Ktl-icon-tai-lieu

Cải tiến phương pháp đơn hình giải quy hoạch tuyến tính

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2025 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

NGUYỄN THỊ HUỆ

CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH
GIẢI QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
Chuyên ngành: TOÁN ỨNG DỤNG
Mã số: 60.46.36

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Người hướng dẫn khoa học
GS.TS. TRẦN VŨ THIỆU

Thái Nguyên – 2011

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênNGUYỄN THỊ HUỆ

Đề tài: CẢI TIẾN THUẬT TOÁN ĐƠN HÌNH GIẢI QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
Soạn thảo văn bản LATEX bởi công cụ MikTeX & TeXmaker
Thái Nguyên, ngày 10 tháng 10 năm 2011

1Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênMục lục

1 KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1

1.2

1.3

6

BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH VÀ TÍNH
CHẤT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.1.1

Nội dung bài toán . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.1.2

Một số tính chất . . . . . . . . . . . . . . . .

8

BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH ĐỐI NGẪU

11

1.2.1

Dạng bài toán đối ngẫu . . . . . . . . . . . .

11

1.2.2

Định lí đối ngẫu . . . . . . . . . . . . . . . .

12

PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH . . . . . . . . . . . . . .

13

1.3.1

Thuật toán đơn hình gốc . . . . . . . . . . .

14

1.3.2

Thuật toán đơn hình đối ngẫu . . . . . . .

17

2 PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH GỐC - ĐỐI NGẪU CẢI
BIÊN
22
2.1

2.2
2.3

BÀI TOÁN VÀ Ý TƯỞNG THUẬT TOÁN . . . . . .

22

2.1.1

Nội dung bài toán và các kí hiệu . . . . . .

22

2.1.2

Ý tưởng thuật toán

. . . . . . . . . . . . .

23

THUẬT TOÁN ĐƠN HÌNH GỐC - ĐỐI NGẪU CẢI
BIÊN (RPDSA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

PHƯƠNG PHÁP M - LỚN ( BIG M - METHOD) . .

27

Tìm cơ sở đối ngẫu chấp nhận được B và
phân hoạch ( B, N ) ban đầu. . . . . . . . .

27

Tìm điểm gốc chấp nhận được y ban đầu

27

2.3.1
2.3.2

2Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên12.3.3

Phương pháp M - lớn ( Big - M Method .

28

2.3.4

VÍ DỤ MINH HỌA . . . . . . . . . . . . . .

30

3 HAI PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN KHÁC
3.1

3.2

3.3

33

BÀI TOÁN VÀ Ý TƯỞNG THUẬT TOÁN . . . . . .

33

3.1.1

Nội dung bài toán và các kí hiệu . . . . . .

33

3.1.2

Ý tưởng thuật toán . . . . . . . . . . . . . .

34

PHƯƠNG PHÁP GÓC NGHIÊNG NHỎ NHẤT . . . .

37

3.2.1

Thuật toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

3.2.2

Ví dụ 3.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

PHƯƠNG PHÁP CÔSIN ĐƠN HÌNH . . . . . . . . .

41

3Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên2LỜI NÓI ĐẦU
Quy hoạch tuyến tính là bài toán tìm cực đại ( hay cực tiểu ) của
một...
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
NGUYỄN THỊ HUỆ
CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH
GIẢI QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
Chuyên ngành: TOÁN ỨNG DỤNG
Mã số: 60.46.36
LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC
Người hướng dẫn khoa học
GS.TS. TRẦN VŨ THIỆU
Thái Nguyên 2011
Cải tiến phương pháp đơn hình giải quy hoạch tuyến tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cải tiến phương pháp đơn hình giải quy hoạch tuyến tính - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Cải tiến phương pháp đơn hình giải quy hoạch tuyến tính 9 10 238