªn
ngµnh khai th¸c .M«n häc cung p cho sinh viªn nh÷ng kiÕn thøc b¶n
nhÊt trong c«ng t¸c khai th¸c hÇm gióp cho nh÷ng s khai th¸c t¬ng
lai hiÓu biÕt vÒ ng viÖc cÇn ph¶i m trong ng c khai th¸c hÇm ®a
ra nh÷ng gi¶i ph¸p hiÖu qu¶ nhÊt ,an toµn nhÊt ,tèi u ph¬ng diÖn kinh tÕ.
ViÖc thiÕt “Th«ng g ”lµ mét trong nh÷ng c«ng viÖc quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu
qu¶ cña viÖc khai th¸c còng nh møc ®é an toµn trong khai th¸c hÇm lß.
Trªn ®©y nh÷ng nhËn xÐt c«ng t¸c thiÕt Th«ng giã
.Trong qu¸ tr×nh thiÕt do cha nhiÒu kinh nghiÖm nªn kh«ng thÓ tr¸nh ®îc
nh÷ng sai sãt.V× vËy rÊt mong sù ®ãng gãp vµ bæ xung cña thÇy vµ c b¹n
®ång nghiÖp ®Ó em cã kinh nghiÖm cho nh÷ng b¶n thiÕt kÕ sau nµy.
Em xin ch©n thµnh cm ¬n!
ĐỀ BÀI
Bài 1:
SV : Luanvan24h.vn 1 LỚP : KHAI
THÁC D –K52
Bộ môn khia thác hầm lò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ môn khia thác hầm lò - Người đăng: nguyenanhtuanktck55-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Bộ môn khia thác hầm lò 9 10 509