Ktl-icon-tai-lieu

Cách gọi tên enzym

Được đăng lên bởi La Lola
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1373 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁCH GỌI TÊN ENZYME
PGS TS Đỗ Quý Hai
Trong thời gian đầu khi ngành enzyme học chưa phát triển, người ta thường gọi tên enzyme một cách
tùy tiện, tùy theo tác giả.
Các tên pepsin, trypsin, chimotrypsin hiện nay vẫn được dùng gọi là tên thường dùng. Sau đó, người ta
thường gọi tên enzyme bằng cách lấy tên cơ chất đặc hiệu của enzyme cộng thêm đuôi từ “ase”. Vd: urease
là enzyme tác dụng vào ure, proteinase là enzyme tác dụng vào protein, lipase là enzyme tác dụng vào lipid,
amylase là enzyme tác dụng vào tinh bột (amidon).
Đối với các nhóm enzyme cùng xúc tác một loại phản ứng, người ta lấy tên của phản ứng enzyme thêm
đuổi từ “ase”, ví dụ những enzyme xúc tác sự oxy hóa được gọi là oxydase, những enzyme khử hydrogen
được gọi là dehydrogenase ...
Tên gọi đầy đủ, chính xác theo quy ước quốc tế - tên gọi hệ thống của enzyme được gọi theo tên cơ chất
đặc hiệu của nó cùng với tên của kiểu phản ứng mà nó xúc tác, cộng thêm đuôi “ase”, ví dụ enzyme xúc tác
cho sự thủy phân ure (carbamid):
có tên hệ thống là Carbamid - amidohydrodase (Tên thường dùng là urease)
Phân loại enzyme
Mục đích của phân loại enzyme là để nhấn mạnh một cách chính xác và tổng quát, mối quan hệ và
những điều giống nhau của một loại enzyme.
Các lớp enzyme
Tiểu ban về enzyme (The enzyme Commission. EC) được tổ chức bởi Hội hóa sinh quốc tế (The
internationl Union of Biochemistry, IUB) đã đưa ra cách phân loại thống nhất dựa trên các loại phản ứng và
cơ chế phản ứng. Theo cách phân loại này thì enzyme được chia ra làm sáu lớp lớn đánh số từ 1 đến 6. Các
số thứ tự này là cố định cho mỗi lớp.
Sáu lớp enzyme theo phân loại quốc tế gồm có:
1. Oxydoreductase: Các enzyme xúc tác cho phản ứng oxy hóa - khử.
Trong nhóm này có tất cả các enzyme có các tên thông thường đã biết như dehydrogenase, oxydase,
cytochromreductase và peroxydase. Trong các phản ứng do chúng xúc tác xảy ta sự vận chuyển hydrogen,
sự chuyển electron, sự oxy hóa bởi oxy phân tử, bởi hydrogen peroxide hoặc bởi các chất oxy hóa khác.
2. Transferase:Các enzyme xúc tác cho phản ứng chuyển vị.
Các transferase do bản chất của những gốc mà chúng vận chuyển có thể tham gia vào các quá trình trao
đổi chất rất khác nhau. Trong lớp transferase bên cạnh transaminase và methyltransferase còn có các kinase
khác nhau (xúc tác chủ yếu cho sự vận chuyển của gốc phosphate từ hợp chất cao năng tới chất khác, một
phần lớn các enzyme trước kia gọi là mutase và một vài loại synthetase, ví dụ các enzyme tổng hợp DNA và
RNA).
3. Hydrolase: Các enzyme xúc t...
CÁCH GỌI TÊN ENZYME PGS TS Đỗ Quý Hai
Trong thời gian đầu khi ngành enzyme học chưa phát triển, người ta thường gọi tên enzyme một cách
tùy tiện, tùy theo tác giả.
Các tên pepsin, trypsin, chimotrypsin hiện nay vẫn được dùng gọi là tên thường dùng. Sau đó, người ta
thường gọi tên enzyme bằng cách lấy tên cơ chất đặc hiệu của enzyme cộng thêm đuôi từ “ase”. Vd: urease
là enzyme tác dụng vào ure, proteinase là enzyme tác dụng vào protein, lipase là enzyme tác dụng vào lipid,
amylase là enzyme tác dụng vào tinh bột (amidon).
Đối với các nhóm enzyme cùng xúc tác một loại phản ứng, người ta lấy tên của phản ứng enzyme thêm
đuổi từ “ase”, ví dụ những enzyme xúc tác sự oxy hóa được gọi là oxydase, những enzyme khử hydrogen
được gọi là dehydrogenase ...
Tên gọi đầy đủ, chính xác theo quy ước quốc tế - tên gọi hệ thống của enzyme được gọi theo tên cơ chất
đặc hiệu của nó cùng với tên của kiểu phản ứng mà nó xúc tác, cộng thêm đuôi “ase”, ví dụ enzyme xúc tác
cho sự thủy phân ure (carbamid):
có tên hệ thống là Carbamid - amidohydrodase (Tên thường dùng là urease)
Phân loại enzyme
Mục đích của phân loại enzyme là để nhấn mạnh một cách chính xác và tổng quát, mối quan hệ và
những điều giống nhau của một loại enzyme.
Các lớp enzyme
Tiểu ban về enzyme (The enzyme Commission. EC) được tổ chức bởi Hội hóa sinh quốc tế (The
internationl Union of Biochemistry, IUB) đã đưa ra cách phân loại thống nhất dựa trên các loại phản ứng và
cơ chế phản ứng. Theo cách phân loại này thì enzyme được chia ra làm sáu lớp lớn đánh số từ 1 đến 6. Các
số thứ tự này là cố định cho mỗi lớp.
Sáu lớp enzyme theo phân loại quốc tế gồm có:
1. Oxydoreductase: Các enzyme xúc tác cho phản ứng oxy hóa - khử.
Trong nhóm này có tất cả các enzyme có các tên thông thường đã biết như dehydrogenase, oxydase,
cytochromreductase và peroxydase. Trong các phản ứng do chúng xúc tác xảy ta sự vận chuyển hydrogen,
sự chuyển electron, sự oxy hóa bởi oxy phân tử, bởi hydrogen peroxide hoặc bởi các chất oxy hóa khác.
2. Transferase:Các enzyme xúc tác cho phản ứng chuyển vị.
Các transferase do bản chất của những gốc mà chúng vận chuyển có thể tham gia vào các quá trình trao
đổi chất rất khác nhau. Trong lớp transferase bên cạnh transaminase và methyltransferase còn có các kinase
khác nhau (xúc tác chủ yếu cho sự vận chuyển của gốc phosphate từ hợp chất cao năng tới chất khác, một
phần lớn các enzyme trước kia gọi là mutase và một vài loại synthetase, ví dụ các enzyme tổng hợp DNA và
RNA).
3. Hydrolase: Các enzyme xúc tác cho phản ứng thủy phân.
Trong lớp này có các enzyme phân giải este (ví dụ lipid), glucozid, amid, peptid, protein.
4. Lyase:Các enzyme xúc tác cho phản ứng phân cắt không cần nước, loại nước tạo thành nối đôi hoặc kết
hợp phân tử nước vào nối đôi. Thuộc vào lớp này có các enzyme được gọi là hydratase, aldolase,
decarboxylase cũng như một số desaminase.
5. Isomerase:Các enzyme xúc tác cho phản ứng đồng phân hóa.
Tính cho đến cùng thì chúng xúc tác cho những phản ứng chuyển các nhóm khác nhau bên trong phân
tử. Trong lớp này không những có những enzyme chuyển hóa các đồng phân hình học và đồng phân quang
học (như alaninracemase) mà cả các enzyme xúc tác cho các phản ứng ví dụ sự chuyển hóa aldose thành
cetose (glucosophosphate isomerase, trước kia gọi là phosphohexoisomerase) hoặc biến đổi vị trí của liên
kết este bên trong phân tử (ví dụ phosphoglucomutase)
6. Ligase:Các enzyme xúc tác cho phản ứng tổng hợp có sử dụng liên kết giàu năng lượng ATP. v.v...
Ở đây cần chú ý thêm là các enzyme phân cắt được phân loại với tên “lyase”. Nếu cân bằng chuyển dịch
về phía tổng hợp thì enzyme đó cũng có thể được gọi là “synthase”. Ngược lại chúng ta gọi các enzyme xúc
tác cho phản ứng kết hợp 2 phân tử có sự tham gia của ATP hoặc các nucleotide triphosphate tương tự hoặc
có sử dụng mối liên kết giàu năng lượng là synthetase. Tên gọi theo hệ thống phân loại của lớp này là
“ligase” để tránh sự đổi tráo với tên “synthase” đã nói ở trên.
Cách gọi tên enzym - Trang 2
Cách gọi tên enzym - Người đăng: La Lola
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Cách gọi tên enzym 9 10 454