Ktl-icon-tai-lieu

BT đại số tuyến tính

Được đăng lên bởi nguyenthithanhthuy1851994
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 793 lần   |   Lượt tải: 1 lần
toán cc
I/ ÑÒNH THÖÙC:
⎛⎞
⎜⎟
⎜⎟
⎜⎟
⎝⎠
100 2-13
1. Cho A = 3 1 0 , B = 0 1 4
213 001
Tính : det(3AB)
a/ 162 b/ 18 c/ 6 d/ 20
12-13
0101
2. Tính A =
0204
3157
a/ -16 b/ 16
⎛⎞
⎜⎟
⎜⎟
⎜⎟
⎝⎠
-1 T
c/ 32 d/ -32.
1123
02 1 0
3. Tính A =
31 0 1
01 10
a/ 30 b/ 30 c/ 15 d/ CCKÑS.
100
4. Cho A = 2 1 0 . Tính det[(3A) ]
3-12
a/ 6 b/ 54
∆∆
12
c/ 1/54 d/ 1/6
10 m
5. Cho ñònh thöùc B = 2 1 2m-2
10 2
Tìm taát caû m ñe å B > 0
a/ m < 2 b/ m > 0 c/ m <1 d/ m > 2
6. Cho 2 ñònh thöùc
12 -3 4 2a2b-
ab -c d
=, =
36 -8 4
48-1217
∆∆ ∆∆
21 21 21 21
2c 2d
12 34
. Kñnñ
612 168
4 8 12 17
a/ = 4 b/ = -2 c/ = -4 d/ = -
12-13
0104
7. Tính A =
0201
31a b
a/ A = 7a+21 b/ A = 7a+ 21b c/ A = 7a-2b d/ -7a-21
BT đại số tuyến tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BT đại số tuyến tính - Người đăng: nguyenthithanhthuy1851994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
BT đại số tuyến tính 9 10 821