Ktl-icon-tai-lieu

các dạng đề thi thử đại học

Được đăng lên bởi sushisubi06-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 761 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi thử Đại Học năm 2011 - 
SỞ GD-ĐT THÁI BÌNH
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH
NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn : Toán : Khối A + B
( Thời gian làm bài:180 phút không kể thời gian giao đề)
I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm)
CâuI:(2điểm)

Cho hàm số : y = x4 – 5x2 + 4

1) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2) Tìm tất cả các điểm M trên đồ thị (C) của hàm số sao cho tiếp tuyến của (C) tại M cắt (C) tại hai điểm
phân biệt khác M.
3cot2x + 2 2 sin2x = (2 + 3 2 )cosx

CâuII:(2điểm) 1) Giải phương trình :



2) Giải hệ phương trình :

x 2  y 2  xy  1  4 y


2
2
 y( x  y)  2 x  7 y  2

5

CâuIII:(1điểm) Tính tích phân:

I=

ln( x  1  1)
dx
x 1
2

 x 1

CâuIV:(1điểm) Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B với AB = BC = a ;
AD = 2a. Các mặt phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với mặt đáy (ABCD).Biết góc giữa hai mặt
phẳng (SAB) và (ABCD) bằng 600.Tính thể tích khối chóp và khoảng cách giữa hai đường thẳng CDvà SB.
CâuV:(1điểm)

Cho các số dương : a , b, c thoả món : ab + bc + ca = 3
Chứng minh rằng:

1
1
1
1



.
2
2
1  a (b  c) 1  b (c  a) 1  c ( a  b) abc
2

II - PHẦN TỰ CHỌN (3điểm)
Thí sinh chỉ được chọn một phần trong hai phần (Phần A hoặc phần B)
A . Theo chương trình chuẩn.
Câu VIa(2điểm)
1) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường tròn (C) : x2 + y2 + 4x – 6y + 9 = 0 và điểm M( 1; - 8).Viết
phương trình đường thẳng d qua M sao cho d cắt (C) tại hai điểm A,B phân biệt mà diện tích tam giác ABI
đạt giá trị lớn nhất.Với I là tâm của đường tròn (C).
2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho ABC với A(1 ; 5 ; 2) ; B(- 4 ; - 5 ; 2),C(4 ; - 1 ; 2).
Tìm toạ độ tâm đường tròn nội tiếp I của tam giác ABC.
CâuVIIa(1điểm)Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình sau nghiệm đúng với x(2 ; 3).
1 + log5(x2 + 1 ) > log5(x2 + 4x + m)
B . Theo chương trình nâng cao.
CâuVIb(2điểm)
1) Cho A(1 ; 4) và hai đường thẳng b : x + y – 3 = 0 ; c : x + y – 9 = 0.
Tìm điểm B trên b , điểm C trên c sao cho tam giác ABC vuông cân tại A.
2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho bốn điểm A(1 ; 0 ; 0) , B(0 ; 1 ; 0),C(1 ; 1; 0) và
D(0 ; 0 ; m) với m > 0.Gọi E , F theo thứ tự là hình chiếu vuông góc của gốc toạ độ O lên các đường thẳng
AD và BD. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa các đường thẳng OE và OF. Tìm các giá trị của m để
góc EOF = 450.
CâuVIIb(1điểm) Tìm giá trị lớn nhất của tham số m sao cho bất phương trình :
1 + log5(x2 + 1 )  log5(mx2 + 4x + m) được nghiệm đúng v...
Đề thi thử Đại Học năm 2011 - www.toantrunghoc.com
SỞ GD-ĐT THÁI BÌNH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn : Toán : Khối A + B
( Thời gian làm bài:180 phút không kể thời gian giao đề)
I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm)
CâuI:(2điểm) Cho hàm số : y = x
4
– 5x
2
+ 4
1) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2) Tìm tất cả các điểm M trên đồ thị (C) của hàm số sao cho tiếp tuyến của (C) tại M cắt (C) tại hai điểm
phân biệt khác M.
CâuII:(2điểm) 1) Giải phương trình : 3cot
2
x + 2
2
sin
2
x = (2 + 3
2
)cosx
2) Giải hệ phương trình :
2 2
2 2
1 4
( ) 2 7 2
x y xy y
y x y x y
CâuIII:(1điểm) Tính tích phân: I =
5
2
ln( 1 1)
1 1
x
dx
x x
CâuIV:(1điểm) Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B với AB = BC = a ;
AD = 2a. Các mặt phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với mặt đáy (ABCD).Biết góc giữa hai mặt
phẳng (SAB) và (ABCD) bằng 60
0
.Tính thể tích khối chóp và khoảng cách giữa hai đường thẳng CDvà SB.
CâuV:(1điểm) Cho các số dương : a , b, c thoả món : ab + bc + ca = 3
Chứng minh rằng:
2 2 2
1 1 1 1
.
1 ( ) 1 ( ) 1 ( )a b c b c a c a b abc
II - PHẦN TỰ CHỌN (3điểm)
Thí sinh chỉ được chọn một phần trong hai phần (Phần A hoặc phần B)
A . Theo chương trình chuẩn.
Câu VIa(2điểm)
1) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường tròn (C) : x
2
+ y
2
+ 4x – 6y + 9 = 0 và điểm M( 1; - 8).Viết
phương trình đường thẳng d qua M sao cho d cắt (C) tại hai điểm A,B phân biệt mà diện tích tam giác ABI
đạt giá trị lớn nhất.Với I là tâm của đường tròn (C).
2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho ABC với A(1 ; 5 ; 2) ; B(- 4 ; - 5 ; 2),C(4 ; - 1 ; 2).
Tìm toạ độ tâm đường tròn nội tiếp I của tam giác ABC.
CâuVIIa(1điểm)Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình sau nghiệm đúng với x(2 ; 3).
1 + log
5
(x
2
+ 1 ) > log
5
(x
2
+ 4x + m)
B . Theo chương trình nâng cao.
CâuVIb(2điểm)
1) Cho A(1 ; 4) và hai đường thẳng b : x + y – 3 = 0 ; c : x + y – 9 = 0.
Tìm điểm B trên b , điểm C trên c sao cho tam giác ABC vuông cân tại A.
2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho bốn điểm A(1 ; 0 ; 0) , B(0 ; 1 ; 0),C(1 ; 1; 0) và
D(0 ; 0 ; m) với m > 0.Gọi E , F theo thứ tự là hình chiếu vuông góc của gốc toạ độ O lên các đường thẳng
AD và BD. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa các đường thẳng OE và OF. Tìm các giá trị của m để
góc EOF = 45
0
.
CâuVIIb(1điểm) Tìm giá trị lớn nhất của tham số m sao cho bất phương trình :
1 + log
5
(x
2
+ 1 ) log
5
(mx
2
+ 4x + m) được nghiệm đúng với x R.
--- Hết ---
www.toantrunghoc.com : Đề Thi – Đáp Án - Chuyên Đề - Tài Liệu - Phần Mềm Toán ,... - Trang 1
các dạng đề thi thử đại học - Trang 2
các dạng đề thi thử đại học - Người đăng: sushisubi06-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
các dạng đề thi thử đại học 9 10 749