Ktl-icon-tai-lieu

Chuỗi số và chuỗi lữa thừa

Được đăng lên bởi 1410402
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1578 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 5:

CHUỖI SỐ VÀ CHUỖI LŨY THỪA
Phần 1: CHUỖI SỐ

ĐỊNH NGHĨA
Cho dãy số {an}, định nghĩa dãy số mới

Sn  a1  a2  L  an , n  N



{Sn} được gọi là chuỗi số, ký hiệu:  an
n 1

( Nếu {an} bắt đầu từ a0 thì số hạng đầu
của Sn là a0 )
• Sn : tổng riêng thứ n
• an : số hạng tổng quát

ĐỊNH NGHĨA
{Sn} có giới hạn hữu hạn khi n 


  an hội tụ
n 1

Ngược lại ta nói chuỗi phân kỳ.
Đặt:



 an  lim Sn : tổng chuỗi

n 1

n 

VÍ DỤ
Khảo sát sự hội tụ và tính tổng nếu có:


1
1/ 
n 1 n (n  1)

1
1
1
Tổng riêng: Sn 

L 
1.2 2.3
n (n  1)
1 1 1
1
1
 1   L  
2 2 3
n (n  1)
1
n
 1


1
(n  1)

1
1

Vậy chuỗi hội tụ và
n 1 n (n  1)



1
1
1
Sn  1 

L 
2
3
n
n

 n 
n
Vậy chuỗi phân kỳ.
n 1

1 1 1
(1)
n 1 1
Sn   2  3  L  (1)
3/ 
n
n
2
2 2n
2
n 1 2
1

1   
1
1  2


3
2 1    1
 
 2
Vậy chuỗi hội tụ và có tổng là 1/3.
1
2/ 
n 1 n

TÍNH CHẤT




n 1

np

1/  an và  an có cùng bản chất (ht/pk)





n 1

n 1

2 /   an , 0, và  an có cùng bản chất

TÍNH CHẤT




n 1

n 1

3 /  an  A,  bn  B


  ( an   bn )   A   B
n 1

• Tổng 2 chuỗi hội tụ là hội tụ
• Tổng 1 chuỗi hội tụ và 1 chuỗi phân kỳ là
phân kỳ

Điều kiện cần của sự hội tụ


Nếu chuỗi  an hội tụ thì
n 1

lim an  0

n 

Áp dụng:
Nếu lim an  0 ( hoặc không tồn tại ) thì


n 

 an không hội tụ.

n 1

Ví dụ



1/ 

n 1 ( 1)

n
n

n n

lim an  lim

n 


n  ( 1)

3n  2
2 /  (1) 

 2n  1
n 1
n

phân kỳ vì

n
n
n

n n

 1  0

n

3n  2
n 

an  

 
 2n  1

 an 
 0  chuỗi phân kỳ

Ví dụ



3/ Ks sự hội tụ và tính tổng nếu có:  x n
n 1

n

n

 khi x = 1: lim x  lim 1  1  chuỗi pk
n 

n 

 khi x = – 1: lim x  lim  1
n

n 

n

n 

không tồn tại chuỗi pk

n

 khi |x| > 1: lim x   hoặc không tồn tại
n 

 chuỗi pk
 khi |x| < 1: lim x n  0
n 

n

k

1

2

Sn   x  x  x  L  x
k 1

x

1 x

n

n

1 x
x
1 x

x
Chuỗi ht và có tổng là
1 x

CHUỖI KHÔNG ÂM.
Cho an  0, khi đó dãy tổng riêng phần {Sn}
là dãy tăng.
Vậy {Sn} hội tụ  {Sn} bị chận trên.
Hay:


 an hội tụ khi và chỉ khi {Sn} bị chận trên.

n 1

Tiêu chuẩn tích phân Maclaurin - Cauchy

Cho f(x) không âm, liên tục, giảm trên [1,+),
khi đó


 f ( x )dx
1



và  f (n )
n 1

có cùng bản chất

Chứng minh
n



2



f ( x )dx  f ( x )dx  f ( x )dx  L 

1
n





n

3

1

2



f ( x )dx

n 1

f ( x )dx  f (1)  f (2)  L  f (n  1)  Sn ...
CHUỖI SỐ VÀ CHUỖI LŨY THỪA
Chương 5:
Phần 1: CHUỖI SỐ
Chuỗi số và chuỗi lữa thừa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuỗi số và chuỗi lữa thừa - Người đăng: 1410402
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Chuỗi số và chuỗi lữa thừa 9 10 536