Ktl-icon-tai-lieu

Các cấp tổ chức thế giới sống

Được đăng lên bởi Hữu Thọ Ngô
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 397 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần 1 :
Phần I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
Tiết 1-2
Bài 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG
I/ Mục tiêu :
a. Kiến thức:
- Giải thích được nguyên tắc tổ chức thứ bậc của thế giới sống và có cái nhìn bao quát về thế giới
sống.
- Giải thích được tại sao tế bào lại là đơn vị cơ bản tổ chúc nên thế giới sống.
b. Về kĩ năng :
- Rèn tư duy hệ thống và kỹ năng công tác độc lập với SGK.
- Phát triển kỹ năng phân tích kênh hình, hợp tác nhóm nhỏ.
c. Thái độ :
Xây dựng quan điểm duy vật biện chứng về thế giới sống thông qua việc giải thích tại sao thế giới sống
rất đa dạng nhưng lại thống nhất về nhiều đặc điểm
II/Chuẩn bị :
a. Giáo viên :
- Tranh vẽ hình 1, SGK sinh học 10
- Tranh ảnh có liên quan.
b. Học sinh : Xem trước bài
III. Tiến trình dạy học :
1. Kiểm tra bài cũ
2. Vào bài : giới thiệu khái quát chương trình sinh 10 CB ( 5’ )
3.. Dạy bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1: Các cấp độ tổ chức của
I. Các cấp độ tổ chức của thế
thế giới sống : 30’
giới sống.
- Quan sát H 1 tr.7 SGK ,nghiên cứu nội - Lắng nghe
- Trong thế giới sống được tổ chức
dung mục I trang 6 SGK, suy nghĩ thảo
theo nguyên tắc thứ bậc chặt chẽ
luận nhóm để trả lời các câu hỏi sau:
từ nhỏ đến lớn:
+ Thế giới sống được tổ chức theo
Nguyên tử → phân tử → đại phân
nguyên tắc nào? Các cấp độ tổ chức của
tử → bào quan → tế bào → mô →
thế giới sống?
cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể
+ Trong các cấp độ trên những cấp độ - Quan sát tranh, thảo luận
→ quần thể → quần xã → hệ sinh
nào là cấp độ cơ bản? Cấp độ nào là cấp nhóm để trả lời các câu hỏi:
thái - sinh quyển.
độ trung gian?
- Các cấp độ cơ bản của thế giới
+ Cấp độ nào là đơn vị cơ bản cấu tạo
sống:
nên mọi cơ thể sinh vật? Vì sao?
+ Tế bào.
- GV gọi đại diện 1 – 2 nhóm trả lời,
+ Cơ thể
nhóm khác theo dõi bổ sung.
+ Quần thể
- GV: Bổ sung tổng kết.
- Trả lời, theo dõi, nhận xét
+ Quần xã
và bổ sung.
+ Hệ sinh thái.
- Nghe và ghi bài
- Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản
của bất kì cơ thể sinh vật .

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

Hoạt động 2: Đặc điểm chung
của các cấp tổ chức sống
1. Tổ chức theo nguyên tắc
thứ bậc 15 phút
GV: Cho HS nghiên cứu SGK
và thảo luận nhóm để trả lời câu
hỏi:
H: Thế nào là nguyên tắc thứ
bậc?
H: Thế nào là đặc tính nổi trộị?
Cho ví dụ
H: Đặc điểm nổi trội do đâu mà
có?
H: Đặc điểm nổi trội đặc trưng
cho cơ thể sống là gì?

2. Hệ thống mở và tự điều
chỉnh 15 phút
GV : Nêu vấn đề
H: Hệ thống mở là gì?
H: Sinh vật với môi trường có
mối quan hệ như thế nào?
Liên hệ: Làm thế nào đ...
Tuần 1 : Phần I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
Tiết 1-2 Bài 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG
I/ Mục tiêu :
a. Kiến thức:
- Giải thích được nguyên tắc tổ chức thứ bậc của thế giới sống có cái nhìn bao quát về thế giới
sống.
- Giải thích được tại sao tế bào lại là đơn vị cơ bản tổ chúc nên thế giới sống.
b. Về kĩ năng :
- Rèn tư duy hệ thống và kỹ năng công tác độc lập với SGK.
- Phát triển kỹ năng phân tích kênh hình, hợp tác nhóm nhỏ.
c. Thái độ :
Xây dựng quan điểm duy vật biện chứng về thế giới sống thông qua việc giải thích tại sao thế giới sống
rất đa dạng nhưng lại thống nhất về nhiều đặc điểm
II/Chuẩn bị :
a. Giáo viên :
- Tranh vẽ hình 1, SGK sinh học 10
- Tranh ảnh có liên quan.
b. Học sinh : Xem trước bài
III. Tiến trình dạy học :
1. Kiểm tra bài cũ
2. Vào bài : giới thiệu khái quát chương trình sinh 10 CB ( 5’ )
3.. Dạy bài mới
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
Hoạt động 1: Các cấp độ tổ chức của
thế giới sống : 30’
- Quan sát H 1 tr.7 SGK ,nghiên cứu nội
dung mục I trang 6 SGK, suy nghĩ thảo
luận nhóm để trả lời các câu hỏi sau:
+ Thế giới sống được tổ chức theo
nguyên tắc nào? Các cấp độ tổ chức của
thế giới sống?
+ Trong các cấp độ trên những cấp độ
nào là cấp độ cơ bản? Cấp độ nào là cấp
độ trung gian?
+ Cấp độ nào đơn vị bản cấu tạo
nên mọi cơ thể sinh vật? Vì sao?
- GV gọi đại diện 1 2 nhóm trả lời,
nhóm khác theo dõi bổ sung.
- GV: Bổ sung tổng kết.
- Lắng nghe
- Quan sát tranh, thảo luận
nhóm để trả lời các câu hỏi:
- Trả lời, theo dõi, nhận xét
và bổ sung.
- Nghe và ghi bài
I. Các cấp độ tổ chức của thế
giới sống.
- Trong thế giới sống được tổ chức
theo nguyên tắc thứ bậc chặt chẽ
từ nhỏ đến lớn:
Nguyên tử → phân tử → đại phân
tử → bào quan → tế bào → mô →
cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể
→ quần thể → quần xã → hệ sinh
thái - sinh quyển.
- Các cấp độ cơ bản của thế giới
sống:
+ Tế bào.
+ Cơ thể
+ Quần thể
+ Quần xã
+ Hệ sinh thái.
- Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản
của bất kì cơ thể sinh vật .
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
Các cấp tổ chức thế giới sống - Trang 2
Các cấp tổ chức thế giới sống - Người đăng: Hữu Thọ Ngô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Các cấp tổ chức thế giới sống 9 10 620