Ktl-icon-tai-lieu

Chi trên

Được đăng lên bởi Hung Nam
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chi Trên
1. Chi trên có bao nhiêu xương?
2. Những cơ nào giới hạn thành ngoài của hố nách?
3. Cơ Delta bám vào …, … và … rồi các thớ cơ chụm lại thành hình chữ V bám vào …
4. Thành phần nào đi trong rãnh denta ngực?
5. Dây TK nách cùng … đi qua ... . … vòng qua … rồi phân nhánh vào chi ph ối và cấp
máu cho …
6. Khi phẫu thuật ở vùng Delta, cần rạch của cơ Delta và … dưới mõm cùng vai để
tránh …
7. TK nào chi phối cho cơ răng trước?
8. TK nào chi phối cho cơ ngực lớn và ngực bé?
9. Mạc nông của Nách xuất phát từ đâu?
10. Thành trước của Nách có bao nhiêu cơ, đó là những cơ nào?
11. Thành trong của Nách có những thành phần nào?
12. Thành sau của Nách gồm những thành phần nào?
13. Dây treo Nách được tạo từ đâu?
14. Mạc sâu của Nách được tạo thành từ đâu?
15. Mạc đòn ngực phủ lấy những cơ nào?
16. Đỉnh Nách là …, giữa … và …
17. ĐRTK cánh tay xuất phát từ … của các dây … Dây … cho cấu phần xuống dây …
rồi kết hợp với dây … tạo thành thân trên. Dây … và dây … tạo thành thân dưới, riêng
dây … thân giữa.
18. … xuất phát từ bó trong và bó ngoài, chi phối vận động cho cơ ngực lớn.
19. Cho biết nguyên ủy của ĐM Nách và ở chi tiết GP nào thì đổi tên thành ĐM Nách?
20. Cơ nào là cơ tùy hành của ĐM Nách?
21. ĐM Nách đi từ bờ sau …, chia làm 3 đoạn, đoạn thứ nhất cho nhánh …, đoạn thứ
2 cho nhánh … và …, đoạn thứ 3 cho nhánh …, … và …
22. ĐM mũ cành tay trước và sau nối với nhau ở …
23. Mô tả các vòng nối quanh vai, ngực và cánh tay.
24. Không nên thắt ĐM Nách ở đâu?
25. Bạch hạch vùng Nách chia làm … nhóm, nhận bạch huyết từ khu …, … và …
26. Có bao nhiêu cơ bám vào mỏm quạ xương vai đó là những cơ nào?
27. Cơ ngực lớn bám vào phần đòn ở … xương đòn, phần sườn ở …, sụn sườn … và …,
phần bụng ở …, rồi bàm tận ở …
28. Những cơ nào bám vào củ bé xương cánh tay?
29. Những cơ nào bám vào củ lớn xương cánh tay?
30. Cơ tam đầu cánh tay (đầu dài ) từ phía sau lên bám vào …, chia … thành 2 phần,
trong đó phía ngoài là … có chứa … Đầu này còn giới hạn với … và … một lỗ là … có …
đi qua.
31. Cơ nhị đầu cánh tay có 2 đầu là … và … gân cơ đầu dài đi trong … đi lên … rồi
bám vào … Gân cơ đầu ngắn bám vào … 2 đầu cơ hợp lại thành một thớ chung và
bám tận một gân cơ bám vào … và 1 … đi ra hòa vào mạc nông.
32. Cơ cánh tay nguyên ủy bám từ … và … , rồi bám tận vào…
33. Ống cánh tay là ống hình …, có 3 thành: …
34. Khi nào ĐM Nách đổi tên thành ĐM cánh tay?
35. Trong ống cánh tay ở vùng 1/3 trên cánh tay thì TK giữa nằm ở … so với ĐM cánh
tay, TK trụ nằm ở … so với ĐM và TK quay nằm ở s...
Chi Trên
1. Chi trên có bao nhiêu x ng?ươ
2. Nh ng c nào gi i h n thành ngoài c a h nách? ơ
3. C Delta bám vào …, … và … r i các th c ch m l i thành hình ch V bám vào …ơ ơ
4. Thành ph n nào i trong rãnh denta ng c? đ
5. Dây TK nách cùng … i qua ... . … vòng qua … r i phân nhánh vào chi ph i và c p đ
máu cho …
6. Khi ph u thu t vùng Delta, c n r ch c a c Delta và … d i mõm cùng vai ơ ướ để
tránh …
7. TK nào chi ph i cho c r ng tr c? ơ ă ướ
8. TK nào chi ph i cho c ng c l n và ng c bé? ơ
9. M c nông c a Nách xu t phát t âu? đ
10. Thành tr c c a Nách có bao nhiêu c , ó là nh ng c nào?ướ ơ đ ơ
11. Thành trong c a Nách có nh ng thành ph n nào?
12. Thành sau c a Nách g m nh ng thành ph n nào?
13. Dây treo Nách c t o t âu?đượ đ
14. M c sâu c a Nách c t o thành t âu? đượ đ
15. M c òn ng c ph l y nh ng c nào? đ ơ
16. nh Nách là …, gi a … và …Đỉ
17. RTK cánh tay xu t phát t … c a các dây … Dây … cho c u ph n xu ng dây … Đ
r i k t h p v i dây … t o thành thân trên. Dây … và dây … t o thành thân d i, riêng ế ướ
dây … thân gi a.
18. … xu t phát t bó trong và bó ngoài, chi ph i v n ng cho c ng c l n. độ ơ
19. Cho bi t nguyên y c a M Nách và chi ti t GP nào thì i tên thành M Nách?ế Đ ế đổ Đ
20. C o là c tùy hành c a M Nách?ơ ơ Đ
21. M Nách i t b sau …, chia làm 3 o n, o n th nh t cho nhánh …, o n th Đ đ đ ạ đ ạ đ ạ
2 cho nhánh … và …, o n th 3 cho nhánh …, … và …đ ạ
22. M m cành tay tr c và sau n i v i nhau Đ ũ ướ
23. Mô t các vòng n i quanh vai, ng c và cánh tay.
24. Không nên th t M Nách âu? Đ đ
25. B ch h ch vùng Nách chia làm … nhóm, nh n b ch huy t t khu …, … và … ế
26. Có bao nhiêu c bám vào m m qu x ng vai ó là nh ng c nào?ơ ươ đ ơ
27. C ng c l n bám vào ph n òn … x ng òn, ph n s n …, s n s n … và …,ơ đ ươ đ ườ ườ
ph n b ng …, r i bàm t n
28. Nh ng c nào bám vào c bé x ng cánh tay? ơ ươ
29. Nh ng c nào bám vào c l n x ng cánh tay? ơ ủ ớ ươ
30. C tam u cánh tay ( u dài ) t phía sau lên bám vào …, chia … thành 2 ph n,ơ đầ đầ
trong ó phía ngoài là … có ch a … u này còn gi i h n v i … và … m t l là … có …đ Đầ
i qua.đ
31. C nh u cánh tay có 2 u là … và … gân c u dài i trong … i lên … r i ơ đầ đầ ơ đầ đ đ
bám vào … Gân c u ng n bám vào … 2 u c h p l i thành m t th chung và ơ đầ đầ ơ
bám t n m t gân c bám vào … và 1 … i ra hòa vào m c nông. ơ đ
32. C nh tay nguyên y bám t … và … , r i bám t n vào…ơ
33. ng cánh tay là ng hình …, có 3 thành: …
34. Khi nào M Nách i tên thành M cánh tay?Đ đổ Đ
35. Trong ng cánh tay vùng 1/3 trên cánh tay thì TK gi a n m … so v i M cánh Đ
tay, TK tr n m … so v i M và TK quay n m so v i M Đ Đ
36. Cho bi t các nhánh c a M cánh tay?ế Đ
37. M cánh tay sâu cho các nhánh bên nào?Đ
38. M cánh tay n i v i M Nách b i …Đ ớ Đ
39. .. i xuyên qua c …, n … i gi a 2 l p c … và …, sau ó i d n ra nông n đ ơ đế đ ơ đ đ đế
vùng c ng tay thì g i là … chi ph i … cho vùng … cánh tay, TK v n ng cho các c độ ơ
… … …
Chi trên - Trang 2
Chi trên - Người đăng: Hung Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chi trên 9 10 91