Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng toán cấp 3

Được đăng lên bởi Phan Thi Thanh Nương
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1154 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẢI ðÁP TOÁN CẤP 3 – THI ðẠI HỌC

CÁC HƯỚNG TƯ DUY VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI
TRONG HÌNH HỌC OXY

Biên soạn: Thanh Tùng

CÁC BÀI TOÁN TRONG
TAM GIÁC, TỨ GIÁC

CÁC BÀI TOÁN VỀ
ðƯỜNG THẲNG

CÁC BÀI TOÁN VỀ
ðƯỜNG TRÒN

CÁC BÀI TOÁN VỀ ELIP

BÀI TOÁN TÌM ðIỂM

*) Tóm tắt lý thuyết ñầy ñủ theo một trình tự logic và có hệ thống.
*) ðưa ra các hướng tư duy và phương pháp giải khái quát cho từng lớp bài toán.
*) Có bài toán mẫu minh họa ñi kèm.
*) Phần bài tập áp dụng có gợi ý.
*) Lời giải chi tiết cho từng bài toán cụ thể
(tham khảo thêm trên  ).

HÀ NỘI

03/2013

CÁC HƯỚNG TƯ DUY VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI HÌNH HỌC OXY

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

2

3

B. CÁC BÀI TOÁN
BÀI TOÁN 1: BÀI TOÁN TÌM ðIỂM

ðể hiểu rõ hơn cho 4 hướng tư duy tương ứng với 4 TH của Bài toán 1: “Bài Toán Tìm ðiểm” thầy sẽ
dùng 6 bài thi ðại Học năm 2012 vừa qua ñể minh họa.
1) (A, A1 – 2012:CB). Cho hình vuông ABCD. Gọi M là trung ñiểm của cạnh BC, N là ñiểm trên cạnh CD sao cho

 11 1 
;  và ñường thẳng AN có phương trình 2 x − y − 3 = 0 . Tìm tọa ñộ ñiểm A.
 2 2

CN = 2ND. Giả sử M 

2) (A, A1 – 2012 :NC). Cho ñường tròn (C ) : x 2 + y 2 = 8 . Viết phương trình chính tắc của elip (E), biết rằng (E) có
ñộ dài trục lớn bằng 8 và (E) cắt (C ) tại bốn ñiểm phân biệt tạo thành bốn ñỉnh của một hình vuông.
3) (B – 2012:CB). Cho ñường tròn (C1 ) : x 2 + y 2 = 4 , (C2 ) : x 2 + y 2 − 12 x + 18 = 0 và ñường thẳng d : x − y − 4 = 0 .
Viết phương trình ñường tròn có tâm thuộc (C2 ) , tiếp xúc với d và cắt (C1 ) tại hai ñiểm phân biệt A và B sao cho AB
vuông góc với d.
4) (B – 2012 :NC). Cho hình thoi ABCD có AC = 2BD và ñường tròn tiếp xúc với các cạnh của hình thoi có phương
trình x 2 + y 2 = 4 . Viết phương trình chính tắc của elip (E) ñi qua các ñỉnh A, B, C, D của hình thoi. Biết A thuộc Ox.
5) (D – 2012:CB). Cho hình chữ nhật ABCD. Các ñường thẳng AC và AD lần lượt có phương trình là x + 3 y = 0 và

1
x − y + 4 = 0 ; ñường thẳng BD ñi qua ñiểm M (− ;1) . Tìm tọa ñộ các ñỉnh của hình chữ nhật ABCD.
3
6) (D – 2012 :NC). Cho ñường thẳng d : 2 x − y + 3 = 0 . Viết phương trình ñường tròn có tâm thuộc d , cắt trục Ox
tại A và B, cắt trục Oy tại C và D sao cho AB = CD = 2.

4

1) (A, A1 – 2012:CB). Cho hình vuông ABCD. Gọi M là trung ñiểm của cạnh BC, N là ñiểm trên cạnh CD sao cho

 11 1 
;  và ñường thẳng AN có phương trình 2 x − y − 3 = 0 . Tìm tọa ñộ ñiểm A.
 2 2

CN = 2ND. Giả sử M 

Cách 1

Phân tích:

:

+) Ta có { A} = AN ∩ AM nên Theo hướng tư duy 1 (TH1) ...
GII ðÁP TOÁN CP 3 THI ðẠI HC
CÁC BÀI TOÁN TRONG
TAM GIÁC, T GIÁC
CÁC BÀI TOÁN V
ðƯỜNG THNG
CÁC BÀI TOÁN V
ðƯỜNG TRÒN
CÁC BÀI TOÁN V ELIP
CÁC HƯỚNG TƯ DUY VÀ PHƯƠNG PHÁP GII
TRONG HÌNH HC OXY
Biên son: Thanh Tùng
*) Tóm tt lý thuyết ñầy ñủ theo mt trình t logic và có h thng.
*) ðưa ra các hướng tư duy và phương pháp gii khái quát cho tng lp bài toán.
*) Có bài toán mu minh ha ñi kèm.
*) Phn bài tp áp dng có gi ý.
*) Li gii chi tiết cho tng bài toán c th
(tham kho thêm trên http://www.facebook.com/giaidaptoancap3 ).
BÀI TOÁN TÌM ðIM
H À N I 0 3 / 2 0 1 3
Các dạng toán cấp 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các dạng toán cấp 3 - Người đăng: Phan Thi Thanh Nương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Các dạng toán cấp 3 9 10 76