Ktl-icon-tai-lieu

BỘ NHIỄM SẮC THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ

Được đăng lên bởi an-binh
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 5958 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BÄÜ NHIÃÙM SÀÕC THÃØ NGÆÅÌI VAÌ
ÂÄÜT BIÃÚN NHIÃÙM SÀÕC THÃØ

Bäü män Di truyãön Y hoüc
TS. Haì Thë Minh Thi

MUÛC TIÃU
1 Mä taí âæåüc bäü nhiãùm sàõc thãø

ngæåìi bçnh thæåìng.

2 Mä taí vaì giaíi thêch âæåüc cå chãú

mäüt säú loaûi âäüt biãún nhiãùm sàõc
thãø vãö säú læåüng vaì cáúu truïc.

BÄÜ NHIÃÙM SÀÕC THÃØ NGÆÅÌI
BÇNH THÆÅÌNG

NHIỄM SẮC THỂ

NHIỄM SẮC THỂ VÀ CHU KỲ TẾ BÀO

NHIỄM SẮC THỂ VÀ NGUYÊN PHÂN

BỘ NHIỄM SẮC THỂ NGƯỜI

PHÂN LOẠI NST THEO VỊ TRÍ TÂM

KARYOTYPE


B

C
D
F

E
G



Vị trí tâm



A

Chiều dài NST

Sự phân bố băng
(nhuộm băng)

Maìu sàõc
(nhuäüm huyình
quang)

ÂÄÜT BIÃÚN SÄÚ LÆÅÜNG
NHIÃÙM SÀÕC THÃØ

MÄÜT SÄÚ THUÁÛT NGÆÎ
 Chènh bäüi (euploid)

:

 Âa bäüi (polyploid)

n ; 2n
:

3n = 69 ;

4n = 92

 Lãûch bäüi (aneuploid) :

2n +1 = 47

2n – 1 = 45

 Dë bäüi (heteroploid)

:

3n ; 4n ; 2n + 1

ÂA BÄÜI
1

Triploid (Tam bäüi), 3n = 69
69,XXX (69XYY hoàûc 69XXY)

2

Tetraploid (Tæï bäüi), 4n = 92
92,XXXX (92XXYY).

TAM BÄÜI





Tyí lãû 1/10.000 treí sinh säúng
Chiãúm 15% caïc loaûi báút thæåìng
NST trong thai kyì
Âa säú bë sáøy thai ngáùu nhiãn

CÅ CHÃÚ TAM BÄÜI
1

Mäüt træïng âæåüc thuû tinh båíi 2 tinh
truìng
(dispermy)

2

Mäüt træïng vaì mäüt thãø cæûc (polar
cell) âæåüc thuû tinh båíi mäüt tinh
truìng

3

Mäüt tinh truìng hoàûc træïng
læåîng bäüi (2n) thuû tinh våïi giao
tæí n

TÆÏ BÄÜI
Ráút hiãúm gàûp
Cå chãú:
Räúi loaûn phán ly cuía toaìn bäü NST
trong håüp tæí.
Kãút håüp cuía 2 giao tæí âãöu mang bäü
NST 2n

LÃÛCH BÄÜI
CƠ CHẾ
Sæû khäng phán ly NST trong quaï trçnh
1
giaím phán
Trong láön phán baìo I
Trong láön phán baìo II
2

Sæû khäng phán ly trong nguyãn phán

sau thuû tinh taûo ra traûng thaïi khaím
(mosaic)

QUAÏ TRÇNH GIAÍM PHÁN

Hoaût âäüng phán ly cuía caïc càûp
NST tæång âäöng trong giaím phán

Quaï trçnh giaím phán cuía tãú baìo sinh
træïng
vaì sæû thuû tinh

Räúi loaûn phán ly cuía 1 càûp
NST trong giaím phán taûo træïng

YẾU TỐ NGUY CƠ SINH LỆCH BỘI
MẸ CÀNG LỚN TUỔI CÀNG CÓ NGUY CƠ CAO
SINH CON TAM NHIỄM

1 Meû caìng låïn tuäøi khaí nàng âaìo thaíi
caïc thai mang thãø tam nhiãùm caìng
giaím.
2 Gia tàng sæû khäng phán ly NST trong quaï
trçnh giaím phán taûo træïng åí caïc baì
meû låïn tuäøi.

KHẢ NĂNG DUNG NẠP CỦA CƠ THỂ
Thãø âån nhiãùm (monosomy) âæåüc
gàûp ráút êt åí treí sinh säúng
Thãø tam nhiãùm (trisomy) âæåüc gàûp
åí treí sinh säúng våïi táön säú khaï
cao
Cå thãø coï thãø dung naûp tçnh
traûng thæìa váût liãûu di truyãön täút
hån træåìng håüp thiãúu váût liãûu di
truyãön.

ÂÄÜT ...
Bäü män Di truyãön Y hoüc
TS. Haì Thë Minh Thi
BÄÜ NHIÃÙM SÀÕC THÃØ NGÆÅÌI VAÌ
ÂÄÜT BIÃÚN NHIÃÙM SÀÕC THÃØ
BỘ NHIỄM SẮC THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ NHIỄM SẮC THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ - Người đăng: an-binh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
BỘ NHIỄM SẮC THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ 9 10 514