Ktl-icon-tai-lieu

Cách tư duy giải phương trình lượng giác

Được đăng lên bởi van-le
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cách tư duy tìm ra các lời giải hay PT Lượng giác
Để học tốt chuyên đề PT lượng giác ngoài việc nắm chắc công thức lượng giác, nắm chắc
cách giải các PT lượng giác cơ bản các em cần rèn luyện cách tư duy để tìm ra lời giải hay
ngắn gọn, đơn giản, sử dụng ít kiến thức liên quan. Điều này được thể hiện qua ví dụ sau:
Ví du: Giải phương trình lượng giác :
Giải:
Cách 1:
(Phân tích : Quan sát PT ta thấy có 3 biểu thức lượng giác góc (x), một biểu thức góc (2x) do đó
trước tiên ta sử dụng công thức nhân đôi sin2x=2sinx.cosx ,sau đó quan sát lại PT ta thấy PT có
chứa cả sin lẫn cos và có số mũ lẻ nên không thể đưa về cùng hàm sin hoặc cos để đặt ẩn phụ
được. Do đó ta nghĩ tới việc nhóm thành PT tích. Lời giải như sau:)
PT
[

]
[

]

[

]

[

]

(Phân tích: nhận thấy biểu thức thứ nhất nhóm được [2cosx+1] ra ngoài do đó biểu thức còn lại
[
][
sẽ tách được [2cosx+1] ra ngoài thành
] biểu thức
[…?...] được tìm bằng cách:
C1: Tách nhóm thành nhân tử chung.
C2: Chia đa thức với ẩn là cosx
(

C3: Sử dụng tính chất tam thức bậc 2
cosx.)
PT

[
[

[

]

[

]

[

]*

[

+

][

][

]

]
[

( )
(

)

√

1

)(

),

là nghiệm , t là


( )

[

(

)

[

( )

Cách 2:
(Phân tích: Sau khi sử dụng CT nhân đôi sin2x=2sinx.cosx ta thấy PT là một PT bậc 2 đối với
cosx. Vì vậy ta có thể đặt ẩn phụ đưa về PT bậc 2 để giải. Lời giải như sau:)
PT
(

)

Đặt t = cosx
(

PT

)

Đây là 1 PT bậc 2 với a=2, b = (2sinx-1), c = sinx-1
(

Có

)

(

)

(

)

(

)

(

(

) (

Suy ra PT có 2 nghiệm: [

[

[

) (

)

[

( )
(

( )
)

)

(

[

(

)

)

√

[

( )

Cách 3:
(Phân tích: Cách 1 khó ở chỗ tách biểu thức
thành tích ,cách 2 khó ở chỗ
) do đó thầy cung cấp cho các em cách giải
tách biểu thức thành bình phương (
thứ 3 sử dụng cách giải của PT a.sinx+b.cosx=c như sau:)
(

PT

)

Chia cả 2 vế cho √
√

√

√ ta được:
√

√

2


( )
(

)

( )
(

)

( )

( )

[

(

)

[
Nhận xét: Các em đừng ngộ nhận họ nghiệm của cách 1,2 và họ nghiệm của cách 3 khác nhau,
họ nghiệm của cách 3 là viết gộp họ nghiện cách 1,2.Qua các lời giải trên theo thầy cách giải số
3 là hay nhất nó sử dụng ít kiến thức nhất và lời giải ngắn gọn nhất.
Bài tập áp dụng
1) √
2) sin2x - cos2x +3sinx – cosx-1=0
3) sin3x + cos3x = sinx – cosx

(D-2009)
(D-2010)

3

...
http://thayquocvuong.com
1
Cách tư duy tìm ra các li giải hay PT Lượng giác
Để hc tốt chuyên đề PT lượng giác ngoài vic nm chc công thức lượng giác, nm chc
cách gii các PT ợng giác cơ bản các em cn rèn luyện cách tư duy để tìm ra li gii hay
ngn gọn, đơn giản, s dng ít kiến thức liên quan. Điều này được th hin qua ví d sau:
Ví du: Giải phương trình lượng giác :   
      
Gii:
Cách 1:
(Phân tích : Quan sát PT ta thy có 3 biu thức lượng giác góc (x), mt biu thc góc (2x) do đó
trước tiên ta s dng công thức nhân đôi sin2x=2sinx.cosx ,sau đó quan sát li PT ta thy PT có
cha c sin ln cos và có s mũ lẻ nên không th đưa về cùng hàm sin hoặc cos để đặt n ph
được. Do đó ta nghĩ tới vic nhóm thành PT tích. Li giải như sau:)
PT   
     
  

    

  

    
(Phân tích: nhn thy biu thc th nhất nhóm được [2cosx+1] ra ngoài do đó biểu thc còn li
s tách được [2cosx+1] ra ngoài thành 

  
 biu thc
[…?...] được tìm bng cách:
C1: Tách nhóm thành nhân t chung.
C2: Chia đa thức vi n là cosx
C3: S dng tính cht tam thc bc 2
  
 
 
,
là nghim , t là
cosx.)
PT 
  
 
  
 

  
  
  
  

    

  
 

 

Cách tư duy giải phương trình lượng giác - Trang 2
Cách tư duy giải phương trình lượng giác - Người đăng: van-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Cách tư duy giải phương trình lượng giác 9 10 683