Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng toán tích phân

Được đăng lên bởi Khôngphải Anh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 113 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Kinh Môn
I.Gi¶i bµi tËp tÝch ph©n b»ng ph¬ng ph¸p “®æi biÕn sè”
 Nếu hàm số có mẫu: đặt t = mẫu

1/ I 

3



2/ I =

x2  1

0

5/ I=

1

13/ I = 

0

1
x 1 x

3

dx

1

1 x2

3



0

x
dx
2
4

x
0

6/ I = 

dx

4

x 5  2x 3
2

x 1

7

dx

1
dx
x
0e 4

14/ I = 


2

17/ I = sin 2x  sin x dx



0

19/ I = sin 2x.cos x dx

 1  cos x

0


4

20/I = sin x dx
 2
0

tgx
2

cos x 1  cos x

cos x

2

x x 9

x3

7



12/ I =

0

3

1 x

2

dx

dx

2

1
dx
x
11 e

15/ I = 


4 1  2sin 2

18/ I =

x

 1  sin 2x dx
0

1  3cos x
3

1



9/ I =

1

x
dx
2x  1


2


4

3

11/ I =

e 2x
16/I =  x
dx
e

1
0

22/ I = 



1
dx
2x  1

0

x2 1
8/I = 
dx
x

1
0

2


3

x3

4

3/ I  

3

7/ I = x  1 dx
3
0 3x  1

1

7

0

7
3

10/ I = 



dx
x
e 1

ln 2

x
4/ I= 
dx
1  x2

2

e2x

ln 5

x 3 dx

21/ I =


2

sin 2x
 1  cos x dx
0

dx

 Nếu hàm số có căn đặt t = căn
 12C - Phạm Ngọc Hải

isora-yamsTTC

1

1) I

22
3

1



3

3x  5dx

2) I   x3 2  x 2 dx
0

1

x2
4/I = 
dx
(x

1)
x

1
0
1

7) I 

2 3

dx



x x2  4

5

10/I =

2

2
2
 x 4  x dx

1

13*/I =

 2



2

ln 5

16/I =



ln 2

4

5) I  
0

4

8/I = 

2

e 2x

dx
ex  1

x 16  x

2

dx

1

6) I  
0

6

3

0

ln 2

e x  1dx



0

12/I =

x x 9

15/I = 

0

2

x
dx
1 1  x 1

17/I = 

x 1
19/I = 
dx
3
0 3x  2

dx

x2  4
dx
x



4 3
3
1

xdx
2x 1

2

4
2

1  ln x
dx
x

1



9*/I =

2 3

11/I =  x (x  4) dx

dx 14/I =
2
x x 1

1

1
dx
2x 1

1

2

x2 1

e

3) I  

1
dx
3  2x

9

18/I =  x. 3 1  xdx
1

2

20/I =

2
4

 sin xdx
0

 Hàm số có lũy thừa đặt

t = biểu thức trong lũy thừa
1

1 ) I   x3 (1  x 4 )3dx
0


2

7/I=

2) I   x 5 (1  x 3 )6 dx
0

1

4/I = sin 5 xdx

0

1

0

3

4

5

0

1

 12C - Phạm Ngọc Hải

sin 2x

6*/I =  (2  sin x) 2 dx

2

5

3 6

2
3
8/I =  x (1  x ) dx
 sin 2x(1  sin x) dx
0
0

3
 cos xdx

0

5/I =  x (x  1) dx


2

3/ I =


2


2

9/ I= sin x cos x(1  cos x) 2 dx

0

isora-yamsTTC

2

x3
10/I =  2
dx
3
0 (x  1)
1

1

11/ I=  (1  2x)(1  3x  3x 2 )3 dx
0

 Hàm số nằm trên hàm e mũ

t = biểu thức trên mũ

4

1/ I =

e


2

tgx  2

cos

2

0

2/ I =  e

x

sin 2 x

5*/I =  e

ex

0

e e

x

dx

3x 1

dx

6/ F 

ln 3

ex

0

(e x  1) e x  1

8/ I= 

 /2

e

sin 2 x

sin 3 x cos xdx

0

0

0

x

3/I = esin 2 x .sin x cos3 xdx

0

1

4/ I = (esin x  cos x) cos x dx


7/ I = 

sin 2x dx


4


2

1


2

e2x
9/I =  x
dx
e

1
0
2
...
Trường THPT Kinh Môn
I.Gi¶i bµi tËp tÝch ph©n b»ng ph¬ng ph¸p ®æi biÕn sè
Nếu hàm số có mẫu: đặt t = mẫu
1/
3
3
2
0
1
x dx
I
x
2/ I =
2x
ln 5
x
ln 2
e
dx
e 1
3/
4
0
1
2 1
I dx
x
4/ I=
2
1
x
dx
x
5/ I=
3
7
3
2
0
x
dx
1 x
6/ I =
1
2
0
x
dx
4 x
7/ I =
7
3
3
0
x 1
dx
3x 1
8/I =
2
3
0
x 1
dx
x 1
9/ I =
4
2
7
1
dx
x x 9
10/ I =
11/ I =
5 3
3
2
0
x 2x
dx
x 1
12/ I =
3
7
3
2
0
x
dx
1 x
13/ I =
1
0
x
dx
2x 1
14/ I =
1
x
0
1
dx
e 4
15/ I =
2
x
1
1
dx
1 e
16/I =
2x
2
x
0
e
dx
e 1
17/ I =
2
0
sin 2x sin x
dx
1 3cos x
18/ I =
2
4
0
1 2sin x
dx
1 sin 2x
19/ I =
2
0
sin 2x.cos x
dx
1 cos x
20/I =
3
4
2
0
sin x
dx
cos x
21/ I =
2
0
sin 2x
dx
1 cos x
22/ I =
3
2
4
tgx
dx
cos x 1 cos x
Nếu hàm số có căn đặt t = căn
12C - Phm Ngc Hi isora-yamsTTC
1
Các dạng toán tích phân - Trang 2
Các dạng toán tích phân - Người đăng: Khôngphải Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Các dạng toán tích phân 9 10 15