Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc tập nghiệm cảu bài toán bất đẳng thức biến phân Affine

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 2662 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

NGUYỄN QUANG NGỌC

CẤU TRÚC TẬP NGHIỆM CỦA BÀI TOÁN
BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN AFFINE
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Mã số: 60. 46. 36

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. TẠ DUY PHƢỢNG

Thái Nguyên - 2011
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênMỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu...........................................................................................................

3-4

Chƣơng 1 Bất đẳng thức biến phân..................................................................

5

§1 Bất đẳng thức biến phân và các bài toán liên quan.........................................

5

1.1 Bất đẳng thức biến phân...........................................................................

5

1.2 Bài toán tối ưu một mục tiêu....................................................................

6

1.2.1 Tối ưu hàm một biến.......................................................................

6

1.2.2 Tối ưu hàm nhiều biến....................................................................

7

1.3 Phương trình suy rộng..............................................................................

15

1.3.1 Hệ phương trình (hệ phương trình trong  n )................................

15

1.3.2 Phương trình suy rộng....................................................................

16

1.4 Bài toán bù...............................................................................................

17

1.5 Phép chiếu................................................................................................

20

1.6 Điểm bất động..........................................................................................

23

§2 Tồn tại nghiệm của bài toán bất đẳng thức biến phân....................................

24

§3 Bất đẳng thức biến phân véctơ .......................................................................

28

§4 Tính liên thông của tập nghiệm trong bài toán bất đẳng thức biến phân
véctơ................................................................................................................

33

Chƣơng 2 Bất đẳng thức biến phân affine........................................................

36

§1 Bất đẳng thức biến phân affine........................................................................

36

1.1 Bất đẳng thức biến phân affine………………………………………….

36

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên1...
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
NGUYỄN QUANG NGỌC
CẤU TRÚC TẬP NGHIỆM CỦA BÀI TOÁN
BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN AFFINE
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Mã số: 60. 46. 36
LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. TẠ DUY PHƢỢNG
Thái Nguyên - 2011
Cấu trúc tập nghiệm cảu bài toán bất đẳng thức biến phân Affine - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc tập nghiệm cảu bài toán bất đẳng thức biến phân Affine - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Cấu trúc tập nghiệm cảu bài toán bất đẳng thức biến phân Affine 9 10 998