Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi hình ảnh môn hóa học

Được đăng lên bởi Quyen Nguyen
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sưu tầm bởi: Tôi Yêu Hóa Học
Câu1:

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế clo trong phòng thí nghiêm như sau:

Dd HCl đặc

1
Eclen sạch để
thu khí Clo

dd

dd H2SO4
đặc

Hóa chất được dung trong bình cầu (1) là:
A.MnO2

B.KMnO4

C.KClO3

D.Cả 3 hóa chất trên đều được.

Câu2:

Cho Hình vẽ mô tả sự điều chế Clo trong phòng Thí nghiệm như sau:

Dd HCl đặc
MnO2

Eclen sạch để thu
khí Clo

dd NaCl

dd H2SO4 đặc

Vai trò của dung dịch NaCl là:
A.Hòa tan khí Clo.

B.Giữ lại khí hidroClorua.

C.Giữ lại hơi nước

D.Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu3:

Cho Hình vẽ mô tả sự điều chế Clo trong phòng Thí nghiệm như sau:

Dd HCl đặc

MnO2

Eclen sạch để thu
khí Clo

dd NaCl

dd H2SO4 đặc

Sưu tầm bởi: Tôi Yêu Hóa Học

Vai trò của dung dịch H2SO4 đặc là:
A.Giữ lại khí Clo.

B.Giữ lại khí HCl

C.Giữ lại hơi nước

D.Không có vai trò gì.

Câu4:

Cho Hình vẽ mô tả sự điều chế Clo trong phòng Thí nghiệm như sau:
Dd HCl đặc

MnO2

Eclen sạch để thu
khí Clo

dd NaCl

dd H2SO4 đặc

Phát biểu nào sau đây không đúng:
A.Dung dịch H2SO4 đặc có vai trò hút nước, có thể thay H2SO4 bằng CaO.
B.Khí Clo thu được trong bình eclen là khí Clo khô.
C.Có thể thay MnO2 bằng KMnO4 hoặc KClO3
D.Không thể thay dung dịch HCl bằng dung dịch NaCl.
Câu5:

Cho Hình vẽ mô tả sự điều chế Clo trong phòng Thí nghiệm như sau:

Dd HCl đặc

MnO2

Eclen sạch để thu
khí Clo

dd NaCl

dd H2SO4 đặc

Khí Clo thu được trong bình eclen là:
A.Khí clo khô

B.Khí clo có lẫn H2O

C.Khí clo có lẫn khí HCl

D.Cả B và C đều đúng.

Sưu tầm bởi: Tôi Yêu Hóa Học
Câu6:

Khí hidro clorua là chất khí tan rất nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit clohdric.

Trong thí nghiệm thử tính tan của khí hidroclorua trong nước, có hiện tượng nước phun mạnh vào bình chứa khí
như hình vẽ mô tả dưới đây. Nguyên nhân gây nên hiện tượng đó là:

A.Do khí HCl tác dụng với nước kéo nước vào bình.
B.Do HCl tan mạnh làm giảm áp suất trong bình.
C.Do trong bình chứa khí HCl ban đầu không có nước.
D.Tất cả các nguyên nhân trên đều đúng

Câu7:

Cho hình vẽ mô tả quá trình điều chế dung dịch HCl trong phòng thí nghiệm

NaCl (r) +
H2SO4(đ)

Phát biểu nào sau đây là không đúng:
A.NaCl dùng ở trạng thái rắn
B.H2SO4 phải đặc
C.Phản ứng xảy ra ở nhiệt độ phòng.
D.Khí HCl thoát ra hòa tan vào nước cất tạo thành
dung dịch axit Clohidric.

Câu8:

Cho hình vẽ mô tả quá trình điều chế dung dịch HCl trong phòng thí nghiệm:

NaCl (r) +
H2SO4(đ)

Phải dùng NaCl rắn, H2SO4 đặc và phải đun nóng vì:
A.Khí HCl tạo ra có khả năng tan trong nước rất mạnh.
B.Đun nóng ...
Sưu tầm bởi: Tôi Yêu Hóa Học
Câu1: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế clo trong phòng thí nghiêm như sau:
Hóa chất được dung trong bình cầu (1) là:
A.MnO
2
B.KMnO
4
C.KClO
3
D.Cả 3 hóa chất trên đều được.
Câu2: Cho Hình vẽ mô tả sự điều chế Clo trong phòng Thí nghiệm như sau:
Vai trò của dung dịch NaCl là:
A.Hòa tan khí Clo. B.Giữ lại khí hidroClorua.
C.Giữ lại hơi nước D.Cả 3 đáp án trên đều đúng.
Câu3: Cho Hình vẽ mô tả sự điều chế Clo trong phòng Thí nghiệm như sau:
dd
dd H
2
SO
4
đặc
Dd HCl đặc
Eclen sạch để
thu khí Clo
1
dd NaCl
dd H
2
SO
4
đặc
Dd HCl đặc
Eclen sạch để thu
khí Clo
MnO
2
dd NaCl
dd H
2
SO
4
đặc
Dd HCl đặc
Eclen sạch để thu
MnO
2
dd NaCl
dd H
2
SO
4
đặc
Dd HCl đặc
Eclen sạch để thu
khí Clo
MnO
2
Câu hỏi hình ảnh môn hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi hình ảnh môn hóa học - Người đăng: Quyen Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Câu hỏi hình ảnh môn hóa học 9 10 529