Ktl-icon-tai-lieu

Chương 1 Nguyên tử

Được đăng lên bởi Diễm Trân Phan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 200 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG 1LỚP 10 TRONG ĐỀ THI ĐH CÁC NĂM
Câu 1 (ĐH - KB – 2011) Cấu hình electron của ion Cu2+ và Cr3+ lần lượt là
A. [Ar]3d9 và [Ar]3d3.
B. [Ar]3d9 và [Ar]3d14s2.
7
2
1
2
C. [Ar]3d 4s và [Ar]3d 4s .
D. [Ar]3d74s2 và [Ar]3d3.
37
Cl chiếm 24,23% tổng số nguyên tử,
Câu 2 (ĐH - KB – 2011) Trong tự nhiên Clo có hai đồng vị bền: 17
35
37
còn lại là 17 Cl . Thành phần % theo khối lượng của 17 Cl trong HClO4 là
A. 8,43%.
B. 8,79%.
C. 8,92%.
D. 8,56%.
63
65
Cu và 29
Cu .
Câu 3 (ĐH - CĐ – KA – 2007) Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là 29
63
Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị 29 Cu
A. 27%.
B. 50%.
C. 54%.
D. 73%.
Câu 4. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. Số hạt mang điện
của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 8 hạt. Các nguyên tố X và Y
lần lượt là (biết số hiệu nguyên tử của nguyên tố : Na = 11; Al = 13; P = 15; Cl = 17; Fe = 26)
A. Al và Cl
B. Al và P
C. Na và Cl
D. Fe và Cl
Câu 5 (ĐH - KA – 2012) Nguyên tử R tạo được cation R+. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của
R+ (ở trạng thái cơ bản) là 2p6. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử R là
A. 10
B. 11
C. 22
D. 23
Câu 6 (ĐH - KA – 2007) Dãy gồm các ion X+, Y- và nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s22s22p6 là:
A. K+, Cl-, Ar.
B. Li+, F-, Ne.
C. Na+, F-, Ne. D. Na+, Cl-, Ar.
Câu 7 (ĐH - KB – 2010) Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang
điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là
A. [Ar]3d54s1.
B. [Ar]3d64s2.
C. [Ar]3d64s1.
D. [Ar]3d34s2.
26
26
X , 55
Câu 8 (ĐH - KA – 2010) Nhận định nào sau đây đúng khi nói về 3 nguyên tử: 13
26Y , 12 Z ?
A. X và Z có cùng số khối.
B. X, Z là 2 đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học.
C. X, Y thuộc cùng một nguyên tố hoá học.
D. X và Y có cùng số nơtron.
Câu 10 (CĐ- KA – 2008) Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7.
Số hạt mang điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 8 hạt. Các
nguyên tố X và Y lần lượt là (biết số hiệu nguyên tử của nguyên tố: Na = 11; Al = 13; P = 15; Cl = 17; Fe
= 26) A. Fe và Cl.
B. Na và Cl.
C. Al và Cl.
D. Al và P.
Câu 11 (CĐ- KA – 2009) Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và
có số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là
A. 18.
B. 23.
C. 17.
D. 15.
Câu 12 (CĐ- KA – 2009) Nguyên tử của nguyên tố X có electr...
BÀI TẬP CHƯƠNG 1LỚP 10 TRONG ĐỀ THI ĐH CÁC NĂM
Câu 1 (ĐH - KB – 2011) Cấu hình electron của ion Cu
2+
và Cr
3+
lần lượt là
A. [Ar]3d
9
và [Ar]3d
3
. B. [Ar]3d
9
và [Ar]3d
1
4s
2
.
C. [Ar]3d
7
4s
2
và [Ar]3d
1
4s
2
. D. [Ar]3d
7
4s
2
và [Ar]3d
3
.
Câu 2 (ĐH - KB – 2011) Trong tự nhiên Clo hai đồng vị bền:
Cl
37
17
chiếm 24,23% tổng số nguyên tử,
còn lại là
Cl
35
17
.
Thành phần % theo khối lượng của
Cl
37
17
trong HClO
4
A. 8,43%. B. 8,79%. C. 8,92%. D. 8,56%.
Câu 3 (ĐH - KA 2007) Trong tự nhiên, nguyên t đồng hai đồng vị là
Cu
63
29
Cu
65
29
.
Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị
Cu
63
29
A. 27%. B. 50%. C. 54%. D. 73%.
Câu 4. Nguyên tử của nguyên tố X tổng shạt electron trong các phân lớp p là 7. Số hạt mang điện
của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X 8 hạt. Các nguyên tố X Y
lần lượt (biết số hiệu nguyên tử của nguyên t: Na = 11; Al = 13; P = 15; Cl = 17; Fe = 26)
A. Al và Cl B. Al và P C. Na và Cl D. Fe và Cl
Câu 5 (ĐH - KA 2012) Nguyên tử R tạo được cation R
+
. Cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của
R
+
(ở trạng thái cơ bản) là 2p
6
. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử R là
A. 10 B. 11 C. 22 D. 23
Câu 6 (ĐH - KA – 2007) Dãy gồm các ion X
+
, Y
-
và nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s
2
2s
2
2p
6
là:
A. K
+
, Cl
-
, Ar. B. Li
+
, F
-
, Ne. C. Na
+
, F
-
, Ne. D. Na
+
, Cl
-
, Ar.
Câu 7 (ĐH - KB 2010) Một ion M
3+
tổng số hạt proton, nơtron, electron 79, trong đó số hạt mang
điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là
A. [Ar]3d
5
4s
1
. B. [Ar]3d
6
4s
2
. C. [Ar]3d
6
4s
1
. D. [Ar]3d
3
4s
2
.
Câu 8 (ĐH - KA – 2010) Nhận định nào sau đây đúng khi nói về 3 nguyên tử:
X
26
13
,
Y
55
26
,
Z
26
12
?
A. X và Z có cùng số khối. B. X, Z là 2 đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học.
C. X, Y thuộc cùng một nguyên tố hoá học. D. X và Y có cùng số nơtron.
Câu 10 (CĐ- KA 2008) Nguyên tử của nguyên tố X tổng số hạt electron trong các phân lớp p 7.
Số hạt mang điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X 8 hạt. Các
nguyên tố X và Y lần lượt là (biết số hiệu nguyên tử của nguyên tố: Na = 11; Al = 13; P = 15; Cl = 17; Fe
= 26) A. Fe và Cl. B. Na và Cl. C. Al và Cl. D. Al và P.
Câu 11 (CĐ- KA – 2009) Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và
có số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là
A. 18. B. 23. C. 17. D. 15.
Câu 12 (CĐ- KA 2009) Nguyên tử của nguyên tố X electron mức năng lượng cao nhất 3p.
Nguyên tử của nguyên tố Y cũng electron mức năng lượng 3p một electron lớp ngoài cùng.
Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là
A. kim loại và kim loại. B. phi kim và kim loại.
C. kim loại và khí hiếm. D. khí hiếm và kim loại
Câu 13 (CĐ- KA 2007) Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) R (Z = 19). Độ âm
điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự
A. M < X < Y < R. B. R < M < X < Y. C. Y < M < X < R. D. M < X < R < Y
Câu 14 (ĐH - KA 2009) Nguyên tử của nguyên tố X cấu hình electron lớp ngoài cùng ns
2
np
4
.
Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của
nguyên tố X trong oxit cao nhất là
A. 27,27%. B. 40,00%. C. 60,00%. D. 50,00%
Câu 15 (ĐH-KB-2013) Số proton và số nơtron có trong một nguyên tử nhôm (
27
13
Al
) lần lượt là
A. 13 và 14. B. 13 và 15. C. 12 và 14. D. 13 và 13.
Câu 16 (ĐH-KA-2013) Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Na( Z = 11) là
A. 1s
2
2s
2
2p
5
3s
2
B. 1s
2
2s
2
2p
4
3s
1
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
1
Câu 17: (ĐH-KA-2014) Cấu hình electron trạng thái cơ bản của nguyên tử nguyên tố X có tổng số
electron trong các phân lớp p là 8. Nguyên tố X là
A. O (Z=8) B. Cl (Z=17) C. Al (Z=13) D. Si (Z=14)
Chương 1 Nguyên tử - Người đăng: Diễm Trân Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Chương 1 Nguyên tử 9 10 633