Ktl-icon-tai-lieu

Cách nhớ và áp dụng incoterm 2000

Được đăng lên bởi filariame
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 549 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÁCH NHỚ VÀ ÁP DỤNG INCOTERMS 2000
Incoterms - Tập hợp của các tập quán trong mua bán hàng hóa quốc tế. Các tập quán này phải
là những thói quen thương mại ñược hình thành lâu ñời và ñược áp dụng liên tục. Nó phải có nội
dung cụ thể, rõ ràng và phải ñược ña số các chủ thể trong thương mại hiểu biết và chấp nhận. ði
từ luận ñiểm ñó dẫn ñến việc nó không mặc nhiên phát sinh hiệu lực trong mọi hoạt ñộng thương
mại quốc tế. Vậy khi nào nó phát sinh hiệu lực và mức ñộ hiệu lực ra sao?
Incoterms chỉ có giá trị pháp lý bắt buộc các bên khi trong hợp ñồng họ thỏa thuận dẫn chiếu ñến
việc ñựoc ñiều chỉnh bởi Incoterms (ðiểm 2, Incoterms 2000 ). Dù quy dịnh như vậy nhưng mức
ñộ hiệu lực của Incoterms cũng có hạn chế như trong trường hợp một số ñiều khoản của
Incoterms có thể không phù hợp với một vài thói quen giao dịch trong một số ngành nghế hoặc
tập quán một khu vực nào ñó mà trong hợp ñồng các bên lai thỏa thuận áp dụng theo thói quen
trước ñó hoặc các tập quán ñịa phương .... thì lúc này những thỏa thuận của các bên có thể có
giá trị pháp lý cao hơn sự giải thích từ Incoterms.
Sau ñây chúng ta cùng xem xét nội dung của Incoterms 2000 - văn bản ñang ñược áp dụng với
các qui ñịnh về ñiều kiện thương mại quốc tế ñược coi là "Tiếng nói chung của các thương
nhân."
Incoterms 2000, chia các ñiều kiện thương mại thành 4 nhóm, hiểu và phân biệt giữa các nhóm
này, và quan trọng là nhớ ñể mà áp dụng không phải là ñiều dễ dàng.
Thứ nhất có 4 nhóm, nhớ câu "Em Fải Cổ ði" - 4 từ ñầu của câu chính là 4 ñiều kiện thương mại
trong incorterm 2000: E,F,C,D. Bây giờ ta ñi cụ thể vào từng nhóm :
1. Nhóm E-EXW-Ex Works
Giờ tôi có một món hàng, tôi muốn bán và tôi không chịu bất cứ trách nhiệm gì về lô hàng ñó, từ
xin giấy phép xuất khẩu ñến thuê phương tiện vận chuyển, thuê tàu… nghĩa là rất lười và không
có chút trách nhiệm gì về thủ tục thì ñó là ñiều kiện nhóm E .Vậy nhé, khi nào mình muốn bán
hàng và chẳng muốn làm thủ tục gì hãy nhớ ñến nhóm E
2. Nhóm F
Trong nhóm F có 3 nhóm là FOB, FCA, FAS. Vậy bí quyết ñể nhớ khi cần ñến nhóm F là thế
nào? Hãy nhớ F là free nghĩa là không có trách nhiệm, vậy không có trách nhiệm với gì, không
có trách nhiệm với việc vận chuyển từ cảng bốc hàng ñến cảng dỡ hàng. ðó là nét cơ bản của
nhóm F.
Vậy ñâu là cơ sở ñể phân biệt,chia ra 3 nhóm FCA, FAS, FOB. Xin trả lời, cơ sở chính là trách
nhiệm vận chuyển hàng từ cơ sở của người bán lên tàu:
2.1. FCA
Chỉ bốc hàng lên phương tiên vận tải người mua gửi ñến nhận hàng nếu vị trí ñó nằm t...
www.vn8x.com
1
CÁCH NH VÀ ÁP DNG INCOTERMS 2000
Incoterms - Tp hp ca các tp quán trong mua bán hàng hóa quc tế. Các tp quán này phi
là nhng thói quen thương mi ñược hình thành lâu ñời và ñược áp dng liên tc. Nó phi có ni
dung c th, rõ ràng và phi ñược ña s các ch th trong thương mi hiu biết và chp nhn. ði
t lun ñim ñó dn ñến vic nó không mc nhiên phát sinh hiu lc trong mi hot ñộng thương
mi quc tế. Vy khi nào nó phát sinh hiu lc và mc ñộ hiu lc ra sao?
Incoterms ch có giá tr pháp lý bt buc các bên khi trong hp ñồng h tha thun dn chiếu ñến
vic ñựoc ñiu chnh bi Incoterms (ðim 2, Incoterms 2000 ). Dù quy dnh như vy nhưng mc
ñộ hiu lc ca Incoterms cũng có hn chế như trong trường hp mt s ñiu khon ca
Incoterms có th không phù hp vi mt vài thói quen giao dch trong mt s ngành nghế hoc
tp quán mt khu vc nào ñó mà trong hp ñồng các bên lai tha thun áp dng theo thói quen
trước ñó hoc các tp quán ñịa phương .... thì lúc này nhng tha thun ca các bên có th
giá tr pháp lý cao hơn s gii thích t Incoterms.
Sau ñây chúng ta cùng xem xét ni dung ca Incoterms 2000 - văn bn ñang ñưc áp dng vi
các qui ñịnh v ñiu kin thương mi quc tế ñưc coi là "Tiếng nói chung ca các thương
nhân."
Incoterms 2000, chia các ñiu kin thương mi thành 4 nhóm, hiu và phân bit gia các nhóm
này, và quan trng là nh ñể mà áp dng không phi là ñiu d dàng.
Th nht có 4 nhóm, nh câu "Em Fi C ði" - 4 t ñầu ca câu chính là 4 ñiu kin thương mi
trong incorterm 2000: E,F,C,D. Bây gi ta ñi c th vào tng nhóm :
1. Nhóm E-EXW-Ex Works
Gi tôi có mt món hàng, tôi mun bán và tôi không chu bt c trách nhim gì v lô hàng ñó, t
xin giy phép xut khu ñến thuê phương tin vn chuyn, thuê tàu… nghĩa là rt lười và không
có chút trách nhim gì v th tc thì ñó là ñiu kin nhóm E .Vy nhé, khi nào mình mun bán
hàng và chng mun làm th tc gì hãy nh ñến nhóm E
2. Nhóm F
Trong nhóm F có 3 nhóm là FOB, FCA, FAS. Vy bí quyết ñể nh khi cn ñến nhóm F là thế
nào? Hãy nh F là free nghĩa là không có trách nhim, vy không có trách nhim vi gì, không
có trách nhim vi vic vn chuyn t cng bc hàng ñến cng d hàng. ðó là nét cơ bn ca
nhóm F.
Vy ñâu là cơ s ñể phân bit,chia ra 3 nhóm FCA, FAS, FOB. Xin tr li, cơ s chính là trách
nhim vn chuyn hàng t cơ s ca người bán lên tàu:
2.1. FCA
Ch bc hàng lên phương tiên vn ti người mua gi ñến nhn hàng nếu v trí ñó nm trong cơ
s ca người bán. Sau khi bc hàng lên phương tin vn ti là tôi hết trách nhim.
Ly ví d , tôi bán 2 container v ñèn chiếu sáng theo ñiu kin FCA sang M, cơ s sn xut
ca tôi qun Tân Bình. Nếu tôi giao hàng cơ s qun Tân Bình, thì tôi phi thuê xe nâng ñ
chuyn hàng lên xe container chuyên dng do người mua gi ñến.
Ly trường hp, vn bán theo ñiu kin FCA, nhưng giao hàng kho trung chuyn Tân Cng
chng hn, lúc này vic vn chuyn hàng lên xe container chuyên dng do người mua gi ñến,
người mua phi t lo ly. Nghe có v không công bng, thc ra thì người bán ñã phi vn
Cách nhớ và áp dụng incoterm 2000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách nhớ và áp dụng incoterm 2000 - Người đăng: filariame
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Cách nhớ và áp dụng incoterm 2000 9 10 613