Ktl-icon-tai-lieu

Cam kết môi trường than hoạt tính

Được đăng lên bởi hangdao17
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1011 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC..............................................................................................................i
DANH MỤC BẢNG............................................................................................iv
DANH MỤC HÌNH VẼ.......................................................................................iv
DANH MỤC VIẾT TẮT......................................................................................v
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...............................................1
I. THÔNG TIN CHUNG.......................................................................................1
1.1. Tên Dự án...................................................................................................1
1.2. Tên cơ quan chủ dự án................................................................................1
1.3. Địa chỉ liên hệ của chủ dự án......................................................................1
1.4. Chủ dự án....................................................................................................1
1.5. Phương tiện liên lạc với chủ dự án.............................................................1
1.6. Địa điểm thực hiện dự án............................................................................1
1.6.1. Vị trí địa lý............................................................................................1
1.6.2. Các đối tượng tự nhiên.........................................................................1
1.7. Quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.......................................................2
1.7.1. Quy mô sản xuất...................................................................................2
1.7.2. Công nghệ sản xuất..............................................................................3
1.7.3. Các thiết bị, máy móc kèm theo tình trạng của chúng.........................3
1.7.4. Quy mô xây dựng và nhân sự..............................................................3
1.8. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng...................................................5
1.8.1. Nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất...................5
1.8.2. Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước cho sản xuất..........................5
II. CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG.........................................................7
i

2.1. Tác động đến môi trường trong giai đoạn chuẩn bị và xây dựng cơ bản....7
2.1.1. Các loại chất thải phát sinh................................
MỤC LỤC
MỤC LỤC..............................................................................................................i
DANH MỤC BẢNG............................................................................................iv
DANH MỤC HÌNH VẼ.......................................................................................iv
DANH MỤC VIẾT TẮT......................................................................................v
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...............................................1
I. THÔNG TIN CHUNG.......................................................................................1
1.1. Tên Dự án...................................................................................................1
1.2. Tên cơ quan chủ dự án................................................................................1
1.3. Địa chỉ liên hệ của chủ dự án......................................................................1
1.4. Chủ dự án....................................................................................................1
1.5. Phương tiện liên lạc với chủ dự án.............................................................1
1.6. Địa điểm thực hiện dự án............................................................................1
1.6.1. Vị trí địa lý............................................................................................1
1.6.2. Các đối tượng tự nhiên.........................................................................1
1.7. Quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.......................................................2
1.7.1. Quy mô sản xuất...................................................................................2
1.7.2. Công nghệ sản xuất..............................................................................3
1.7.3. Các thiết bị, máy móc kèm theo tình trạng của chúng.........................3
1.7.4. Quy mô xây dựng và nhân sự..............................................................3
1.8. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng...................................................5
1.8.1. Nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất...................5
1.8.2. Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước cho sản xuất..........................5
II. CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG.........................................................7
i
Cam kết môi trường than hoạt tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cam kết môi trường than hoạt tính - Người đăng: hangdao17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Cam kết môi trường than hoạt tính 9 10 225