Ktl-icon-tai-lieu

Các bài toán hình học không gian cho thi Đại học

Được đăng lên bởi supercat99
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 1089 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÁC BÀI TOÁN HÌNH KHÔNG GIAN CHO THI ĐẠI HỌC
1

- Khối chóp

Bài 1.1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác S AB đều và
S AD = 900 . J là trung điểm SD . Tính theo a thể tích khối tứ diện ACD J và khoảng cách từ D
đến mặt phẳng ( AC J ).
Giải:
S

J

I
B
A
C
D

+

AD ⊥ S A
AD ⊥ AB

⇒ AD ⊥ (S AB)

+ Gọi I là trung điểm AB thì AD ⊥ SI (1). Mà ∆S AB đều nên SI ⊥ AB (2)
1
2

1
2

Từ (1) và (2) suy ra SI ⊥ ( ABCD ). Do đó d ( J, ( ACD )) = d (S, ( ABCD )) = SI =
a 3 a3 3
=
.
4
24
5 a2
∆BCI vuông tại B nên CI 2 = CB2 + BI 2 =
4
∆SIC vuông tại I nên SC 2 = SI 2 + IC 2 = 2a2

a 3
4

1 1
3 2

Từ đó suy ra VACD J = . .a2 .

Tương tự SD 2 = SC 2 = 2a2

SC 2 + CD 2 SD 4
∆SCD có C J là đường trung tuyến nên C J =
−
= a2
2
4
a
3
Xét ∆ J AC có J A =
; AC = a 2; C J = a nên tính được cosA =
4
2
7
7 a2 7
1 a
Từ đó sin J AC =
nên dt( J AC ) = . .
=
4
2 2 4
8
a3 3
3.
a 21
Vậy d (D, ( J AC )) = 2 24 =
7
a 7
2

8

Nhận xét: Có thể tính diện tích tam giác JAC bằng cách lấy hình chiếu của J trên mặt đáy (là
trung điểm H của DI). Trong mặt đáy, kẻ HK vuông góc với AC (hay HK song song với BD) với
K thuộc AC thì chỉ ra được JK vuông góc với AC và tính được JK là đường cao tam giác JAC.
Bài 1.2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi ; hai đường chéo AC = 2 3a, BD =
2a và cắt nhau tại O ; hai mặt phẳng (S AC ) và (SBD ) cùng vuông góc với mặt phẳng ( ABCD ).
Biết khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (S AB) bằng
theo a.


a 3
, tính thể tích khối chóp S.ABCD
4

1

Giải:
S

I
A

D

O

H
K

C

B

Từ giả thiết AC = 2a 3; BD = 2a và AC, BD vuông góc với nhau tại trung điểm O của mỗi
đường chéo. Ta có tam giác ABO vuông tại O và AO = a 3; BO = a, do đó ABD = 60o hay tam
giác ABD đều. Từ giả thiết hai mặt phẳng (S AC ) và (SBD ) cùng vuông góc với mặt phẳng
( ABCD ) nên giao tuyến của chúng là SO ⊥ ( ABCD ).
Do tam giác ABD đều nên với H là trung điểm của AB, K là trung điểm của HB ta có DH ⊥ AB
1
a 3
⇒ OK ⊥ AB ⇒ AB ⊥ (SOK ) Gọi I là hình chiếu của
2
2
O lên SK ta có OI ⊥ SK ; AB ⊥ OI ⇒ OI ⊥ (S AB), hay OI là khoảng cách từ O đến mặt phẳng
1
1
a
1
=
+
⇒ SO = Diện tích
(S AB). Tam giác SOK vuông tại O, OI là đường cao ⇒
2
2
2
2
OI
OK
SO
a
đáy S ABCD = 4S∆ ABO = 2.O A.OB = 2 3a2 ; đường cao của hình chóp SO = .
2
1
3 a3
Thể tích khối chóp S.ABCD : VS.ABCD = S ABCD .SO =
3
3

và DH = a 3; OK //DH và OK = DH =

Bài 1.3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh bằng 3 cm , các cạnh S A =
SB = SC = 3 cm. Tam giác SBD có diện tích bằng ...
CÁC BÀI TOÁN HÌNH KHÔNG GIAN CHO THI ĐẠI HỌC
1 - Khối chóp
Bài 1.1. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vuông cạnh a, tam giác S AB đều và
S AD =90
0
. J trung điểm SD. Tính theo a thể tích khối tứ diện ACD J và khoảng cách từ D
đến mặt phẳng (ACJ).
Giải:
A
B
D
C
I
S
J
+
AD SA
AD AB
AD (S AB)
+ Gọi I trung điểm AB thì AD SI (1). S AB đều nên SI AB (2)
Từ (1) (2) suy ra SI (ABCD). Do đó d(J,(ACD)) =
1
2
d(S,(AB CD)) =
1
2
SI =
a
3
4
Từ đó suy ra V
ACD J
=
1
3
.
1
2
.a
2
.
a
3
4
=
a
3
3
24
.
BCI vuông tại B nên CI
2
=CB
2
+BI
2
=
5a
2
4
SIC vuông tại I nên SC
2
=SI
2
+IC
2
=2a
2
Tương tự SD
2
=SC
2
=2a
2
SCD CJ đường trung tuyến nên CJ
2
=
SC
2
+CD
2
2
SD
4
4
=a
2
Xét J AC JA =
a
2
; AC = a
2; CJ = a nên tính được cosA =
3
4
Từ đó sin
J AC =
7
4
nên dt(J AC) =
1
2
.
a
2
.
7
4
=
a
2
7
8
Vy d(D,(J AC)) =
3.
a
3
3
24
a
2
7
8
=
a
21
7
Nhận xét: thể tính diện tích tam giác JAC bằng cách lấy hình chiếu của J trên mặt đáy (là
trung điểm H của DI). Trong mặt đáy, k HK vuông góc với AC (hay HK song song với BD) với
K thuộc AC thì chỉ ra được JK vuông góc với AC tính được JK đường cao tam giác JAC.
Bài 1.2. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình thoi ; hai đường chéo AC =2
3a, BD =
2a và cắt nhau tại O; hai mặt phẳng (S AC) (SBD) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD).
Biết khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (SAB) bằng
a
3
4
, tính thể tích khối chóp S.ABCD
theo a.
http://boxmath.vn/ 1
Các bài toán hình học không gian cho thi Đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bài toán hình học không gian cho thi Đại học - Người đăng: supercat99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Các bài toán hình học không gian cho thi Đại học 9 10 590