Ktl-icon-tai-lieu

CHỦ ĐỀ KHÓA HỌC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Được đăng lên bởi chayxinhanxetuirui
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỦ ĐỀ KHÓA HỌC
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Họ và tên: Hoàng Thị Phương Loan
Trần Thị Toan
Đơn vị: Trường tiểu học Vĩnh Tú
Vĩnh Linh – Quảng Trị.
Môn:

Tiếng việt lớp 4

MỤC TIÊU DÀI HẠN
• Áp dụng những phương pháp dạy học của
thế kỷ 21 để nâng cao chất lượng học tập
môn Tiếng Việt lớp 4 của học sinh.
• Khuyến khích học sinh tham gia cộng tác
với các bạn để hoàn thành công việc được
giao.
•

Tạo sự đoàn kết trong qua trình học tập
tiếp thu kiến thức của học sinh.

MỤC TIÊU DÀI HẠN
• Áp dụng những phương pháp dạy học của thế
kỷ 21 để nâng cao chất lượng học tập môn
Tiếng Việt lớp 4 của học sinh.
• Khuyến khích học sinh tham gia cộng tác với
các bạn để hoàn thành công việc được giao.
•

Tạo sự đoàn kết trong qua trình học tập tiếp
thu kiến thức của học sinh.

MỤC TIÊU TRƯỚC MẮT
• Thay đổi phương pháp dạy học, cách thức
dạy học để kích thích sự hứng thú tiếp thu
những cái hay, cái đẹp của Tiếng Việt đối
với học sinh
• Chú trọng khuyến khích nhiều hơn và khen
ngợi
- Chú trọng đến cách học sinh tiếp cận kỹ
năng giao tiếp
• Khuyến khích sự cộng tác giữa các học sinh
- Giúp các em hiểu rằng các bạn học cũng là
nguồn tài nguyên để mình trao đổi.

CÁC CHIẾN LƯỢC DẠY HỌC VÀ
BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
• Tạo nhiều cơ hội

•

Tạo nhiều tình huống tập

cho học sinh vận

trung vào việc học sinh phải

dụng trao đổi

trình bày cách giải quyết

• Tạo cơ hội cho học
sinh được trao đổi

tình huống được giao.
•

theo nhóm.

luận cách trả lời, giải quyết

• Tổng hợp kết quả,
khuyến khích động
viên.

Chia nhóm học sinh để thảo

hay nhất
•

Trình bày

CÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP
CÁCH THỨC

GIẢI PHÁP

• Phụ huynh có thể chưa hiểu
phương pháp mới.

•

Trao đổi với phụ huynh về
phương pháp mới.

• Học sinh chưa quen với hoạt
động nhóm

•

Giáo viên dành khoảng thời
gian cho học sinh làm quen
dần. Sau đó tăng dần quá trình
hoạt động và cường độ số
lượng.

•

GV có biện pháp quản lí, quan
sát hướng dẫn, khuyến khích
tạo ra sự cạnh tranh, thi đua
giữa các nhóm.

•

GV hướng dẫn HS đọc thông
tin

• Một số học sinh, nhóm học
sinh có thể chưa có ý thức hợp
tác để giải quyết công việc.
• Việc cung cấp khai thác, thu
nhập thông tin còn hạn chế.

- Trên mạng, thực tiễn.
- Thư viên, sách giáo khoa

THỜI GIAN BIỂU

Tháng
9,10

Tập trung vào các kỹ năng giao tiếp
Tiếng Việt.
HS làm quen với hoạt động nhóm.
Hướng dẫn học sinh tìm tài liệu.

Tháng
11,12

Tập trung vào việc khuyến khích
học sinh

Tháng
1,2,3

Duy trì thực hiện

Tháng 4,5 Hoàn thành áp dụng phương pháp
dạy học

TÀI NGUYÊN
• Những đồng nghiệp cù...
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
Họ và tên: Hoàng Thị Phương Loan
Trần Thị Toan
Đơn vị: Trường tiểu học Vĩnh Tú
Vĩnh Linh – Quảng Trị.
Môn: Tiếng việt lớp 4
CHỦ ĐỀ KHÓA HỌC
CHỦ ĐỀ KHÓA HỌC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHỦ ĐỀ KHÓA HỌC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG - Người đăng: chayxinhanxetuirui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
CHỦ ĐỀ KHÓA HỌC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 9 10 243