Ktl-icon-tai-lieu

CHÍNH SÁCH VỀ LIÊN KẾT CHUẨN ĐO LƯỜNG

Được đăng lên bởi nasaisme1111-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 710 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
Bureau of Accreditation (BoA)

CHÍNH SÁCH
VỀ LIÊN KẾT CHUẨN ĐO LƯỜNG
MEASUREMENT TRACEABILITY POLICY
Mã số/Code: APL 02
Lần ban hành/Issued number: 2.11
Ngày ban hành/ Issued date: 11/2011
Biên soạn/ Prepared by

Xem xét/ Reviewed by

Phê duyệt/ Approved by

Đặng Quốc Quân

Trần Thu Hà

Vũ Xuân Thủy

Họ tên/ name
Ký tên/
signatory

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
DOCUMENT REVISION HISTORY
TT

Vị trí

Nội dung sửa đổi

Ngày sửa đổi

Location

Revision content

Revision date

Mục/ clause: 1

Mục/ Clause: 2

Bổ sung nội dung: Đối tượng và phạm vi
hiệu chuẩn phải nằm trong phạm vi được
công nhận./ Supplement: calibration scope
and subjects shall be within accredited or
recognized scope
Bổ sung nội dung: Áp dụng AGL 08 đối với
các phòng thực hiện hiệu chuẩn nội bộ /
Supplement: For in house calibration refer
to AGL 08.

7/2012

8/2012

Chính sách về liên kết chuẩn đo lường
Measurement Traceability Policy

1. Chính sách về liên kết chuẩn của BOA yêu
cầu tất cả các thiết bị đo, thử và các thiết bị
hiệu chuẩn có ảnh hưởng đáng kể đến các kết
quả thử nghiệm và hiệu chuẩn (bao gồm cả
thiết bị theo dõi điều kiện môi trường) phải
được liên kết tới các đơn vị SI thông qua các
chuẩn quốc gia và quốc tế với độ không đảm
bảo đo phù hợp. Để đảm bảo chính sách này
được duy trì, các thiết bị của các PTN đang đề
nghị công nhận và đã được công nhận phải
được hiệu chuẩn bởi các tổ chức sau:

1. BOA’s Measurement traceability policy
requires all test, measurement and calibration
equipment that has a significant effect on
testing and calibration results (include
instruments used for monitoring environment
conditions..) be traceable to national and
international standards with an appropriate
measurement uncertainty. To ensure this policy
is maintained, all equipments of application/
accredited laboratory shall be calibrated by
organizations include below:

+

Viện Đo lường Việt Nam.

+ Vietnam
(VMI)

+

Phòng hiệu chuẩn được BOA công nhận.

+

Phòng hiệu chuẩn được công nhận bởi một
trong các tổ chức công nhận nằm trong
thoả ước thừa nhận lẫn nhau của APLAC
và ILAC

+

Các Viện đo lường quốc gia đã ký thoả
ước thừa nhận lẫn nhau của CIPM

+ The National Metrology Institute that are
signatories to the Comite Internatinal des
poids et Measure (CIPM) MRA

Trong tất cả các tổ chức trên, khi sử dụng dịch

When using the calibration services from those
above organisations, laboratory shall ensure
those
organsiations
having
that:
accredited/reconised calibration...
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
Bureau of Accreditation (BoA)
CHÍNH SÁCH
VỀ LIÊN KẾT CHUẨN ĐO LƯỜNG
MEASUREMENT TRACEABILITY POLICY
Mã số/Code: APL 02
Lần ban hành/Issued number: 2.11
Ngày ban hành/ Issued date: 11/2011
Biên soạn/ Prepared by
Xem xét/ Reviewed by Phê duyệt/ Approved by
Họ tên/ name Đặng Quốc Quân Trần Thu Hà Vũ Xuân Thủy
Ký tên/
signatory
THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
DOCUMENT REVISION HISTORY
TT
Vị trí
Nội dung sửa đổi
Ngày sửa đổi
Location
Revision content
Revision date
Mục/ clause: 1
Mục/ Clause: 2
Bổ sung nội dung: Đối tượng và ph
ạm vi
hiệu chuẩn phải nằm trong phạm vi đư
ợc
công nhận./
Supplement: calibration
scope
and subjects shall be within accredited or
recognized scope
Bổ sung nội dung: Áp d
ụng AGL 08 đối với
các phòng th
ực hiện hiệu chuẩn nội bộ /
Supplement:
For in house calibration refer
to AGL 08.
7/2012
8/2012
CHÍNH SÁCH VỀ LIÊN KẾT CHUẨN ĐO LƯỜNG - Trang 2
CHÍNH SÁCH VỀ LIÊN KẾT CHUẨN ĐO LƯỜNG - Người đăng: nasaisme1111-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CHÍNH SÁCH VỀ LIÊN KẾT CHUẨN ĐO LƯỜNG 9 10 959