Ktl-icon-tai-lieu

các khái niệm về nhiệt động

Được đăng lên bởi mr.seu1994
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1461 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Thermodynamics engineering

TS. Nguyễn Minh Phú

1

CHƢƠNG 1
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
1. KHÁI QUÁT
Nhiệt động lực học là một phân nhánh của kỹ thuật nhiệt. Kỹ thuật nhiệt có
phạm vi rộng lớn, liên quan đến nhiều ngành nghề như minh họa trong hình 1.1.

Hình 1.1 Các lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật nhiệt
Mục tiêu của nhiệt động lực học là nghiên cứu những qui luật về biến đổi
năng lượng giữa nhiệt năng và cơ năng thông qua hệ nhiệt động (Hình 1.2).

Nhiệt
năng

Hệ
nhiệt
động

Cơ
năng

Hình 1.2 Nhiệt động lực học nghiên cứu biến đổi năng lượng giữa nhiệt năng và
cơ năng
Hệ nhiệt động gồm có ba yếu tố cơ bản: nguồn nóng, nguồn lạnh và chất
môi giới (Hình 1.3). Thiếu 1 trong 3 yếu tố đó thì hệ thống sẽ không làm việc
được.
-1-

Thermodynamics engineering

TS. Nguyễn Minh Phú

2

Chaát
moâi giôùi

Nguoà
n laïnh

Hệ
nhiệt
động

Nguồn
nóng

Hình 1.3 Cấu thành của hệ nhiệt động
Khái niệm nóng và lạnh chỉ có ý nghĩa tương đối trong từng hệ thống nhiệt
động. Nếu xét trong cùng một hệ thì nguồn nào có nhiệt độ nhỏ hơn sẽ là nguồn
lạnh, nguồn nào có nhiệt độ lớn hơn là nguồn nóng.
Chất môi giới là chất trung gian thực hiện sự biến đổi và chuyển tải năng
lượng trong các hệ nhiệt động. Khi hệ thống hoạt động trạng thái của chất môi giới
phải có sự thay đổi, chính sự thay đổi trạng thái của chất môi giới làm xuất hiện sự
thay đổi công và nhiệt lượng giữa chất môi giới và môi trường, hoặc ngược lại,
chính công và nhiệt lượng trao đổi giữa chất môi giới và môi trường làm cho trạng
thái của chất môi giới bị thay đổi.
Ví dụ:
Động cơ đốt trong

Nguồn nóng
Xylanh – píttông

Máy lạnh

Thiết bị ngưng tụ

Động cơ hơi nƣớc

Lò hơi

Nguồn lạnh
Chất môi giới
Không khí bên ngoài Sản phẩm cháy
Môi chất lạnh
Thiết bị bay hơi
(NH3, frêon)
Bình ngưng
Nước – hơi nước

-2-

Thermodynamics engineering

TS. Nguyễn Minh Phú

3

Có 4 loại hệ nhiệt động:

Heä nhieät
ñoäng

Heä kín: Khoâng
trao ñoåi chaát vôùi
moâi tröôøng

Heä hôû: Coù trao
ñoåi chaát vôùi moâi
tröôøng

Heä coâ laäp: chaát
moâi giôùi vaø moâi
tröôøng khoâng coù
baát kyø söï trao ñoåi
naêng löôïng naøo

Heä ñoaïn nhieät:
Khoâng trao ñoåi
nhieät giöõa chaát
moâi giôùi vaø moâi
tröôøng

Tùy theo hướng chuyển động của nhiệt lượng, người ta chia máy nhiệt thành hai
loại:
1. Động cơ nhiệt (Loại thuận chiều: Nhận nhiệt, sinh công): chất môi giới sẽ nhận
nhiệt Q1 từ nguồn nóng giãn nở sinh công W và nhả nhiệt Q2 cho nguồn lạnh
(Hình 1.4a).
Cân bằng năng lượng: Q1 = |Q2| + W
Hiệu suất nhiệt của động cơ nhiệt:  

W
Q...
Thermodynamics engineering 1 TS. Nguyễn Minh Phú
-1-
CHƢƠNG 1
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
1. KHÁI QUÁT
Nhiệt động lực học là một phân nhánh của k thuật nhiệt. Kỹ thuật nhiệt
phạm vi rộng lớn, liên quan đến nhiều ngành nghề như minh họa trong hình 1.1.
Hình 1.1 Các lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật nhiệt
Mục tiêu của nhiệt động lực học nghiên cứu những qui luật về biến đổi
năng lượng giữa nhiệt năng và cơ năng thông qua hệ nhiệt động (Hình 1.2).
Hình 1.2 Nhiệt động lực học nghiên cứu biến đổi năng lượng giữa nhiệt năng và
cơ năng
Hệ nhiệt động gồm ba yếu tố bản: nguồn nóng, nguồn lạnh chất
môi giới (Hình 1.3). Thiếu 1 trong 3 yếu tố đó thì hthống sẽ không làm việc
được.
Nhiệt
năng
Cơ
năng
H
nhiệt
động
các khái niệm về nhiệt động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các khái niệm về nhiệt động - Người đăng: mr.seu1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
các khái niệm về nhiệt động 9 10 938