Ktl-icon-tai-lieu

Câu 1 môn Khoa học hành chính

Được đăng lên bởi yenlnth-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 186 lần   |   Lượt tải: 4 lần
KHOA HỌC HÀNH CHÍNH
Câu 1 : Trình bày khái niệm QLHCNN và nêu khái quát những đặc điểm riêng biệt của hành chính
địa phương. Phân tích vai trò của QLHCNN đối với sự phát triển của XH ở địa phương cơ sở. Ví dụ cụ
thể minh họa.
1.Khái niệm “ Quản lý hành chính Nhà nước”:
- QLNN là một dạng quản lí XH đặc biệt mang tính quyền lực NN và sử dụng pháp luật để điều
chỉnh hành vi hoạt động của con người trên tất cả các lĩnh vực của đời sống XH, do các cơ quan trong bộ
máy NN thực hiện nhằm thỏa mãn nhu cầu hợp pháp của con người, duy trì sự ổn định và phát triển của
XH.
QLNN theo nghĩa hẹp: chỉ nói về hành chính.
QLNN theo nghĩa rộng: trên cả 3 lĩnh vực: lập pháp, hành pháp, tư pháp.
Từ khái niệm trên, có thể hiểu khái niệm quản lý hành chính nhà nước như sau : QLHCNN là hoạt
động thực thi quyền hành pháp nhằm tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực NN đối với các
quá trình XH và hành vi của công dân do các cơ quan trong hệ thống hành chính từ TW đến cơ sở tiến
hành để thực hiện được chức năng và nhiệm vụ của NN, phát triển các mối quan hệ XH, duy trì trật tự , an
ninh, thỏa mãn các nhu cầu hợp pháp của các công dân.
* Khái quát những đặc điểm riêng biệt của hành chính địa phương:
Khác với hoạt động của bộ máy hành chính trung ương, hoạt động của bộ máy hành chính địa
phương có những đặc điểm riêng biệt sau :
- Hành chính địa phương là hoạt động thực thi quyền hành pháp trên một phạm vi địa bàn nhất
định.
- Hoạt động của cơ quan hành chính địa phương ở mỗi cấp có tính độc lập tương đối trong mối
quan hệ với các cấp chính quyền khác.
- Bộ máy hành chính địa phương có quyền quản lý ngân sách cụ thể, tạo thu nhập cho chính quyền
địa phương và bảo đảm việc chi tiêu của chính quyền địa phương.
- Cơ quan hành chính địa phương được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ,
tuân thủ theo hiến pháp, pháp luật và các văn bản của cơ quan NN cấp trên đồng thời chịu sự giám sát chặt
chẽ của HĐNN.
2. Vai trò của QLHCNN đối với sự phát triển của XH ở địa phương cơ sở
Hoạt động quản lý HCNN có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của XH. Vai trò này
được thể hiện ở một số nội dung cơ bản sau:
* Hành chính Nhà nước góp phần quan trọng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu, ý tưởng,
chủ trương, đường lối chính trị trong XH. Vai trò này thể hiện thông qua chức năng chấp hành và điều
hành của các cơ quan HCNN:
- Cơ quan hành chính nhà nước là một loại cơ quan trong bộ máy nhà nước được thành lập theo hiến
pháp và pháp luật, để thực hiện quyền lực nhà...
KHOA HỌC HÀNH CHÍNH
Câu 1 : Trình y khái niệm QLHCNN nêu khái quát những đặc điểm riêng biệt của hành chính
địa phương. Phân tích vai trò của QLHCNN đối với sự phát triển của XH địa phương sở. dụ cụ
thể minh họa.
1.Khái niệm “ Quản lý hành chính Nhà nước”:
- QLNN một dạng quản XH đặc biệt mang tính quyền lực NN sử dụng pháp luật để điều
chỉnh hành vi hoạt động của con người trên tất cả các lĩnh vực của đời sống XH, doc quan trong bộ
máy NN thực hiện nhằm thỏa n nhu cầu hợp pháp của con người, duy trì sự ổn định phát triển của
XH.
QLNN theo nghĩa hẹp: chỉ nói về hành chính.
QLNN theo nghĩa rộng: trên cả 3 lĩnh vực: lập pháp, hành pháp, tư pháp.
Từ khái niệm trên, thể hiểu khái niệm quản lý hành chính nhà nước như sau : QLHCNN hoạt
động thực thi quyền hành pháp nhằm tác động tổ chức điều chỉnh bằng quyền lực NN đối với các
quá trình XH hành vi của công dân do các quan trong hệ thống nh chính từ TW đến sở tiến
hành để thực hiện được chức năng và nhiệm vụ của NN, phát triển các mối quan hệ XH, duy trì trật tự , an
ninh, thỏa mãn các nhu cầu hợp pháp của các công dân.
* Khái quát những đặc điểm riêng biệt của hành chính địa phương:
Khác với hoạt động của bộ máy hành chính trung ương, hoạt động của bộ máy hành chính địa
phương có những đặc điểm riêng biệt sau :
- Hành chính địa phương hoạt động thực thi quyền hành pháp trên một phạm vi địa bàn nhất
định.
- Hoạt động của quan hành chính địa phương mỗi cấp tính độc lập ơng đối trong mối
quan hệ với các cấp chính quyền khác.
- Bộ máy hành chính địa phương quyền quản ngân sách cụ thể, tạo thu nhập cho chính quyền
địa phương và bảo đảm việc chi tiêu của chính quyền địa phương.
- quan hành chính địa phương được tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ,
tuân thủ theo hiến pháp, pháp luật và các văn bản của cơ quan NN cấp trên đồng thời chịu sự giám sát chặt
chẽ của HĐNN.
2. Vai trò của QLHCNN đối với sự phát triển của XH ở địa phương cơ sở
Hoạt động quản HCNN vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của XH. Vai trò này
được thể hiện ở một số nội dung cơ bản sau:
* Hành chính Nhà nước góp phần quan trọng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu, ý tưởng,
chủ trương, đường lối chính trị trong XH. Vai trò này thể hiện thông qua chức năng chấp hành điều
hành của các cơ quan HCNN:
- Cơ quan hành chính nhà nước là một loại cơ quan trong bộ máy nhà nước được thành lập theo hiến
pháp và pháp luật, để thực hiện quyền lực nhà nước, có chức năng quản lý hành chính nhà nước trên tất cả
các lĩnh vực của đời sống xã hội.
- Cơ quan hành chính nhà nước có chức năng quản lý hành chính nhà nước, thực hiện hoạt động chấp
hành điều hành trên mọi lĩnh vực của đời sống hội, trong khi đó các quan nhà nước khác chỉ
tham gia vào hoạt động quản trong phạm vi, lĩnh vực nhất định. dụ: quốc hội chức năng chủ yếu
trong hoạt động lập pháp; Toà án có chức năng xét xử; Viện kiểm sát nhân dân có chức năng kiểm sát. Chỉ
các quan hành chính nhà nước thực hiện hoạt động quản nhàớc trên tất cả các lĩnh vực: quản
nhà ớc về kinh tế, quản nhà nước về văn hoá, quản nhà ớc về trật tự an toàn hội, quản lý
hội,... Đó hệ thống các đơn vị sở như công ty, tổng công ty, nmáy, nghiệp thuộc lĩnh vực kinh
tế; trong lĩnh vực giáo dục có trường học; trong lĩnh vực y tế có bệnh viện...
Đơn cử tại địa phương tôi, năm 2012, HĐND tổ chức kỳ họp HĐND, tại kỳ họp, HĐND ban hành
Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012 của địa phương, theo đó, UBND phường ban hành các
kế hoạch để thực hiện các chương trình đã nêu trong Nghị quyết, đây là nguyện vọng của nhân dân
trước khi ban hành nghị quyết thì HĐND đã tiếp xúc với cử tri của địa phương để lắng nghe những tâm
tư, nguyện vọng của nhân dân, những bức xúc trong nhân dân, từ đó ban hành Nghị quyết để phục vụ cho
nhân dân, nâng cao đời sống của nhân dân.
Câu 1 môn Khoa học hành chính - Trang 2
Câu 1 môn Khoa học hành chính - Người đăng: yenlnth-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu 1 môn Khoa học hành chính 9 10 127