Ktl-icon-tai-lieu

Các bài toán cơ bản có liên quan đến khảo sát hàm số

Được đăng lên bởi hungtribach-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyeân ñeà 10: CAÙC BAØI TOAÙN CÔ BAÛN
COÙ LIEÂN QUAN ÑEÁN KHAÛO SAÙT HAØM SOÁ
1.BAØI TOAÙN 1 : ÑOÀ THÒ CUÛA HAØM SOÁ
COÙ MANG DAÁU GIAÙ TRÒ TUYEÄT ÑOÁI
TOÙM TAÉT GIAÙO KHOA
Phöông phaùp chung:
Ñeå veõ ñoà thò cuûa haøm soá coù mang daáu giaù trò tuyeät ñoái ta coù theå thöïc hieän nhö sau:
Böôùc 1: Xeùt daáu caùc bieåu thöùc chöùa bieán beân trong daáu giaù trò tuyeät ñoái .
Böôùc 2: Söû duïng ñònh nghóa giaù trò tuyeät ñoái ñeå khöû daáu giaù trò tuyeät ñoái
Phaân tích haøm soá ñaõ cho thaønh caùc phaàn khoâng coù chöùa daáu giaù trò tuyeät ñoái
( Daïng haøm soá cho bôûi nhieàu coâng thöùc)
Böôùc 3: Veõ ñoà thò töøng phaàn roài gheùp laïi( Veõ chung treân moät heä truïc toïa ñoä)
* Caùc kieán thöùc cô baûn thöôøng söû duïng:
1. Ñònh nghóa giaù trò tuyeät ñoái :
<
=
0A neáu
0A neáu
A
A
A
2. Ñònh lyù cô baûn:
±=
=
BA
B
BA
0
3.
Moät soá tính chaát veà ñoà thò:
a) Ñoà thò cuûa hai haøm soá y=f(x) vaø y=-f(x) ñoái xöùng nhau qua truïc hoaønh
b) Ñoà thò haøm soá chaün nhaän truïc tung laøm truïc ñoái xöùng
c) Ñoà thò haøm soá leû nhaän goác toïa ñoä laøm taâm ñoái xöùng
* Ba daïng cô baûn:
Baøi toaùn toång quaùt:
Töø ñoà thò (C):y=f(x), haõy suy ra ñoà thò caùc haøm soá sau:
=
=
=
)(:)(
)(:)(
)(:)(
3
2
1
xfyC
xfyC
xfyC
54
Các bài toán cơ bản có liên quan đến khảo sát hàm số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bài toán cơ bản có liên quan đến khảo sát hàm số - Người đăng: hungtribach-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Các bài toán cơ bản có liên quan đến khảo sát hàm số 9 10 727