Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI GỢI Ý THẢO LUẬN, ÔN THI GIỮA KỲ, CUỐI KỲ NHÓM IB, IIB, IIIA

Được đăng lên bởi Asds Asdas
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI GỢI Ý THẢO LUẬN, ÔN THI GIỮA KỲ, CUỐI KỲ NHÓM IB, IIB, IIIA
1. Vì sao các đồ dùng bằng bạc và đồng nếu để lâu ngoài không khí lại bị đổi màu không còn óng ánh như
trước? Và có cách nào phục hồi lại không?
2. Tại sao Ag và Au không tạo oxit khi đốt trong không khí? Nhưng Ag lại bị ozon oxi hóa?
3. a) Hắng số bền của ion phức [Au(CN) 2]- là K=1039. Hãy viết cân bằng phản ứng và biểu thức của K. Giá trị
của K chứng tỏ điều gì. Tính ∆Gº của phản ứng tạo phức ở 298K.
b) Phức chất trên được ứng dụng để chiết vàng từ quặng khi quá trình chiết sử dụng các phản ứng sau:
4Au + 8H+ + O2 + 2H2O → 4[Au(CN)2]- + 4OH-

(1)

2[Au(CN)2]- + Zn → [Zn(CN)4]2- + 2Au

(2)

Phản ứng nào ứng dụng khả năng tạo phức của Au+ với CN- ?
4. Các kim loại kiềm đều có độ dẫn điện cao nhưng kém các kim loại nhóm IB, điều này có mẫu thuẫn không
khi so sánh hoạt tính khử giữa chúng?
5. Trong tự nhiên, Cu tồn tại dưới dạng các khoáng vật nào? Viết công thức và tên gọi các khoáng vật đó. Ơ
Việt Nam quặng đồng phân bố ở những vùng nào và dưới dạng khoáng vật nào ?
6. Để loại bỏ sắt khỏi quặng cancopirit trong quá trình sản xuất đồng, người ta tiến hành như thế nào?
7. Sản phẩm của quá trình sản xuất đồng trong công nghiệp sau khi đốt nội khử gián đoạn được gọi là đồng
thô với độ tinh khiết 90 – 95%. Hãy cho biết 5 – 10% còn lại trong sản phẩm đồng thô là gì ? Bằng cách
nào có thể thu được đồng tinh khiết hơn ?
8. Độ bền của AgX khi X- đi từ F- đến I-. Giải thích sự tăng cường độ màu và giảm độ tan trong dãy AgX.
Viết các phương trình phản ứng khi cho AgX tác dụng với dd NH 3. Cho biết chất nào khó tan trong dd
NH3?
9. Phim đen trắng chứa lớp phủ bạc bromua trên nền xenlulozo axetat:
a) Viết phản ứng quang hóa xảy ra khi chiếu sáng vào lớp AgBr phủ trên phim.
b) Trong quá trình này thì lượng AgBr không được chiếu sáng sẽ bị rửa bằng cách cho tạo phức với dd natri
thiosunfat. Viết phương trình phản ứng.
c) Ta có thể thu hồi bạc từ dd nước thải bằng cách thêm ion xianua vào, tiếp theo là kẽm. Viết phương trình
các phản ứng xảy ra.
10. Nhiệt độ nỏng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại nhóm IB và IIB như sau:
Tính chất

Cu

Ag

Au

Zn

Cd

Hg

Tnc; ºC

1083

961

1063

419

321

-39

Ts; ºC

2600

2...
CÂU HỎI GỢI Ý THẢO LUẬN, ÔN THI GIỮA KỲ, CUỐI KỲ NHÓM IB, IIB, IIIA
1.  !"#
$%#&'"()'
2. *++$,$-$$%'.#+/,"'
3. 012-34(56+78.0
9
:
;
<=>?
@A
B1CD$(E5$54<BF$%
4<5$G3B*HFI4(E5$(5J9AK<B
0L5M$$%N#O5)$$PQRQ$%$S)(E5T
U+VK1
V
VW
9
V91
9
WXU6+78.0
9
:
;
VUW1
;
7>0
96+78.0
9
:
;
VYX6Y78.0
U
:
9;
V9+ 790
LE55)EZ$(54+
V
&8.
;
'
4. 8 33"[\]#^  " _`a3D" \$\
$$Sbc'
5. *%$dNa8$$#&e$'$$5$Nfe$"Bg
]$. QR(-Jb#&e$'
6. hG2$GQR(%$$%Q$%E,M$a#i$$#$'
7. jE(k 4Q$%E,M$$%](-$[S#Of
$&[$$A?lAmnB1CD$ml>?n!$%E(k $'`
"$$#O$$o'
8. h[34+pp
;
$Pq
;
_
;
BFE$d$Z#i[ E [$$%CD+pB
$(#o$%(E5+p$)&.1
@
B8$M$"$$%
.1
@
'
9. L r$%25&((4% $%N3,r/,r$$T
0$(E5Q",ED%&(+`%(4$%N( B
0*%Q$%D$#O+`%#Os%S$(5&$%
$t$B$(#o$%(E5B
0*"$$$P#&$E$N ,a$($rs B$(#o$%
(E5,ED%B
10. .]$[GED]$[4 " _`__`#T
T&nh ch*t Cu Ag Au Zn Cd Hg
*

uI8 >?K@ Av> >?v@ U>A @9> ;@A
*
uI8 9v?? 99>? 9Aw? A?w wvw @mw
*]$["ED]$[4__`$M(o_`'
11. 1CDE$T
0$Sk4Ya8a1o& " __+x'
0$Sk41%M$&Ya8(" __`'
12. FE$$ $)&18Ca#$)#O&1
9
jB8$
-$+
9
j=>?
;m>
a+8=>?
;Aawm
y
?
7+
V
z+0=?aK?
13. l*+_$$%.1
@
a#$$%<8.'
l*+_$$%#&a#$$-$$%<_'
8-$(57<
t
046+7.1
@
0
9
:
V
>awB>?
w
a6+78.0
9
:
V
@a?B>?
9?
u6+_
9
:
;
mamB>?
>>
$-
$+_=Ka@B>?
;>w
B
CÂU HỎI GỢI Ý THẢO LUẬN, ÔN THI GIỮA KỲ, CUỐI KỲ NHÓM IB, IIB, IIIA - Trang 2
CÂU HỎI GỢI Ý THẢO LUẬN, ÔN THI GIỮA KỲ, CUỐI KỲ NHÓM IB, IIB, IIIA - Người đăng: Asds Asdas
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CÂU HỎI GỢI Ý THẢO LUẬN, ÔN THI GIỮA KỲ, CUỐI KỲ NHÓM IB, IIB, IIIA 9 10 20