Ktl-icon-tai-lieu

chất lượng nước và sự ô nhiễm nguồn nước

Được đăng lên bởi nolovely.123
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2677 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Chất lượng nước
và sự ô nhiễm
nguồn nước

Chất lượng nước
Chất lượng nước được đánh giá thông qua nồng độ
(hàm lượng) các tác nhân hóa – lý, sinh học có
trong nước qua các tiêu chuẩn quy định cho từng
mục đích sử dụng
Nước công nghiệp: nước làm lạnh, nước năng lượng, nước
công nghệ,…
Nước cấp cho sinh hoạt: ăn uống, tắm giặt
Nước phục vụ nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản
Nước phục vụ du lịch, giao thông

Sự nhiễm bẩn nguồn nước
Contaminant
Các chất hóa học có nồng độ cao hơn nồng độ nền
(background levels) mà chưa gây nên thiệt hại.

Pollutant
Các chất hóa học có nồng độ cao hơn nồng độ nền
(background levels) mà có gây nên thiệt hại.

Dấu hiệu đặc trưng của nguồn nước bị ô nhiễm
t/c lý học thay đổi: độ mặn, độ trong, xuất hiện
mùi, màu, các chất nổi, cặn lắng,…
Thay đổi thành phần hóa học: pH, hợp chất hữu
cơ, vô cơ, giảm DO,…

Phân loại nước thải
Theo nguồn gốc phát sinh
Nước thải sinh hoạt
Từ hộ gia đình, khách sạn, trường học, …
Hàm lượng cao các chất hữu cơ không bền sinh học
(proteins, mỡ); chất dinh dưỡng (N, P), vi trùng, chất rắn,
mùi
Chất độc hại: chất tẩy rửa, thuốc nhuộm,…

Nước thải sản xuất (công, nông nghiệp): phụ thuộc
vào ngành SX, nguyên liệu, sản phẩm
Nước thải do nước mưa chảy tràn
Theo tính chất của nguồn thải
Nguồn điểm
Nguồn không điểm

Nguồn gây ô nhiễm nước
Nguồn tự nhiên
Nước mưa, tuyết chứa một số hạt khoáng từ khí quyển
Nước mặt chảy qua đất sẽ mang theo những chất chứa
trong đất (hóa chất, chất rắn, vi sinh vật)

Nguồn do con người
Xây dựng và khai thác quặng
Nước thải công nghiệp
Rò rỉ hoặc bể bồn chứa hoặc ống dẫn dầu
Nước mưa chảy qua các đô thị mang theo chất thải
Nước rò rỉ từ các bãi xử chôn lấp rác thải (landfill), các
trạm xử lý nước
Từ ô nhiễm khí

Các tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước
Nhóm các chất hữu cơ
Các chất hữu cơ không bền sinh học: cacbonhydrat,
proteins, chất béo,… (khu dân cư, KCN chế biến thực phẩm)
Các chất hữu cơ bền sinh học: hydrocacbon thơm, h/c Clo
hữu cơ (PCP, PCB, DDT…); độc tính cao, thời gian tồn lưu
dài
→ Hàm lượng oxy hòa tan (DO) giảm

Thông số đánh giá chung các chất hữu cơ
Tổng cacbon hữu cơ (TOC): là tỷ lệ giữa khối lượng cacbon
so với khối lượng h/c
Nhu cầu oxy lý thuyết (ThOD): lượng O2 cần để OXH 1 chất
(dựa vào ptpư)
Nhu cầu oxy hóa học (COD)
Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD)

Các tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước (tt)
Các chất vô cơ
Kim loại nặng: chì (Pb), thủy ngân (Hg), asen (As), crom (Cr),
Niken (Ni),…
Muối và khí vô cơ hòa tan: NH4+, NO2-, NO3_, SO42Chất rắn không hòa tan (chất rắn lơ lửn...
Chtlượng nước
và s ô nhim
ngunnước
Chtlượng nước
Chtlượng nước được đánh giá thông qua nng độ
(hàm lượng) các tác nhân hóa – lý, sinh hccó
trong nướcqua cáctiêuchunquyđịnh cho tng
mc đích s dng
9 Nướccôngnghip: nướclàmlnh, nướcnăng lượng, nước
công ngh,…
9 Nướccp cho sinh hot: ănung, tmgit
9 Nướcphcv nông nghip, nuôi trng thysn
9 Nướcphcv du lch, giao thông
chất lượng nước và sự ô nhiễm nguồn nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chất lượng nước và sự ô nhiễm nguồn nước - Người đăng: nolovely.123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
chất lượng nước và sự ô nhiễm nguồn nước 9 10 714