Ktl-icon-tai-lieu

Cảm ứng điện từ

Được đăng lên bởi zzzzz
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thầy Nguyễn Văn Dân – Long An – 0975733056
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------

CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
(Thẩy NGUYỄN VĂN DÂN biên soạn)
Năm học 2013 – 2014
----------------

Chủ đề 1: Tìm chiều dòng điện cảm ứng điện từ
Phương pháp:
Dùng định luật Lentz: Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra chống lại từ trường
đã sinh ra nó.
Hệ quả:
+ Nếu từ thông tăng thì BC ↗↙ B .
+ Nếu từ thông giảm thì BC ↗↗ B .
Câu 1: Một vòng dây dẫn phẳng có diện tích giới hạn là S = 5cm2 đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ

B = 0,1T. Mặt phẳng vòng dây làm với véc tơ B mợt góc  = 30o. Tính từ thông qua diện tích S
Dùng định luật Lenxơ tìm chiều dòng điện cảm ứng trong các trường hợp sau:
a/
b/
c/
d/

Các mũi tên chỉ chiều nam châm đi lên hoặc đi xuống
Câu 2: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho cả nam châm và vòng dây cùng
rơi tự do thẳng đứng đồng thời cùng lúc:
N

N

S

S

S

S

N

N

B.

v

A.

v

C.

v

D.

v
N

Ic

Ic

Ic

ư

ư

ư

i=o

v
v
v
v
Câu 3: Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây khi nhìn vào mặt trên trong trường
hợp cho nam châm rơi thẳng đứng xuyên qua tâm vòng dây giữ cố định như hình vẽ:

S

v

Câu 4: Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây khi nhìn vào mặt bên
phải trong trường hợp cho nam châm xuyên qua tâm vòng dây giữ cố định như
v
S N
hình vẽ:
Câu 5: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho
vòng dây tịnh tiến với vận tốc trong từ trường đều:
B
B
v
v
v
v
D.
C.
A.
B.
Ic
Ic
Ic
B
B
Icư =
ư
ư
ư
0
Câu 6: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho vòng dây tịnh tiến với vận tốc
v
B
trong từ trường đều
v
v
v
D.
B
B
B
B.
A.
C.
Icư = 0
Ic
Ic
Ic
ư

ư

ư

1

Thầy Nguyễn Văn Dân – Long An – 0975733056
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------

Câu 7: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng:
I1

R tăng

I1

v

A.

v

B.

Ic

B
giảm

Ic

Ic A

C.

D.

ư

ư

ư

Icư
vòng dây cố định

Câu 8: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng:
Ic

A

Ic

A

ư

A.

C.

B.

R tăng

Icư=0

Ic

ư

ư

A

R tăng

R giảm

R giảm

A

D.

Câu 9: Khi cho nam châm lại gần vòng dây treo như hình vẽ thì chúng tương tác
đẩy nhau hay hút nhau? Vì sao?
Câu 10: Khi...
Thầy Nguyễn Văn Dân – Long An 0975733056
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
1
CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
(Thẩy NGUYỄN VĂN DÂN biên soạn)
Năm học 2013 – 2014
----------------
Chủ đề 1: Tìm chiều dòng điện cảm ứng điện từ
Phương pháp:
Dùng định luật Lentz: Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra chống lại từ trường
đã sinh ra nó.
Hệ quả: + Nếu từ thông tăng thì
C
B
↗↙
B
.
+ Nếu từ thông giảm thì
C
B
↗↗
B
.
Câu 1: Mt vòng dây dn phng có diện tch gii hạn là S = 5cm
2
đt trong từ trường đều có cảm ứng từ
B = 0,1T. Mt phng vòng dây làm vi vc tơ
B
mt góc = 30
o
. Tnh từ thông qua diện tch S
Dng đnh lut Lenxơ tìm chiều dòng điện cảm ứng trong cc trường hp sau:
a/ b/ c/ d/
Cc mi tên ch chiều nam châm đi lên hoc đi xuống
Câu 2: Hình vẽ nào sau đây xc đnh đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho cả nam châm và vòng dây cng
rơi tự do thng đứng đồng thời cng lúc:
Câu 3: Xc đnh chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây khi nhìn vào mt trên trong trường
hp cho nam châm rơi thng đứng xuyên qua tâm vòng dây giữ cố đnh như hình vẽ:
Câu 4: Xc đnh chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây khi nhìn vào mt bên
phải trong trường hp cho nam châm xuyên qua tâm vòng y giữ cố đnh như
hình vẽ:
Câu 5: Hình vẽ nào sau đây xc đnh đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho
vòng dây tnh tiến vi vn tốc trong từ trường đều:
Câu 6: Hình vẽ nào sau đây xc đnh đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho vòng dây tnh tiến vi vn tốc
trong từ trường đều
N
S
v
I
c
ư
A.
N
S
v
I
c
ư
v
I
c
ư
C.
N
S
N
S
i=o
v
v
v
v
v
N
S
v
S
N
v
I
c
ư
v
A.
B
I
c
ư
v
B.
B
v
I
c
ư
C.
B
I
=
0
B
v
v
I
c
ư
C.
B
v
I
c
ư
B
v
I
c
ư
A.
B
B
D.
v
I
= 0
Cảm ứng điện từ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cảm ứng điện từ - Người đăng: zzzzz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Cảm ứng điện từ 9 10 535