Ktl-icon-tai-lieu

Các đề thi TN - ĐH - CĐ hình học không gian 2 chiều (2002-2010)

Được đăng lên bởi superlucky_92
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BS+ST: Giaùo vieân: Ñoã Taát Thaéng Tröôøng THPT Ngoâ Quyeàn
CAÙC ÑEÀ CÑ-ÑH HHGT KHOÂNG GIAN 2 CHIEÀU TÖØ
2002-2010
Baøi 1. TSĐH 2002 A Trong maët phaúng toïa ñoä Ñeàcac vuoâng goùc Oxy, xeùt tam giaùc ABC vuoâng taïi
A, phöông trình ñöôøng thaúng BC l
3 3 0x y
, caùc ñænh A vaø B thuoäc truïc hoaønh vaø baùn
kính ñöôøng troøn noäi tieáp baèng 2. tìm toïa ñoä troïng taâm G cuûa tam giaùc ABC.
Baøi 2. TSĐH 2002 B
Trong maët phaúng toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxy cho hình chöõ nhaät ABCD coù taâm
1
;0
2
, phöông
trình ñöôøng thaúng AB laø x – 2y + 2 = 0 vaø AB = 2AD. Tìm toïa ñoä caùc ñænh A,B,C,D bieát raèng A coù
hoaønh ñoä aâm.
Baøi 3. TSĐH 2002 D
Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxyz, chi elip (E) coù phöông trình
2 2
16 9
x y
=1.
xeùt ñieåm M chuyeån ñoäng treân Ox vaø ñieåm N chuyeån ñoäng treân tia Oy sao cho ñöôøng thaúng MN
luoân tieáp xuùc vôùi (E). Xaùc ñònh M,N ñeå ñoaïn MN c1o ñoä daøi nhoû nhaát. Tính giaù trò nhoû nhaát ñoù.
Baøi 4. TSĐH 2003 B
Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxyz cho tam giaùc ABC coù AB = AC ,
·
BAD
90
0
. Bieát M(1; -1) laø trung ñieåm caïnh BC vaø G
2
;0
3
laø troïng taâm tam giaùc ABC. Tìm toïa ñoä caùc
ñænh A, B, C.
Baøi 5. TSĐH 2003 D
Trong maët phaúng toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxyz cho ñöôøng troøn
(C) : (x – 1)
2
+ (y – 2)
2
= 4 vaø ñöôøng thaúng d : x – y – 1 = 0
Vieát phöông trình ñöôøng troøn (C’) ñoái xöùng vôùi ñöôøng troøn (C) qua ñöôøng thaúng d.
Tìm toïa ñoä caùc giao ñieåm cuûa (C) vaø (C’).
Baøi 6. TSĐH 2004 A
Trong maët phaúng toïa ñoä Oxy cho hai ñieåm A (0; 2) vaø B(
3
;
1
). Tìm toïa ñoä tröïc taâm vaø toïa ñoä
taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp cuûa tam giaùc OAB.
Baøi 7. TSĐH 2004 B
trong maët phaúng toaï ñoä Oxy cho hai ñieåm A(1; 1), B(4; -3). Tìm ñieåm C thuoäc ñöôøng thaèng x – 2y
– 1 = 0 sao cho khoaûng caùch töø C ñeán AB baèng 6.
Baøi 8. TSĐH 2004 D
trong maët phaúng vôùi heä toaï ñoä Oxy cho tam giaùc ABC coù caùc ñænh A(-1; 0); B (4; 0); C(0;m) vôùi m
0. tìm toaï ñoä troïng taâm G cuûa tam giaùc ABC theo m. xaùc ñònh m ñeå tam giaùc GAB vuoâng taïi G.
Baøi 9. TSĐH 2005 A
trong maët phaúng vôùi heä toaï ñoä Oxy cho 2 ñöôøng thaúng
d
1
: x – y = 0 vaø d
2
: 2x + y – 1 = 0
tìm toaï ñoä caùc ñænh hình vuoâng ABCD bieát raèng ñæng A thuoäc d
1
, C thuoäc d
2
vaø caùc ñænh B,
D thuoäc truïc hoaønh.
Baøi 10. TSĐH 2005 B
Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy cho hai ñieåm A(2;0) vaø B(6;4). Vieát phöông trình ñöôøng troøn
(C) tieáp xuùc vôùi truïc hoaønh taïi ñieåm A vaø khoaûng caùch töø taâm cuûa (C) ñeán ñieåm B baèng 5.
- 1 -
Các đề thi TN - ĐH - CĐ hình học không gian 2 chiều (2002-2010) - Trang 2
Các đề thi TN - ĐH - CĐ hình học không gian 2 chiều (2002-2010) - Người đăng: superlucky_92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các đề thi TN - ĐH - CĐ hình học không gian 2 chiều (2002-2010) 9 10 580