Ktl-icon-tai-lieu

các cấp tổ chức của sự sống

Được đăng lên bởi hoangthuan999567
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 53 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1. các cấp tổ chức của sự sống
Câu 13 (nc): Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau:
Học thuyết tế bào xuất hiện ................... và cho đến ngày nay .............................
A. Cuối những năm 1500/ vẫn còn giá trị.
B. Đầu những năm 1500/ không còn giá trị.
C. Năm 1838 - 1839/ vẫn còn giá trị.
D. Năm 1890/ vẫn còn giá trị.
Câu 1: Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại ?
A. Quần thể
B. Quần xã
C. Cơ thể
D. Hệ sinh thái
Câu 2: Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ sống là :
A. Sinh quyến
B. Hệ sinh thái
C. Loài
D. Hệ cơ quan
Câu 3: Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành :
A. Hệ cơ quan
B. Mô
C. Cơ thể
D. Cơ quan
Câu 4: Tổ chức sống nào sau đây là bào quan?
A. Tim
B. Phổi
C. Ribôxôm
D. Não bộ
Câu 5: Tổ chức nào sau đây là đơn vị phân loại của sinh vật trong tự nhiên?
A. Quần thể
B. Loài
C. Quần xã
D. Sinh quyển
Câu 6: Hoạt động nào sau đây xảy ra ở tế bào sống?
A. Trao đổi chất
B. Sinh trưởng và phát triển
C. Cảm ứng và sinh trưởng
D. Tất cả các hoạt động nói trên
Câu 7: Điều nào dưới đây là sai khi nói về tế bào?
A. Là đơn vị cấu tạo cơ bản của sự sống
B. Là đơn vị chức năng của tế bào sống
C. Được cấu tạo từ các mô
D. Được cấu tạo từ các phân tử, đại phân tử vào bào quan
Câu 8: Tập hợp các cơ quan , bộ phận của cơ thể cùng thực hiện một chức năng được gọi là:
A. Hệ cơ quan
B. Đại phân tử
C. Bào quan
D. Mô
Câu 9: Hệ thống các nhóm mô được sắp xếp để thực hiện một loại chức năng thành lập nên ..... và
nhiều ....... tạo thành hệ .......
Từ đúng để điền vào chố trống của câu trên là:
A. Tế bào
B. Cơ thể
C. Cơ quan
D. Bào quan
Câu 10: Tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một vùng địa lý nhất định ở một thời điểm xác
định và cơ quan hệ sinh sản với nhau được gọi là :
A. Quần thể
B. Nhóm quần thể
C. Quần xã
D. Hệ sinh thái
Câu 11: Một hệ thống tương đối hoàn chỉnh bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của
nó được gọi là :
A. Quần thể
B. Hệ sinh thái
C. Loài sinh vật
D. Nhóm quần xã
Câu 12: Hãy chọn câu sau đây có thứ tự sắp xếp các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao:
A. Cơ thể, quần thể, hệ sinh thái, quần xã B. Quần xã, quần thể, hệ sinh thái, cơ thể
C. Quần thể, quần xã, cơ thể, hệ sinh thái
D. Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái .
Câu 13: Ở sinh vật, đơn vị quần xã dùng để chỉ tập hợp của :
A. Toàn bộ các sinh vật cùng loài
B. Toàn bộ các sinh vật khác loài
C. Các quần thể sinh vật khác loài trong 1 khu vực sống
D. Các quần thể sinh vật cùng loài .
Câu...
Bài 1. các cấp tổ chức của sự sống
Câu 13 (nc): Chn đáp án đúng đ hoàn thành các câu sau:
Hc thuyết tế bào xut hin ................... và cho đến ngày nay .............................
A. Cuối những năm 1500/ vẫn còn giá trị. B. Đầu những năm 1500/ không còn giá trị.
C. Năm 1838 - 1839/ vẫn còn giá trị. D. Năm 1890/ vẫn còn giá trị.
Câu 1: Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại ?
A. Quần thể B. Quần xã C. Cơ thể D. Hệ sinh thái
Câu 2: Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ sống là :
A. Sinh quyến B. Hệ sinh thái C. Loài D. Hệ cơ quan
Câu 3: Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành :
A. Hệ cơ quan B. Mô C. Cơ thể D. Cơ quan
Câu 4: Tổ chức sống nào sau đây là bào quan?
A. Tim B. Phổi C. Ribôxôm D. Não bộ
Câu 5: Tổ chức nào sau đây là đơn vị phân loại của sinh vật trong tự nhiên?
A. Quần thể B. Loài C. Quần xã D. Sinh quyển
Câu 6: Hoạt động nào sau đây xảy ra ở tế bào sống?
A. Trao đổi chất B. Sinh trưởng và phát triển
C. Cảm ứng và sinh trưởng D. Tất cả các hoạt động nói trên
Câu 7: Điều nào dưới đây là sai khi nói về tế bào?
A. Là đơn vị cấu tạo cơ bản của sự sống B. Là đơn vị chức năng của tế bào sống
C. Được cấu tạo từ các mô
D. Được cấu tạo từ các phân tử, đại phân tử vào bào quan
Câu 8: Tập hợp các cơ quan , bộ phận của cơ thể cùng thực hiện một chức năng được gọi là:
A. Hệ cơ quan B. Đại phân tử C. Bào quan D. Mô
Câu 9: Hệ thống các nhóm mô được sắp xếp để thực hiện một loại chức năng thành lập nên ..... và
nhiều ....... tạo thành hệ .......
Từ đúng để điền vào chố trống của câu trên là:
A. Tế bào B. Cơ thể C. Cơ quan D. Bào quan
Câu 10: Tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một vùng địa lý nhất định ở một thời điểm xác
định và cơ quan hệ sinh sản với nhau được gọi là :
A. Quần thể B. Nhóm quần thể C. Quần xã D. Hệ sinh thái
Câu 11: Một hệ thống tương đối hoàn chỉnh bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của
nó được gọi là :
A. Quần thể B. Hệ sinh thái C. Loài sinh vật D. Nhóm quần xã
Câu 12: Hãy chọn câu sau đây có thứ tự sắp xếp các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao:
A. Cơ thể, quần thể, hệ sinh thái, quần xã B. Quần xã, quần thể, hệ sinh thái, cơ thể
C. Quần thể, quần xã, cơ thể, hệ sinh thái D. Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái .
Câu 13: Ở sinh vật, đơn vị quần xã dùng để chỉ tập hợp của :
A. Toàn bộ các sinh vật cùng loài B. Toàn bộ các sinh vật khác loài
C. Các quần thể sinh vật khác loài trong 1 khu vực sống
D. Các quần thể sinh vật cùng loài .
Câu 14: Tập hợp các sinh vật và hệ sinh thái trên trái đất được gọi là :
A. Thuỷ quyển B.Sinh quyển C. Khí quyển Đ. Thạch quyển
Câu 15: Điều dưới đây đúng khi nói về một hệ thống sống :
A. Một hệ thống mở B. Có khả năng tự điều chỉnh
C. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường D. Cả a,b,c, đều đúng
Câu 16: Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là
1-Các cấp tổ chức của thế giới sống SH 10 CB GV: Phạm Thị Tiến Quỳnh
1
các cấp tổ chức của sự sống - Trang 2
các cấp tổ chức của sự sống - Người đăng: hoangthuan999567
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
các cấp tổ chức của sự sống 9 10 776