Ktl-icon-tai-lieu

Chu trình claus

Được đăng lên bởi nhan-nguyen-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2325 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Xử lý khí acide

Quá trình thu hồi lưu huỳnh - Công nghệ Claus

Tổng quan
Khí acide thu được sau quá trình rửa bằng amine phải được chuyển hóa thành một sản
phẩm có thể tồn chứa và không gây ô nhiễm để hạn chế sự thải khí SO2
Quá trình chuyển hóa khí acide tạo thành lưu huỳnh nguyên tố là quá trình oxy hóa từng
phần H2S theo phản ứng Claus
Phản ứng Claus :
Phản ứng tổng quát : H2S + 3/2 O2 ⇔ 3 H2O + 3/n Sn + 160 kcal (1)
Phản ứng này xảy ra theo 2 giai đoạn :
H2S + 3/2 O2 ⇔ SO2 + H2O + 130 kcal (2)
2 H2S + SO2 ⇔ 2 H2O + 3/n Sn + 30 kcal (3)
Theo nhiệt động học : Phản ứng (3) đạt độ chuyển hóa 100 % ở 200 °C và P = 1 atm .
Trong các phân xưởng : phản ứng (2) xảy ra trong buồng đốt của lò phản ứng và tại đây
1/3 H2S chuyển hóa thành SO2 , phản ứng (3) bắt đầu với một độ chuyển hóa khá thấp
trong lò này do nhiệt độ quá cao.

Xử lý khí acide

Quá trình thu hồi lưu huỳnh - Công nghệ Claus

Xử lý khí acide

Quá trình thu hồi lưu huỳnh - Công nghệ Claus

Sau pha chuyển hóa bằng nhiệt, phản ứng Claus sẽ tiếp tục xảy ra với sự có mặt của xúc
tác được phân bố ở nhiều thiết bị phản ứng tiếp nối nhau xen kẽ với các thiết bị tách lưu
huỳnh tạo thành.
Phản ứng Claus : phản ứng tỏa nhiệt, sử chuyển hóa tạo thành S thuận lợi ở nhiệt độ
thấp.
Các phản ứng phụ :
CxHy + (x + y/4) O2 ⇔ x CO2 + y/2 H2O + ∆H (4)
2 NH3 + 3/2 O2 ⇔ N2 + 3 H2O + ∆H

(5)

CH4 + 2 S2 ⇔ 2 H2S + CS2

(6)

CO2 + H2 ⇔ CO + H2O

(7)

CO + ½ S2 ⇔ COS

(8)

Xử lý khí acide

Quá trình thu hồi lưu huỳnh - Công nghệ Claus

Sơ đồ công nghệ

Xử lý khí acide

Quá trình thu hồi lưu huỳnh - Công nghệ Claus

Xử lý khí acide

Quá trình thu hồi lưu huỳnh - Công nghệ Claus

Thông số công nghệ :
•Áp suất : P tại buồng đốt = 400 – 500 g/ cm2, tương ứng với áp suất ở bình tách :
0,6 – 0,7 bar.
• Tỷ lệ không khí / Khí acide : là thông số rất quan trọng, điều khiển tỷ lệ này sao
cho đạt được tỷ lệ H2S / SO2 = 2
• Nhiệt độ ngọn lửa : phu thuộc nhiệt độ của khí acide, không khí cũng như nồng độ
H2S và CO2. T > 950 °C
• Nhiệt độ tầng xúc tác : Nhiệt độ vào : 210 – 270 °C, ∆t1 = 100°, ∆t2 = 25 -30 °C
• Xúc tác : Alumine hoạt hóa, ở TBPU 2 và 3 sử dụng xúc tác trên cơ sở TiO2

Xử lý khí acide

Quá trình thu hồi lưu huỳnh - Công nghệ Claus

Công nghệ Sulfreen : công nghệ tiến hành phản ứng Claus ở nhiệt độ thấp

H2S/SO2 = 2

Nhiệt độ ở TBPU 1 : 120 – 135 °C

Xử lý khí acide

Quá trình thu hồi lưu huỳnh - Công nghệ Claus
Xử lý khí thải sau quá trình Claus

Xử lý khí acide

Quá trình thu hồi lưu huỳnh - Công nghệ Claus

Xử...
Xử lý khí acide Quá trình thu hồi lưu huỳnh - Công nghệ Claus
Tổng quan
Khí acide thu được sau quá trình rửa bằng amine phải được chuyển hóa thành một sản
phẩm có thể tồn chứa và không gây ô nhiễm để hạn chế sự thải khí SO
2
Quá trình chuyển hóa khí acide tạo thành u huỳnh nguyên tố là quá trình oxy hóa từng
phần H
2
S theo phản ứng Claus
Phản ứng Claus :
Phản ứng tổng quát : H
2
S + 3/2 O
2
3 H
2
O + 3/n S
n
+ 160 kcal (1)
Phản ứng này xảy ra theo 2 giai đoạn :
H
2
S + 3/2 O
2
SO
2
+ H
2
O + 130 kcal (2)
2 H
2
S + SO
2
2 H
2
O + 3/n Sn + 30 kcal (3)
Theo nhiệt động học : Phản ứng (3) đạt độ chuyển hóa 100 % ở 200 °C và P = 1 atm .
Trong các phân xưởng : phản ứng (2) xảy ra trong buồng đốt của phản ứng tại đây
1/3 H
2
S chuyển hóa thành SO
2
, phản ng (3) bắt đầu với một độ chuyển hóa khá thấp
trong lò này do nhiệt độ quá cao.
Chu trình claus - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chu trình claus - Người đăng: nhan-nguyen-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Chu trình claus 9 10 784