Ktl-icon-tai-lieu

Các bài lượng giác thi đại học

Được đăng lên bởi lngoctrac
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 492 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tuyển tập phương trình lượng giác trong đề thi đại học
những năm gần đây.
A. PHẦN ĐỀ BÀI
Bài 1: Giải các phương trình lượng giác sau:
a) cos2 3x cos 2 x  cos 2 x  0

(A_2005)

b) 1  s inx  cos x  sin 2 x  cos2 x  0

(B_2005)

 
 3

c) cos4 x  sin 4 x  cos  x   sin  3x     0
4
4
2








(D_2005)

Bài 2: Giải các phương trình lượng giác sau:
a)

2  cos 6 x  sin 6 x   sin x cos x
2  2sin x




0

x

b) cot x  s inx  1  tan x tan   4
2


c) cos3x+cos2 x  cos x  1  0
Bài 3: Giải các phương trình lượng giác sau:
a) (1 +sin2x)cosx +(1 +cos2x)sinx = 1 + sin2x
b) 2sin22x +sin7x -1 = sinx
c) (sin

x
x
 cos )2  3 cos x  2
2
2

(A_2006)
(B_2006)
(D_2006)
(2007-khối A)
(2007-khối B)
(2007-khối D)

Bài 4: Giải các phương trình lượng giác sau:
a)

1
1
7

 4sin(
 x)
sin x sin( x  3 )
4
2

b) sin 3 x  3 cos3 x  sin x cos 2 x  3 sin 2 x cos x
c) 2sinx(1 +cos2x) +sin2x = 1 +2cosx
Bài 5: Giải các phương trình lượng giác sau:
a)

(1  2sin x)cos x
 3
(1  2sin x)(1  sin x)

(2008- khối A)

(2008-khối B)
(2008- khối D)

(2009-khối A)

b) sin x  cos x sin 2 x  3 cos3 x  2(cos 4 x  sin 3 x ) (2009-khối B)
c)

3 cos5 x  2sin 3 x cos 2 x  sin x  0

(2009-khối D)

Bài 6: Giải các phương trình lượng giác sau:


(1  sin x  cos 2 x)sin( x  )
4  1 cos x
a)
1  tan x
2
b) (sin2x +cos2x)cosx +2cos2x –sinx = 0.
c) sin2x –cos2x +3sinx –cosx -1 = 0

(2010-khối A)
(2010-khối B)
(2010-khối D)

Bài 7: Giải các phương trình lượng giác sau:

1  sin 2 x  cos 2 x
 2 sin x sin 2 x
1  cot 2 x
b) sin 2 x cos x  sin x cos x  cos 2 x  sin x  cos x
a)

c)

sin 2 x  2cos x  sin x  1
0
tan x  3

(2011 –Khối A)
(2011 –Khối B)
(2011 –Khối D)

Bài 8: Giải các phương trình lượng giác sau:
a)

3 sin 2 x  cos2 x  2 cos x  1

(A_2012)



(B_2012)



b) 2 cos x  3 s inx cos x  cos x  3 s inx  1
c) sin 3 x  cos3x  sinx  cos x  2cos2 x
Bài 9: Giải các phương trình lượng giác sau:




a) 1  t anx  2 2 sin  x 



4

2
b) sin 5 x  2 cos x  1

c) sin 3x  cos2 x  sinx  0
B. ĐÁP SỐ

Bài 1: a) x  k (k  )
2

b) x 


2
 k , x  
 k 2 (k  )
4
3

c) x 


 k ( k  )
4

(D_2012)

(A_2013)
(B_2013)
(D_2013)

5
 k 2 (k  )
4

Bài 2: a) x 
b) x 


5
 k , x 
 k (k  )
12
12

c) x  k , x  



 k , x   k 2 , x  k 2 (k   )
4
2

Bài 3: a) x 
b) x 
c) x 

2
 k 2 (k   )
3




2
5
2
k , x  k
,x 
k
( k  )
8
4
18
3
18
3



 k 2 , x 
 k 2 (k  )
2
6
...
Tuyển tập phương trình lượng giác trong đề thi đại học
những năm gần đây.
A. PHẦN ĐỀ BÀI
Bài 1: Giải các phương trình lượng giác sau:
a)
2 2
os 3 cos2 os 0c x x c x (A_2005)
b)
1 sinx cos sin 2 os2 0x x c x
(B_2005)
c)
4 4
3
os sin os sin 3 0
4 4 2
c x x c x x
(D_2005)
Bài 2: Giải các phương trình lượng giác sau:
a)
6 6
2 os sin sin x cos
0
2 2sin
c x x x
x
(A_2006)
b)
cot sinx 1 tan x tan 4
2
x
x
(B_2006)
c)
os3x+cos2 cos 1 0c x x
(D_2006)
Bài 3: Giải các phương trình lượng gc sau:
a) (1 +sin
2
x)cosx +(1 +cos
2
x)sinx = 1 + sin2x (2007-khối A)
b) 2sin
2
2x +sin7x -1 = sinx (2007-khối B)
c)
2
(sin cos ) 3cos 2
2 2
x x
x (2007-khối D)
Bài 4: Giải các phương trình lượng gc sau:
a)
1 1 7
4sin( )
3
sin 4
sin( )
2
x
x
x
(2008- khi A)
b)
3 3 2 2
sin 3cos sin cos 3sin cosx x x x x x (2008-khi B)
c) 2sinx(1 +cos2x) +sin2x = 1 +2cosx (2008- khi D)
Bài 5: Giải các phương trình lượng giác sau:
a)
(1 2sin )cos
3
(1 2sin )(1 sin )
x x
x x
(2009-khối A)
b)
3
sin cos sin2 3cos3 2(cos4 sin )x x x x x x (2009-khối B)
c) 3cos5 2sin3 cos2 sin 0x x x x (2009-khối D)
Các bài lượng giác thi đại học - Trang 2
Các bài lượng giác thi đại học - Người đăng: lngoctrac
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các bài lượng giác thi đại học 9 10 606