Ktl-icon-tai-lieu

Chuẩn độ Axit - Bazo

Được đăng lên bởi vuminhduc59
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 794 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUẨN ĐỘ AXIT – BAZƠ
I – PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ:
Sự chuẩn độ là gì? Phương pháp chuẩn độ là phương pháp hóa học định lượng, dựa vào
sự đo thể tích dd thuốc thuốc thử có nồng độ đã biết ứng với một thể tích xác định của chất có
nồng độ chưa biết cần xác định.
Phân loại:
Phương pháp chuẩn độ axit – bazơ (sử dụng phản ứng trung hòa)
Phương pháp chuẩn độ pxi hóa - khử (sử dụng phản ứng oxi hóa - khử).
1. Sự chuẩn độ, các dd cụ trong phân tích chuẩn độ:
+ Dung dịch chuẩn: là dd thuốc thử đã biết chính xác nồng độ. Ví dụ: để chuẩn độ dd
HCl (xác định nồng độ dd HCl) ta dùng dd chuẩn là dd NaOH (đã biết nồng độ).
+ Chất chỉ thị: là những chất gây ra những hiện tượng quan sát được bằng mắt như sự đổi
màu, sự xuất hiện kết tủa có màu hay làm đục dd xảy ra tại thời điểm sát điểm tương đương.
+ Điểm tương đương: là thởi điểm mà dd chuẩn vừa đủ phản ứng với dd cần chuẩn độ.
Ví dụ: Để chuẩn độ 200 ml dd HCl 0,1M, ta dùng dd NaOH 0,1M, điểm tương đương là thời
điểm ta sử dụng 200 ml dd chuẩn NaOH 0,1M

NaOH + HCl
NaCl + H2O
+ Điểm cuối: là thời điểm kết thúc chuẩn độ.
+ Căn cứ vào phương trình hóa học ta tính được nồng độ của chất cần chuẩn độ.
2. Dụng cụ dùng trong phân tích:
+ Buret: chứa dd chuẩn, pipet dùng để lấy thể tích dd chuẩn và dd cần chuẩn độ.
+ Bình tam giác, chứa dd cần chuẩn độ.
II - CHUẨN ĐỘ AXIT – BAZƠ:
1. Nguyên tắc chung:
Dùng dd kiềm (NaOH, KOH) để chuẩn độ dd axit hay dùng dd axit mạnh để chuẩn độ dd
bazơ. Phản ứng chuẩn độ là phản ứng trung hòa.
Ví dụ:

+ Chuẩn độ dd HCl bằng dd NaOH: NaOH + HCl
NaCl + H2O (1)

+ Chuẩn độ dd CH3COOH bằng dd NaOH: CH3COOH + NaOH
CH3COONa + H2O (2)

+ Chuẩn độ dd NH3 bằng dd HCl: NH3 + HCl
NH4Cl (3)
Tại điểm tương đương:
+ Với phản ứng (1), dd tại điểm tương đương là dd NaCl, nên có pH = 7,0
+ Với phản ứng (2), dd tại điểm tương đương là dd CH3COONa, nên có pH > 7,0
+ Với phản ứng (3), dd tại điểm tương đương là dd NH4Cl nên có pH < 7,0.
Để nhận biết điểm tương đương của phản ứng chuẩn độ, ta dùng chất chỉ thị axit – bazơ
hay chất chỉ thị pH. Đó là axit hữu cơ yếu hay bazơ hữu cơ yếu có màu sắc của dạng phân tử và
dạng ion khác nhau, nên màu của chất chỉ thị phụ thuộc vào pH của dd.
Vài chất chỉ thị axit – bazơ
Tên chất chỉ thị
Metyl da cam
Metyl đỏ

Khoảng pH đổi màu
3,1 – 4,4
4,2 – 6,3

Màu dạng axit - dạng bazơ
Đỏ - Vàng
Đỏ - Vàng

Phenolphtalein

8,3 – 10

Không màu - đỏ

Trong quá trình chuẩn độ pH của hỗn hợp dd sẽ thay đổi liên tục.
2. Chuẩn độ dd HCl bằng dd NaOH
Ví dụ: xét sự chuẩn độ V0 dd HCl C0M bằng V...
CHUẨN ĐỘ AXIT – BAZƠ
I – PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ:
Sự chuẩn độ là gì? Phương pháp chuẩn độ là phương pháp hóa học định lượng, dựa vào
sự đo thể tích dd thuốc thuốc thử có nồng độ đã biết ứng với một thể tích xác định của chất có
nồng độ chưa biết cần xác định.
Phân loại:
Phương pháp chuẩn độ axit – bazơ (sử dụng phản ứng trung hòa)
Phương pháp chuẩn độ pxi hóa - khử (sử dụng phản ứng oxi hóa - khử).
1. Sự chuẩn độ, các dd cụ trong phân tích chuẩn độ:
+ Dung dịch chuẩn: là dd thuốc thử đã biết chính xác nồng độ. Ví dụ: để chuẩn độ dd
HCl (xác định nồng độ dd HCl) ta dùng dd chuẩn là dd NaOH (đã biết nồng độ).
+ Chất chỉ thị: là những chất gây ra những hiện tượng quan sát được bằng mắt như sự đổi
màu, sự xuất hiện kết tủa có màu hay làm đục dd xảy ra tại thời điểm sát điểm tương đương.
+ Điểm tương đương: là thởi điểm mà dd chuẩn vừa đủ phản ứng với dd cần chuẩn độ.
Ví dụ: Để chuẩn độ 200 ml dd HCl 0,1M, ta dùng dd NaOH 0,1M, điểm tương đương là thời
điểm ta sử dụng 200 ml dd chuẩn NaOH 0,1M
NaOH + HCl
NaCl + H
2
O
+ Điểm cuối: là thời điểm kết thúc chuẩn độ.
+ Căn cứ vào phương trình hóa học ta tính được nồng độ của chất cần chuẩn độ.
2. Dụng cụ dùng trong phân tích:
+ Buret: chứa dd chuẩn, pipet dùng để lấy thể tích dd chuẩn và dd cần chuẩn độ.
+ Bình tam giác, chứa dd cần chuẩn độ.
II - CHUẨN ĐỘ AXIT – BAZƠ:
1. Nguyên tắc chung:
Dùng dd kiềm (NaOH, KOH) để chuẩn độ dd axit hay dùng dd axit mạnh để chuẩn độ dd
bazơ. Phản ứng chuẩn độ là phản ứng trung hòa.
Ví dụ:
+ Chuẩn độ dd HCl bằng dd NaOH: NaOH + HCl
NaCl + H
2
O (1)
+ Chuẩn độ dd CH
3
COOH bằng dd NaOH: CH
3
COOH + NaOH
CH
3
COONa + H
2
O (2)
+ Chuẩn độ dd NH
3
bằng dd HCl: NH
3
+ HCl
NH
4
Cl (3)
Tại điểm tương đương:
+ Với phản ứng (1), dd tại điểm tương đương là dd NaCl, nên có pH = 7,0
+ Với phản ứng (2), dd tại điểm tương đương là dd CH
3
COONa, nên có pH > 7,0
+ Với phản ứng (3), dd tại điểm tương đương là dd NH
4
Cl nên có pH < 7,0.
Để nhận biết điểm tương đương của phản ứng chuẩn độ, ta dùng chất chỉ thị axit – bazơ
hay chất chỉ thị pH. Đó là axit hữu cơ yếu hay bazơ hữu cơ yếu có màu sắc của dạng phân tử và
dạng ion khác nhau, nên màu của chất chỉ thị phụ thuộc vào pH của dd.
Vài chất chỉ thị axit – bazơ
Tên chất chỉ thị Khoảng pH đổi màu Màu dạng axit - dạng bazơ
Metyl da cam 3,1 – 4,4 Đỏ - Vàng
Metyl đỏ 4,2 – 6,3 Đỏ - Vàng
Chuẩn độ Axit - Bazo - Trang 2
Chuẩn độ Axit - Bazo - Người đăng: vuminhduc59
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chuẩn độ Axit - Bazo 9 10 321