Ktl-icon-tai-lieu

Chương 2 Đại số 8

Được đăng lên bởi tangminhthuong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 368 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I .MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II- ĐẠI SỐ LỚP 8 .

Chñ ®Ò

CÊp ®é NhËn
biÕt

Th«ng
hiÓu

1.§N ph©n thøc HiÓu §N BiÕt sử
ph©n thøc dông T/c
®¹i sè, T/c c¬
®¹i sè.
b¶n. Rót gän,
c¬ b¶n ®Ó
Quy ®ång mÉu
rót gän
thøc nhiÒu PT
hoÆc kiÓm
tra hai PT
b»ng nhau
Sè c©u
1
2
Sã ®iÓm
0,5®
1®
TØ lÖ
ViÕt ®îc
2.Céng vµ trõ
PT ®èi cña
c¸c PT ®¹i sè
mét Pt
Sè c©u
1
Sã ®iÓm
0,5®
TØ lÖ
3.Nh©n vµ chia NhËn biÕt BiÕt t×m
®îc PT
§K cña
c¸c PT ®¹i sè.
nghÞch
biÕn ®Ó gi¸
BiÕn ®æi c¸c
®¶o cña
trÞ cña PT
biÓu thøc h÷u
mét PT
x¸c ®Þnh
tØ,
Sè c©u
1
1
Sã ®iÓm
0,5®
0,5®
TØ lÖ
Tæng sè c©u
1
3
Tæng sè ®iÓm
1®
2®
Tỉ lệ %

VËn dung
CÊp ®é
CÊp ®é cao
thÊp
VËn dông ®îc t/c c¬ b¶n
cña PT ®Ó rót gän hoÆc
quy ®ång mÉu nhiÒu PT

Céng

2
2®
VËn dông ®îc quy t¾c ®Ó
thùc hiÖn phÐp céng, trõ
ph©n thøc
2
1
2®
0,5®

x  2y
2y  x

4
3®
30%

VËn dông ®îc c¸c T/c
cña phÐp nh©n vµo gi¶i
to¸n
2
2®

1
0,5®

6

2

6®

1®

II. Đề bài :
Bài 1 ( 1,5 điểm ) : Hãy viết 1 phân thức đại số ? Tìm phân số đối , phân
thức nghịch đảo của phân thức vừa viết ?
Bài 2 ( 1 điểm ) : Rút gọn các phân thức sau :
a)

5
3,5®
35%

b)

x 2  xy
4 xy  x 2

5
3,5®
35%
12
10®
100%

Bài 3 ( 2 điểm ) : Viết các cặp phân thức sau thành cặp phân thức đại số
cùng mẫu :
a)

5x
x 3

và

2x  7
2x  6

b)

3
x  y2
2

và

x 1
x y

Bài 4 ( 2 điểm ) : T ính :
a)

x y x y

a
a

b)

4
3

x2 x 2

Bài 5 ( 2 điểm ) :
Cho A = (

2x 1 2x  3

2x  1 1  2x

):

x 1
2x  1

a) Với giá trị nào của x thì giá trị của phân thức xác định ?
b) Chứng tỏ rằng biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến ?
Bài 6 ( 1,5 điểm ) : Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :
B=

Bài
1
2


x2  x2  4

 4   3
x 2 x


III. §¸p ¸n - Thang ®iÓm.
Đáp án
-Viết 1 phân thức đại số đ úng .
-Viết phân số đối đúng .
- Viết phân thức nghịch đảo của phân thức vừa viết đ úng .
a)

x  2y
2y  x

=-1

=



x  2y
x  2y

Điểm
0,5 đ
0,5 đ
0.5 đ
0,5đ

x 2  xy
4 xy  x 2

b)

a)
3

4

b)

=

2.5 x
10 x
2x  7
5x
2x  7

=
v
à
=
2( x  3) 2( x  3)
2( x  3)
x 3
2x  6
3
( x  1)( x  y )
3
x 1
x 2  y 2 = ( x  y )( x  y ) và x  y = ( x  y )( x  y )

a)

xy x y

a
a

b)

4( x  2)  3( x  2)
4
3

=
( x  2)( x  2)
x2 x 2

=

0,5đ

x( x  y)
x y

x (4 y  x) 4 y  x

=

x  y  x  y 2x

a
a

1đ
1đ
1đ

0,5đ

4 x  8  3x  6
x  14
= 2
2
x  4
x  4

0,5đ

5

a) x -1/ 2

0,5đ

2x 1 2x  3
x 1
2x 1 2x  3
2x  1
b) A = ( 2 x  1  1  2 x ) : 2 x  1 =( 2 x  1  2 x  1 ) . x  1
4( x  1)
4x  4 2x  1
= 2x  1 x 1 =
=4
x 1

0,5đ
0,5 đ

Vậ...
I .MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II- ĐẠI SỐ LỚP 8 .
CÊp ®é
Chñ ®Ò
NhËn
biÕt
Th«ng
hiÓu
VËn dung Céng
CÊp ®é
thÊp
CÊp ®é cao
1.§N ph©n thøc
®¹i sè, T/c c¬
b¶n. Rót gän,
Quy ®ång mÉu
thøc nhiÒu PT
HiÓu §N
ph©n thøc
®¹i sè.
BiÕt sử
dông T/c
c¬ b¶n ®Ó
rót gän
hoÆc kiÓm
tra hai PT
b»ng nhau
VËn dông ®îc t/c c¬ b¶n
cña PT ®Ó rót gän hoÆc
quy ®ång mÉu nhiÒu PT
Sè c©u
Sã ®iÓm
TØ lÖ
1
0,5®
2
2
5
3,5®
35%
2.Céng vµ trõ
c¸c PT ®¹i sè
ViÕt ®îc
PT ®èi cña
mét Pt
VËn dông ®îc quy t¾c ®Ó
thùc hiÖn phÐp céng, trõ
ph©n thøc
Sè c©u
Sã ®iÓm
TØ lÖ
1
0,5®
2
1
0,5®
4
30%
3.Nh©n vµ chia
c¸c PT ®¹i sè.
BiÕn ®æi c¸c
biÓu thøc h÷u
tØ,
NhËn biÕt
®îc PT
nghÞch
®¶o cña
mét PT
BiÕt t×m
§K cña
biÕn ®Ó gi¸
trÞ cña PT
x¸c ®Þnh
VËn dông ®îc c¸c T/c
cña phÐp nh©n vµo gi¶i
to¸n
Sè c©u
Sã ®iÓm
TØ lÖ
1
0,5®
1
0,5®
2
1
0,5®
5
3,5®
35%
Tæng sè c©u
Tæng sè ®iÓm
T lệ %
1
3
6
2
12
10®
100%
II. Đề bài :
Bài 1 ( 1,5 điểm ) : Hãy viết 1 phân thức đại số ? Tìm phân số đối , phân
thức nghịch đảo của phân thức vừa viết ?
Bài 2 ( 1 điểm ) : Rút gọn các phân thức sau :
a)
xy
yx
2
2
b)
2
2
4 xxy
xyx
Chương 2 Đại số 8 - Trang 2
Chương 2 Đại số 8 - Người đăng: tangminhthuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chương 2 Đại số 8 9 10 944