Ktl-icon-tai-lieu

cần làm trước khi thi đại hoc môn lý

Được đăng lên bởi Hiếu Nguyễn
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Học sinh có nhu cầu lấy bài giải chi tiết liên hệ mail: thanhdat09091983@gmail.com
Ghi rõ họ tên , lớp, học sinh trường, tỉnh
BÀI TOÁN CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÓ ( DÀNH CHO HS ĐẠT ĐIỂM 9+10)
Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều có giái trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (L là cuộn
cảm thuần ) thay đổi điện dung C của tụ điện đến giái trị C0 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt
giá trị cực đại và Uc = 2U .Khi C = C0, càm kháng cuộn cảm là:
2R
3
A.ZL=Zco
B.ZL=R
C. ZL = Z co
D. ZL=
3
4
Câu 2 : Mạch R, L, C nối tiếp. Đặt vào 2 đầu mạch điện áp xoay chiều u = U0cost (V), với  thay đổi được.
Thay đổi  để LCmax. Giá trị ULmax là biểu thức nào sau đây :
U
2U.L
ZC2
A. ULmax =
B. ULmax =
1 2
4LC  R 2 C2
ZL
U
.
2U
Z2L
C. ULmax =
D. ULmax =
1 2
R 4LC  R 2C 2
ZC
Câu 3: Mạch dao động điện từ gồm cuộn dây thuần cảm và một bộ tụ điện có điện dung C 0 không đổi
mắc song song với tụ xoay CX. Tụ CX có điện dung biến thiên từ 10 pF đến 250 pF khi góc xoay biến
thiên từ 00 đến 1200; cho biết điện dung của tụ C X tỉ lệ với góc xoay theo hàm bậc nhất. Mạch dao động
này có tần số biến thiên từ 10MHz đến 30MHz. Khi mạch đang có tần số là 10 MHz, để tần số sau đó là
15MHz thì cần xoay tụ một góc nhỏ nhất là
A. 750.
B. 300 .
C. 100 .
D. 450
Câu 4: Một máy phát điện xoay chiều một pha có roto là một nam châm điện có một cặp cực quay đều
với tốc độ n (bỏ qua điện trở thuần ở các cuộn dây phần ứng). Một đoạn mạch RLC được mắc vào hai cực
của máy. Khi roto quay với tốc độ n1=30vòng/s thì dung kháng tụ điện bằng R; còn khi roto quay với tốc
độ n2=40vòng/s thì điện áp hiệu dụng trên tụ điện đạt giá trị cực đại. Để cường độ hiệu dụng qua mạch đạt
giá trị cực đại thì roto phải quay với tốc độ :
A.120vòng/s
B. 50vòng/s
C. 34,6vòng/s
D. 24vòng/s
Câu 5: Mạch điện xoay chiều RLC ghép nối tiếp, đặt vào hai đầu mạch một điện áp u = U0cost (V).
Điều chỉnh C = C1 thì công suất của mạch đạt giá trị cực đại Pmax = 400W. Điều chỉnh C = C2 thì hệ số
công suất của mạch là
A. 200W

3
. Công suất của mạch khi đó là
2

B. 200

3

W

C. 300W

D. 150

3W

Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều u=120 2 cos(100t + /3) vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần
10  4
cảm L, một điện trở R và một tụ điện C=
mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng trên cuộn dây L và trên tụ

điện C bằng nhau và bằng một nửa trên điện trở R. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đó bằng:
A. 144W
B.72
C.240
D. 100
Câu 7: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm R,L,C mắc nối tiếp. Cuộn cảm thuần có...
Học sinh có nhu cầu lấy bài giải chi tiết liên hệ mail: thanhdat09091983@gmail.com
Ghi rõ họ tên , lớp, học sinh trường, tỉnh
BÀI TOÁN CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÓ ( DÀNH CHO HS ĐẠT ĐIỂM 9+10)
Câu 1: !"#$% &'
()*!+$!
,
-./(
0

1234!1!
,
56'(&7
839
19

:39
1
!39
1
;
<
co
Z
=39
1
2
;
R
u 2 :>5 5!#$321
,
?
t%@)5A
*BC3
D*
E
!
3F

&/EG?H7
A.

1
2
!
2
9
I
9

B.

1
2 2
23
< ! !

C.

1
2
2
!
3
9
I
9
 D.

1
2 2
2
< ! !
Câu 3:>'JK'H('/'!
,
6L*
"??A!
M
3D!
M
/$NJI,pF$2O,pF6/$
NJ,
,
$I2,
,
P/$+!
M
Q&AR/ST3>'
?#/$NJI,>UV$;,>UV34?#&I,>UV5E?#?&
IO>UV-'WT&
A. XO
,
3 B.
,
;,
3 C.
,
I,
3 D.
,
<O
Câu 4: >''&'H'0Y
A#'%/WYZZ'HG)3>' !BC"0
+34YA#'
I
1;,[\?-6/]P[6YA#
'
2
1<,[\?-N03EB^'Y
0-(YA#'7
83I2,[\?:3O,[\?!3;<5_[\?=32<[\?
Câu 57> !`#$5'1
,
?%@)3
Q!1!
I
-L?T+0a1<,,b3Q!1!
2
-?#
L?T+&
2
;
3!L?T+6&
832,,b:32,,
b!3;,,b=3IO,
b
Câu 6: 1I2,
2
?%I,,c\;)K''H
( 5'Z'!1
<
I,
"#$3:$N'H N
!/]/]'dNZ3!L?TNN/]7
A. I<<b :3X2 !32<, D. I,,
Câu 7: !8:K5 5!"#$3!'('0(*
BC38:'*1I,,
_
?%I,,e)%@)Q'
0(E'(0&

-
&2,,@3F+
7
8I,,@:IO,@!;,,@=2O,@
cần làm trước khi thi đại hoc môn lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cần làm trước khi thi đại hoc môn lý - Người đăng: Hiếu Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
cần làm trước khi thi đại hoc môn lý 9 10 145